Skip to content
Official website of the

Majetok štátu

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov uverejňujeme na webovom sídle Zboru väzenskej a justičnej stráže odkaz na register ponúkaného majetku štátu: https://www.ropk.sk/

Vyššie uvedený register je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu, ak § 13 ods. 5 a 6 zákona neustanovujú inak. Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje ministerstvo financií.

Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps