Skip to content
Official website of the

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Košice

Characteristics of the facility

Dejiny väzníc a väzenstva v Košiciach sú spojené s celou históriou mesta od stredoveku až po súčasnosť. Mestské väzenie bolo založené začiatkom 17. storočia, v roku 1618. Do histórie vošla pod názvom Miklušova. Väznica bola účelne členená a na rozdiel od iných zariadení tohto typu zabezpečovala základnú diferenciáciu. Vo svojej pôvodnej podobe prakticky fungovala 260 rokov. Pre potreby novozriadených súdnych inštitúcií sa v roku 1872 začalo s výstavbou novej účelovej budovy, ktorej súčasťou bola aj väznica. Budova bola včlenená do mestskej uličnej zástavby a do užívania bola odovzdaná v roku 1878. Väznica bola postavená ako dvojposchodová budova, jej stredný trakt spájal sedriálny a mestský súd. Postupne, ako sa mesto urbanisticky rozrastalo, dostala sa väznica do centra mesta. Jej kapacita časom nepostačovala. V osemdesiatych rokoch minulého storočia sa na základe rozhodnutia vlády začala výstavba novej väznice, ktorá bola odovzdaná do užívania v roku 1991.


V ústave vykonávajú trest odňatia slobody muži zaradení do stredného stupňa stráženia v rámci vonkajšej diferenciácie. Maximálna kapacita ústavu je 462 odsúdených a 317 obvinených. Výkon väzby obvinených sa realizuje v ústave v štandardnom režime a v zmiernenom režime, v zmysle platnej legislatívy.


Ústav zabezpečuje výkon väzby obvinených osôb pre Krajský súd v Košiciach, Okresný súd Košice I, Okresný súd Košice II., Okresný súd Košice - okolie, Okresný súd Michalovce, Okresný súd Trebišov, Okresný súd Rožňava, Okresný súd Humenné, Okresný súd Spišská Nová Ves a Okresný súd Vranov nad Topľou. Zároveň v budovách súdov a v objektoch okresných prokuratúr Košice, Trebišov, Michalovce a Rožňava a krajskej prokuratúry príslušníci oddelenia ochrany ústavu, úseku justičnej stráže, zabezpečujú ochranu a poriadok.


Vzdelávanie obvinených je realizované s mladistvými obvinenými, u ktorých je ústav povinný zabezpečovať podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky. V procese zaobchádzania s odsúdenými ústav dlhodobo spolupracuje s akreditovanými vzdelávacími inštitúciami, ktoré realizujú vzdelávanie v elokovaných triedach. Súčasťou edukácie je aj neformálne a informálne vzdelávanie, ktoré sa realizuje v moderne vybavených priestoroch s interaktívnou tabuľou s doplnkovými zariadeniami aj v spolupráci s externými odborníkmi a to nielen vo forme prednášok, ale aj výstav, projekcií, koncertov, besied, či súťaží. Do spektra kultúrno – osvetových a športových činností patrí aj ústavná knižnica, ktorá ponúka niekoľko tisíc titulov rôznych žánrov a ihrisko vybavené na realizáciu rôznych druhov športových aktivít.

Ústav pri plnení úloh vymedzených zákonom č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov organizuje a vykonáva činnosti zamerané na zamestnávanie odsúdených osôb ich zaraďovaním do práce prostredníctvom stredísk vedľajšieho hospodárstva na nestrážené pracoviská s dohľadom a dozorom mimo ústav a v ústave ako aj na jednotlivých pracoviskách vnútornej prevádzky. Charakter pracovísk, ktoré sa nachádzajú v ústave, ale aj mimo neho (pracoviská mimo ústav), predstavuje celú škálu bežných pomocných prác bez nároku na vysokú odbornú kvalifikáciu a mimoriadnu manuálnu zručnosť.

Riaditeľ ústavu

Director photo

plk. Mgr. Marek Kristan

Vyštudoval Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Do Zboru väzenskej a justičnej stráže bol prijatý v roku 1995. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice, ktorého riaditeľom je od roku 2021.

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps