Skip to content
Official website of the

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Leopoldov

Characteristics of the facility

Z histórie ústavu:

Pôvodne protiturecká pevnosť z roku 1669 s pôdorysom pravidelného šesťuholníka. Po strate vojenského významu bola pevnosť prebudovaná a od roku 1856 začala plniť funkciu väzenského zariadenia. Tomuto účelu slúži bez prerušenia dodnes.

Od decembra 1989 do 28. marca 1990 trvala v ústave najväčšia vzbura väznených osôb v dejinách československého väzenstva. Počas vzbury boli poškodené alebo úplne zničené časti objektov, pričom celková škoda na majetku štátu predstavovala sumu 23 miliónov československých korún.

Čiernym dňom v histórii ústavu sa stal 23. november 1991 označovaný ako najkrvavejší útek z väznice v dejinách Československa, keď bolo pri úteku siedmych odsúdených zavraždených päť príslušníkov ústavu a dvaja boli ťažko zranení.

Súčasnosť:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov patrí k najstarším; rozlohou, veľkosťou objektovej sústavy, počtom personálu a kapacitou uväznených osôb aj k jedným z najväčších zariadení slovenského väzenstva. Ústav je profilovaný ako ústav, v ktorom vykonávajú výkon väzby obvinené osoby a výkon trestu odňatia slobody odsúdení muži, súdom zaradení do ústavu so stredným stupňom stráženia (predtým II. NVS) a s maximálnym stupňom stráženia (predtým III. NVS), vrátane mužov odsúdených na výkon trestu odňatia slobody na doživotie.

Areál ústavu je dispozične rozčlenený na časť administratívnu, ubytovaciu a výrobnú. Rozprestiera sa na ploche 263 739 metrov štvorcových. Niektoré objekty ústavu sú historickou pamiatkou. Celková kapacita ústavu je 1 418 osôb (z toho 341 obvinených a 1 072 odsúdených).

Výkon väzby sa v ústave zabezpečuje od roku 1991. Obvinené osoby sú umiestnené buď v oddiele so štandardným režimom, alebo v oddiele so zmierneným režimom. Pri zaobchádzaní s nimi sa kladie dôraz na dodržiavanie ich práv daných zákonnými predpismi. V prípade potreby sa obvineným poskytuje intervencia psychológa a sociálneho pracovníka.

Pre odsúdených sú okrem štandardných oddielov v ústave zriadené špecializované oddiely (oddiel doživotných trestov, oddiel špecializovaného zaobchádzania s odsúdenými trpiacimi vážnymi psychickými problémami, alebo ktorí majú problémy s adaptáciou vo výkone trestu, oddiel s bezpečnostným režimom). Pre odsúdených zaradených do stredného stupňa stráženia diferenciačnej skupiny „A“ pracujúcich vo vnútornej prevádzke je zriadený oddiel, ktorého organizácia spočíva na princípe samosprávy pod vedením pedagóga.

Charakteristika možností zamestnávania odsúdených:

V ústave sú vytvorené podmienky na zamestnávanie odsúdených. Spektrum vykonávaných prác je rôznorodé. Pre firmy pôsobiace v ústave je to napr. šitie obuvi, zámočnícke práce, montážne práce, výroba a oprava drevených paliet, sústružnícke a zváračské práce, výroba saponátových, čistiacich, kozmetických a leštiacich výrobkov. V rámci vlastnej výrobnej činnosti sú odsúdení zaradení na pracovisku pekáreň. Odsúdení pracujú aj vo vnútornej prevádzke ústavu, kde vykonávajú najmä pomocné práce v kuchyni, práčovni, na pracovisku údržby, v sklade a pri upratovaní.

Vzhľadom na profiláciu ústavu nie je možné zamestnávať odsúdených mimo ústav. V areáli ústavu sú vybudované výrobné haly a viacúčelové výrobné priestory, schopné pre umiestnenie strojárskej, kovoobrábacej, drevárskej či elektrotechnickej veľkovýroby. Do areálu ústavu vedú železničné koľajnice, na ktorých je zriadená železničná vlečka. Haly sú murované a prispôsobené aj pre nakládku vagónov. Celková výmera podlahovej plochy pre výrobu, skladovanie a zamestnávanie, vrátane komplexnej vybavenosti (kancelárie a sociálne zariadenia) je takmer 16 500 metrov štvorcových.

Ústav Leopoldov je schopný vo svojich vnútorných priestoroch zamestnať cca 70% odsúdených z celkového počtu tých, ktorí vyhovujú podmienkam pre zaradenie do práce.

Personál ústavu:

Personál ústavu tvoria príslušníci v služobnom pomere a zamestnanci v pracovnom pomere, pričom zamestnanci tvoria 12% z celkového počtu personálu (výpočet zo systematizovaného počtu príslušníkov a zamestnancov).

Riaditeľ ústavu

Director photo

plk. Mgr. JUDr. Ing. Ľubomír Klištinec

Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, APZ v Bratislave, Fakultu práva Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakultu práva v Sládkovičove. Do Zboru väzenskej a justičnej stráže bol prijatý v roku 1998. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou, Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra, ako aj na Generálnom riaditeľstve zboru. Riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov je od roku 2022.

Information for the public

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Mail address

Icon

Gucmanova 670/19, priečinok 7, 920 41 Leopoldov

Úradné hodiny podateľne

v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h

Location in the Slovak Republic

Marker
Pigeon | © OpenStreetMap contributors

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps