Skip to content
Official website of the

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Levoča

Characteristics of the facility

Z histórie:

Sedriálna väznica bola do užívania odovzdaná v roku 1902 a mala kapacitu 110, núdzovo až 220 väznených osôb. Ako krajská väznica bola v prevádzke do roku 1949. Zanikla v roku 1960 a využívala sa ako sklad štátnych hmotných rezerv. Po takmer 37 rokoch bola väznica zrekonštruovaná a svoju činnosť obnovila zriadením Ústavu na výkon väzby dňa 14. februára 1997. Ústav v súčasnosti tvorí administratívno-správna budova, ktorá je priechodne spojená so štvorpodlažnou budovou výkonu trestu. K ústavu patrí aj samostatný servisný objekt, ktorý v rokoch 2018 až 2019 prešiel rozsiahlou modernizáciou a 16 služobných bytov v centre mesta. Od 1. októbra 2009 bol v dôsledku preplnenosti ubytovacích kapacít zriadený Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby s profiláciou zameranou na výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien v strednom stupni stráženia a dočasným umiestnením obvinených a odsúdených mužov pre spádové oblasti okresných súdov a prokuratúr Spišská Nová Ves, Poprad a Kežmarok. Dňa 1. februára 2013 prešiel ústav ďalšou transformáciou, keď sa po prijatých organizačných zmenách na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti SR vyprofiloval na samostatný výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien v strednom stupni stráženia a od 1. apríla 2016 ústav zabezpečuje výkon trestu odsúdených žien zaradených do všetkých troch stupňov stráženia.

Ubytovacia kapacita ústavu je 112 osôb, k dispozícii sú dvojlôžkové, trojlôžkové a štvorlôžkové cely, oddiel s bezpečnostným režimom, cely disciplinárnych trestov a zdravotnej izolácie. Na zabezpečenie hygienických potrieb slúžia plne automatizované sprchy. Každá cela je vybavená štandardným zariadením, sú v nich nainštalované elektrické zásuvky i káblové rozvody televízneho signálu. Vzdelávanie odsúdených sa realizuje prostredníctvom nižšieho odborného vzdelávania a prípravy odsúdených na povolanie a odborné činnosti na základe zmlúv s odbornými školami a inými vzdelávacími inštitúciami a združeniami. Podľa možností a podmienok ústavu sa kultúrno-osvetová činnosť sústreďuje na aktívne trávenie voľného času v čase od budíčka do večierky, sledovanie televízie, spoločenské hry, športovú a krúžkovú činnosť. V rámci žurnalistického krúžku odsúdené vydávajú vlastný časopis „Mozaika zo Sédrie“, v rámci pohybových aktivít majú možnosť športovať ako vo vnútorných priestoroch ústavu (stolný tenis, kondičné posilňovanie), tak aj vo vonkajších priestoroch na nádvorí ústavu (pohybové cvičenia, vybíjaná, aerobik). Počas celého roka, najmä však v období sviatkov, sa odsúdené zapájajú doprípravy a realizácie kultúrnychpodujatí a tiež do organizácie rôznych celoústavných aktivít, súťaží a kvízov. Odsúdené využívajú možnosť výpožičky kníh v ústavnej knižnici, ktorá obsahuje vyše tritisíc knižných titulov, vrátane cudzojazyčnej a náboženskej literatúry. Duchovná starostlivosť je v ústave poskytovaná predovšetkým dekanom katolíckej duchovnej služby a aj pastorom ekumenickej pastoračnej služby. V rámci zamestnávania sú odsúdené ženy zaraďované do práce vo vnútornej prevádzke ústavu a v stredisku vedľajšieho hospodárstva na pracoviskách zriadených v ústave a mimo ústavu. Na základe zmlúv o poskytovaní prác a služieb odsúdené ženy vykonávajú drobné montážne a kompletizačné práce, manipulačné práce, triedenie a balenie materiálu, práce spojené s obsluhou technických zariadení a práce sezónneho charakteru v poľnohospodárskej oblasti. Priemerná zamestnanosť odsúdených dlhodobo dosahuje úroveň 60%. V moderne vybavenom zdravotníckom zariadení je poskytovaná zdravotná starostlivosť lekárom a tromi kvalifikovanými zdravotnými sestrami. Neoddeliteľnou súčasťou je poskytovanie špecializovanej stomatologickej a psychiatrickej starostlivosti. Podstatnú časť popri ošetrovateľskej starostlivosti sestier tvorí realizácia edukačných programov v protidrogovej oblasti v rámci „Národného programu podpory zdravia“. Vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia vykonáva lekársku posudkovú činnosť pre všetky ústavy Zboru väzenskej a justičnej stráže. 

Plnenie úloh ústavu v rámci systemizovaného počtu miest zabezpečuje 113 príslušníkov a 18 zamestnancov. Justičná stráž zabezpečuje výkon služby na 2 okresných súdoch a 3 prokuratúrach. V oblasti sociálnej politiky ústav poskytuje rodinné a detské rekreácie, príslušníci sú vysielaní na preventívnu rehabilitáciu formou aktívneho odpočinku alebo liečebno-preventívnej starostlivosti v liečebno-rehabilitačných strediskách zboru a formou výkonu práce. Narozvoj a udržanie fyzickej kondície slúži príslušníkom ústavu plne vybavená posilňovňa. V oblasti zahraničnej spolupráce má ústav podpísanú Dohodu o spolupráci s Väzobnou väznicou České Budějovice, realizovanú formou výmenných návštev a výmeny praktických skúseností z rôznych oblastí väzenstva.


Riaditeľ ústavu

Director photo

plk. Mgr. Maroš Dublan

Vyštudoval Fakultu sociálnych vied Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1999. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Levoča. Riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Levoča je od roku 2017.

Information for the public

Úradné hodiny podateľne: v pracovné dni od 07.00 h do 15.00 h.

Mail address

Icon

Námestie Štefana Kluberta č. 7, P. O. Box 28, 054 28 Levoča

Úradné hodiny podateľne

v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h

Location in the Slovak Republic

Marker
Pigeon | © OpenStreetMap contributors

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps