Skip to content
Official website of the

Vzdelávacie zariadenie

Inštitút vzdelávania v Nitre

Characteristics of the facility

Inštitút vzdelávania Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „inštitút vzdelávania“) je rezortným vzdelávacím zariadením, história ktorého začala v roku 1979, kedy bola zriadená Odborná škola Zboru nápravnej výchovy (ďalej len „ZNV“). Vytvoril sa tak základ pre rozvoj rezortného vzdelávacieho systému, vytvoril sa profil absolventov nástupných a odborných kurzov ZNV. V ďalšom období vznikla potreba ďalšieho skvalitnenia odbornej prípravy, a najmä potreba poskytnutia úplného stredného vzdelania v študijnom odbore „nápravná výchova“. Z toho dôvodu bola v roku 1985 rozkazom ministra spravodlivosti SSR č. 5/1985 zriadená Stredná škola ZNV SSR. To v praxi znamenalo, že škola získala oprávnenie poskytovať úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Štúdium sa vykonávalo diaľkovou formou v trvaní 3 resp. 4 rokov.

Po roku 1989 Stredná škola ZNV ako účelové zariadenie zboru prešla viacerými organizačnými a kvalitatívnymi zmenami. Schválením Koncepcie vzdelávania Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) v roku 1997 sa začali v zbore realizovať nové vzdelávacie aktivity (jazyková príprava, odborná príprava príslušníkov zboru v oblasti výpočtovej techniky a podobne).

Zákonné zmeny, ako i neustále sa zvyšujúce nároky na odbornú úroveň, profesionalitu a pripravenosť príslušníkov pri plnení úloh vyplývajúcich z výkonu služby, si vyžadovali zefektívnenie a skvalitnenie vzdelávania a prípravy príslušníkov zboru so snahou o modernizáciu výučby s dôrazom na integrovaný spôsob vyučovania. Táto problematika bola riešená ako komplex otázok v koncepciach vzdelávania príslušníkov zboru a zamestnancov zboru a interných normách upravujúcich organizáciu a systém vzdelávania príslušníkov zboru a zamestnancov zboru.

Vzdelávanie príslušníkov zboru a zamestnancov zboru je zamerané najmä na:

 1. získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností najmä z oblasti práva a organizácie zboru, penológie a služobnej prípravy,

 2. poznatky o služobnej disciplíne a pracovnej disciplíne a profesijnú etiku ako predpoklad bezproblémového zaobchádzania s väznenými osobami,

 3. osvojovanie si a rozvoj komunikačných zručností a schopnosť tvorivo a zodpovedne riešiť problémy,

 4. rozvoj zručností v práci s informačnými technológiami,

 5. dopĺňanie a zvyšovanie špecifických odborných vedomostí, zručností a spôsobilostí.

Inštitút vzdelávania zboru v rámci svojej činnosti zabezpečuje nasledovné vzdelávacie aktivity:

 1. odborné vzdelávanie príslušníkov zboru

 2. základné,

 3. špecializované,

 4. špecializačné vzdelávanie príslušníkov zboru

 5. sociálno-psychologický výcvik I,

 6. sociálno-psychologický výcvik II,

 7. odborný kurz justičnej stráže,

 8. odborný kurz psovoda,

 9. odborný kurz psovoda špecialistu

 10. odborný kurz preventívno-bezpečnostnej služby,

 11. odborný kurz vedúcich zmien,

 12. odborný kurz referentov režimu

 13. odborný kurz streleckej a odbornej prípravy,

4. odborné vzdelávanie zamestnancov zboru.


Vzdelávací proces v Inštitúte vzdelávania zboru zabezpečujú lektori Inštitútu vzdelávania zboru, ale aj externí lektori z Generálneho riaditeľstva zboru, ústavov zboru a mimo zboru (napr. prokuratúra).

Pre vzdelávacie účely sú v Inštitúte vzdelávania zboru k dispozícii tri štandardné učebne, počítačová učebňa, strelecká učebňa, zasadačka, telocvičňa a knižnica. Učebne sú vybavené didaktickou a audiovizuálnou technikou. Frekventanti Inštitútu vzdelávania zboru sú ubytovaní v ubytovni Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra. 

Riaditeľ inštitútu

pplk. Mgr. Norbert Kuruc

Vysokoškolské štúdium ukončil na Vysokej škole pedagogickej v Nitre (v súčasnosti Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre). V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1996. Pôsobil vo funkciách v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra, na Strednej škole Zboru väzenskej a justičnej stráže – Inštitúte vzdelávania zboru. Riaditeľom Inštitútu vzdelávania Zboru väzenskej a justičnej stráže je od roku 2012.

Information for the public

Mail address

Icon

Cintorínska 3, priečinok 25/D, 950 50 Nitra 1

Location in the Slovak Republic

Marker
Pigeon | © OpenStreetMap contributors

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps