Skip to content
Official website of the

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „Zbor“) v súvislosti so zákonom č. 54/2019 Z. z.  ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 189/2023 Z. z. (ďalej len „zákon“) zverejňuje nasledovné informácie:

Pre účely oznamovania protispoločenskej činnosti v zbore sa zamestnávateľom rozumie generálne riaditeľstvo zboru a ústavy zboru.

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia (orgány činné v trestnom konaní), Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „Úrad“) alebo zamestnávateľovi.

Za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá:

1. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,

2. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,

3. urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,

4. zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa zákona alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa zákona a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia, urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia, je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu alebo je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.

Podmienkou pri akomkoľvek oznámení je, aby toto bolo urobené v dobrej viere, teda aby osoba, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnievala, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé. Ak osoba nekoná v dobrej viere na ochranu podľa zákona nemá nárok.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, poštového tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, ochranou dôverných štatistických údajov, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.

 Oznámenie obsahuje najmä:

a) detailný popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami, najmä čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu a kto je podozrivý,

b) informáciu, ako oznamovateľ informácie, ktoré sú predmetom oznámenia, získal,

c) informáciu, či existujú svedkovia alebo iné zainteresované osoby vrátane ich identifikácie,

d) informáciu, či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy, ktoré je žiaduce priložiť k oznámeniu,

e) informáciu, či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým hovoril a ak áno, s kým,

f) totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa; ak sa oznamovateľ rozhodne podať oznámenie anonymne, svoju totožnosť neuvádza.

Kvalifikované oznámenie je také, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa. Pri kvalifikovanom oznámení je poskytnutá ochrana dôraznejšia a pre oznamovateľa jednoduchšia.

Za závažnú protispoločenskú činnosť sa pokladajú vybrané trestné činy  podľa Trestného zákona (trestné činy korupcie, trestné činy verejných činiteľov, poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe), ale aj iné trestné činy, za ktoré Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky a závažnejšie správne delikty, za ktoré možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Oznamovateľ pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany, ktorá sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice.

Oznamovateľ pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany, ktorá sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte.

Oznamovateľ má právo na ochranu a to na základe žiadosť o poskytnutie ochrany, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.

Na základe udelenia statusu chráneného oznamovateľa, zamestnávateľ nemôže urobiť pracovnoprávny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi bez súhlasu Úradu. Každý úkon vykonaný bez súhlasu úradu je neplatný.

Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o takomto pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie jeho účinnosti.  Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom, kedy úrad doručí potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu oznamovateľovi a skončí sa uplynutím 30 dní odo dňa jeho doručenia. Úrad oznamovateľa pri doručení potvrdenia o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu poučí o možnosti podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.

Ak sa oznamovateľ dôvodne domnieva, že disponuje informáciami, ktoré nasvedčujú spáchaniu správneho deliktu alebo trestného činu, je oprávnený podať oznámenie priamo príslušnému správnemu orgánu, orgánu činnému v trestnom konaní alebo úradu.

Poradenstvo a konzultácie v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti a v súvislosti s poskytnutím ochrany Vám podľa § 9 ods. 3 zákona poskytne Úrad, ktorého kontaktné údaje sú:

Úrad na ochranu oznamovateľov

Námestie slobody 29
811 06 Bratislava

telefónne číslo: +421 948 935 166 / 0800 221 213

e-mail: sekretariat@oznamovatelia.sk

web: www.oznamovatelia.sk


Odvetné opatrenie je konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom oznamovateľa vyvolané oznámením alebo zverejnením informácií o protispoločenskej činnosti a ktoré oznamovateľovi alebo osobe podľa § 1 ods. 4 písm. a) až e) zákona spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu.

Odvetným opatrením je pre najmä:

a) prevedenie na inú funkciu alebo preloženie na inú funkciu bez súhlasu príslušníka zboru,

b) ukončenie služobného pomeru príslušníka zboru alebo pracovného pomeru zamestnanca zboru zo strany zamestnávateľa,

c) skončenie v skúšobnej dobe,

d) disciplinárne opatrenie,

e) odvolanie z funkcie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia,

f) nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku,

g) nátlak,

h) zastrašovanie,

i) obťažovanie,

j) poškodzovanie dobrej povesti.

Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa alebo

a) blízku osobu oznamovateľa,

b) fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť,

c) fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby,

d) osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením a

e) zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.

Oznámenia prijímajú, evidujú, preverujú a vybavujú ako určená zodpovedná osoba zamestnávateľa príslušníci zboru služobne zaradení na odbore preventívno-bezpečnostnej služby generálneho riaditeľstva zboru a na ústavoch zboru.

Zodpovedná osoba do siedmich dní od prijatia oznámenia potvrdí oznamovateľovi prijatie oznámenia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo podľa osobitných predpisov (Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Zodpovedná osoba písomne oboznámi oznamovateľa s výsledkom preverenia oznámenia a s opatreniami, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje Trestný poriadok a do 10 dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa.

Ak sa oznámenie preverovaním preukázalo ako opodstatnené, zodpovedná osoba v zápisnici navrhne opatrenia na nápravu, úsek služobnej činnosti, ktorý ich má vykonať a termíny, dokedy sa má tak vykonať. Po uplynutí navrhovanej lehoty zodpovedná osoba požiada príslušný úsek služobnej činnosti o vypracovanie správy o prijatých opatreniach.

Pri preverovaní oznámení a evidencii oznámená je povinnosťou zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby.

Pri spracúvaní osobných údajov získaných pri preverovaní oznámenia sa postupuje podľa zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Generálne riaditeľstvo zboru a ústavy zboru majú interným predpisom upravený postup pri prijímaní, evidovaní, preverovaní a vybavovaní oznámení podľa  zákona.

Oznámenie je možné v zbore podať:

 a) písomne

1. prostredníctvom pošty (v zalepenej obálke so zreteľne viditeľným označením „NEOTVÁRAŤ OZNÁMENIE“), zaslaním na korešpondenčnú adresu, podľa výberu zamestnávateľa, ktorého sa oznámenia  týka - zoznam adries:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže  

odbor preventívno-bezpečnostnej služby

Šagátova ul. č. 1

813 04  Bratislava 1

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

skupina preventívno-bezpečnostnej služby

Komenského 7

974 28  Banská Bystrica 1

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

skupina preventívno-bezpečnostnej služby

Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 1

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

skupina preventívno-bezpečnostnej služby

Dukelská štvrť 941/10

priečinok 21

018 41 Dubnica nad Váhom 1

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

skupina preventívno-bezpečnostnej služby

priečinok 72,

918 65 Trnava 1

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

referát preventívno-bezpečnostnej služby

Vašinova 124/59

950 61 Nitra-Chrenová

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

skupina preventívno-bezpečnostnej služby

Mierové námestie č. 1

priečinok 41

019 17  Ilava

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

skupina preventívno-bezpečnostnej služby

Floriánska 18

priečinok C/12

041 42  Košice

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

skupina preventívno-bezpečnostnej služby

Sládkovičova 80

974 05  Banská Bystrica

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

skupina preventívno-bezpečnostnej služby

Gucmanova 670/19

920 41 Leopoldov

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

referát preventívno-bezpečnostnej služby

Námestie Štefana Kluberta 7

054 28 Levoča

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

skupina preventívno-bezpečnostnej služby

Cintorínska 3

950 50  Nitra 1

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

skupina preventívno-bezpečnostnej služby

Kpt. Nálepku 1

priečinok 113

081 13  Prešov

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok

skupina preventívno-bezpečnostnej služby

Dončova 6

034 01 Ružomberok

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých

skupina preventívno-bezpečnostnej služby

Družstevná 1611/2

038 52  Sučany

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

skupina preventívno-bezpečnostnej služby

Budovateľská 1

040 15 Košice

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

referát preventívno-bezpečnostnej služby

Súdna 15

911 96 Trenčín 1

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

skupina preventívno-bezpečnostnej služby

Veľký Dvor č. 12

937 01 Želiezovce

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

skupina preventívno-bezpečnostnej služby

Hlboká cesta 21

010 24  Žilina 1

2. prostredníctvom elektronickej mailovej pošty na adresu (dostupná 24 hodín denne) zamestnávateľa, ktorého sa oznámenia  týka - zoznam adries:

GR ZVJS

podnety.grzvjs@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Bratislava

podnety.ba@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Leopoldov

podnety.lo@zvjs.sk

 ÚVTOS  Hrnčiarovce nad Parnou

podnety.hp@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS v Nitre

podnety.nr@zvjs.sk

ÚVTOS Nitra-Chrenová

podnety.ch@zvjs.sk

ÚVTOS Želiezovce

podnety.ze@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Ilava

podnety.il@zvjs.sk

ÚVTOS Ružomberok

podnety.rk@zvjs.sk

ÚVTOS Dubnica nad Váhom

podnety.du@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Žilina

podnety.za@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica

podnety.bb@zvjs.sk

ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová

podnety.kr@zvjs.sk

ÚVTOS Levoča

podnety.le@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Košice

podnety.ke@zvjs.sk

 ÚVTOS Košice-Šaca

podnety.sa@zvjs.sk

ÚVV a ÚVTOS Prešov

podnety.po@zvjs.sk

Nemocnica a ÚVTOS Trenčín

podnety.tn@zvjs.sk

ÚVTOS pre mladistvých Sučany

podnety.su@zvjs.sk

b) ústne do zápisnice, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod. na adrese sídla generálneho riaditeľstva zboru alebo ústavu,  podľa výberu zamestnávateľa, ktorého sa oznámenia týka,

 c) telefonicky, podľa výberu zamestnávateľa, ktorého sa oznámenia týka - zoznam telefónnych čísiel:

GR ZVJS

+421/2/20831250

ÚVV a ÚVTOS Bratislava

+421/2/20832105

ÚVTOS a ÚVV Leopoldov

+421/33/7300038

ÚVTOS  Hrnčiarovce nad Parnou

+421/33/2832111

ÚVV a ÚVTOS v Nitre

+421/37/2832711

ÚVTOS Nitra-Chrenová

+421/37/2831206

ÚVTOS Želiezovce

+421/36/7711170

ÚVTOS a ÚVV Ilava

+421/42/4465432-3

ÚVTOS Ružomberok

+421/44/4324035-6

ÚVTOS Dubnica nad Váhom

+421/42/2832111

ÚVV a ÚVTOS Žilina

+421/41/2832111

ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica

+421/48/4123490

ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová

+421/48/4161006

ÚVTOS Levoča

+421/53/4510645-7

ÚVV a ÚVTOS Košice

+421/55/2831111

ÚVTOS Košice-Šaca

+421/55/2832111

ÚVV a ÚVTOS Prešov

+421/51/283 2111

Nemocnica a ÚVTOS Trenčín

+421/32/6521438

ÚVTOS pre mladistvých Sučany

+421/43/422 27 20-2

Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps