Skip to content
Official website of the

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Bratislava

Characteristics of the facility

Stará sedriálna väznica z roku 1884 už nevyhovovala potrebám väzenstva. Bola nevhodne postavená (na dnešnom Župnom námestí), postupne sa rozpadala a bola sústavne preplňovaná. Preto bolo v dvadsiatych rokoch minulého storočia rozhodnuté postaviť v Bratislave popri novej budove pre súdy (Justičný palác) aj novú väznicu. Budova väznice bola postavená v rokoch 1934 - 1936 na účely vyšetrovacej väzby v zadnom trakte Justičného paláca podľa pensylvánsko-panoptického vzoru v tvare kríža. Z kruhovej centrály budovy vychádzajú schodištia na tri poschodia, odkiaľ vedú chodby k jednotlivým celám. V dobe jej odovzdania do užívania (15. januára 1937) mala kapacitu 358 osôb. V priebehu rokov boli priestory väznice postupne rekonštruované, modernizované a novou výstavbou aj rozširované. Najväčšie zmeny sa uskutočnili v 70. - 80. rokoch 20. storočia. Z priestorov väznice sa presťahovala do novej administratívno-správnej budovy správa väznice. Doplnkovou výstavbou s prístavbami sa celý areál uzatvoril. Postavili sa nové priestory pre Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, vyriešili sa sociálne potreby príslušníkov ústavu. V rokoch 1963 - 1969 ústav slúžil aj ako nápravnovýchovný ústav pre mladistvých mužov. Krátky čas tu pôsobilo i oddelenie súdno-psychiatrickej expertízy a vykonávali sa aj krátkodobé tresty odňatia slobody. V období rokov 2015 až 2018 prešiel ústav komplexnou rekonštrukciou, vďaka ktorej sa odstránil dlhodobo nepriaznivý technický stav objektov a zariadení ústavu a zároveň sa vytvorili vyhovujúce prevádzkovo-technické, dispozičné a bezpečnostné podmienky na zabezpečenie bezkolízneho chodu celého ústavu. Súčasne sa zlepšili aj ubytovacie podmienky väznených osôb.


Ústav má v súčasnosti kapacitu 773 miest čo predstavuje 255 miest pre obvinených vo výkone väzby, 365 miest pre odsúdených zaradených do stredného stupňa stráženia a 153 miest pre odsúdených v otvorenom oddelení zaradených v minimálnom stupni stráženia. Ústav zabezpečuje ochranu verejného poriadku a bezpečnosť 22 objektov súdov a prokuratúr na území Bratislavského samosprávneho kraja, takisto objektov Ministerstva spravodlivosti SR, Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR a Súdnej rady.


Dôležitým poslaním ústavu je zákonné zabezpečovanie účelu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. Ústav zabezpečuje výkon väzby v zmiernenom a štandardnom režime a výkon trestu odňatia slobody mužov v minimálnom stupni stráženia, strednom stupni stráženia a maximálnom stupni stráženia. Odsúdení v minimálnom stupni stráženia sú zaradení v otvorenom oddelení v Bratislave. V strednom stupni stráženia zabezpečujú vnútornú prevádzku v ústave s dohľadom a vonkajšie pracoviská mimo ústav s dozorom. Odsúdení v minimálnom a strednom stupni stráženia vykonávajú práce pre viac ako 30 zmluvných pracovísk.

Riaditeľ ústavu

Director photo

plk. Mgr. Michal Petráš

Vyštudoval Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Do Zboru väzenskej a justičnej stráže bol prijatý v roku 1999. Pôsobil vo viacerých funkciách v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava, ktorého riaditeľom je od roku 2020.

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps