Skip to content
Official website of the

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Banská Bystrica

Characteristics of the facility

Zložitú situáciu justičných zložiek v Banskej Bystrici mali vyriešiť nové objekty súdu a väznice, na ktorých výstavbu bol v roku 1896 vypísaný konkurz. V máji 1897 sa začalo s výstavbou a 15. októbra 1898 boli budovy sedriálneho súdu a väznice odovzdané do užívania. Staré objekty postupne prestali vyhovovať kapacitným, hygienickým a bezpečnostným potrebám, preto bolo nevyhnutné rozšíriť priestory budovy, a tak sa v roku 1929 a neskôr v roku 1937 začalo s väčšou prestavbou.

Terajší nový ústav je postavený na teritóriu a čiastočne i na základoch bývalej sedriálnej väznice z roku 1897. Pôvodné objekty väznice sa postupne asanovali a na ich mieste sa čiastočne v sedemdesiatych, osemdesiatych no v prevažnej miere v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia postavili nové objekty podľa najnáročnejších kritérií kladených na moderné väzenské zariadenie. V roku 1997 sa prestavba ústavu ukončila a po bývalej sedriálnej väznici zostal len priestor a časti obvodového múru. Dobudovaním ústavu na výkon väzby v podstate prestala existovať jedna z najstarších väzníc na Slovensku a na jej mieste vznikla moderná a účelová ustanovizeň.

Areál ústavu má tvar uzatvoreného štvoruholníka. Jeho obvod tvorí administratívno-prevádzková budova, hospodárska budova a objekty určené na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Objekt väzby je viacpodlažná budova s jedným podzemným a štyrmi nadzemnými podlažiami v tvare obráteného písmena F. Pri výstavbe objektu sa zohľadnili viaceré modernizačné prvky a požiadavky na humanizáciu výkonu väzby, čomu zodpovedá aj riešenie jednotlivých ciel. V ústave je 130 ciel s kapacitou 401 uväznených osôb, z čoho 52 ciel je určených pre odsúdených. Jedna cela s kapacitou 4 osoby je vyčlenená na izoláciu chorých obvinených a odsúdených pri výskyte infekčných ochorení a tri cely sú určené na výkon disciplinárnych trestov. Na každom podlaží, kde sa vykonáva väzba, sa nachádza pracovisko samostatného referenta režimu a pracovisko samostatného referenta vykonávajúceho dozorovú službu. Na pracovisku sú umiestnené monitorovacia technika a ovládací panel komunikačného systému. Cely sú väčšinou dvojlôžkové, časť z nich je štvorlôžková alebo šesťlôžková. Sú štandardne vybavené samostatnou hygienickou bunkou s vlastným WC, umývadlom so studenou a teplou vodou a sprchovacím kútom. V každej z nich je elektrická zásuvka a zásuvka spoločnej televíznej antény. Obvinení môžu používať vlastné elektrické spotrebiče napríklad na zohrievanie vody na prípravu čaju a kávy a sledovať televízne vysielanie na vlastných prijímačoch. Cely sú vybavené koncovými zariadeniami komunikačného systému, ktoré umožňujú obvineným komunikovať so službukonajúcim personálom a prenášať rozhlasové vysielanie. Ich vnútorné zariadenie tvorí atypický nábytok vyrobený na zákazku. Každý obvinený má k dispozícii samostatnú uzamykateľnú skrinku na odkladanie osobných vecí, vlastné lôžko s matracom, vankúšom a prikrývkou a stoličku pri spoločnom stole. Atypicky a jedinečne je vyriešené umiestnenie vychádzkových dvorcov - sú priamo na najvyššom nadzemnom podlaží objektu výkonu väzby.

Ústav disponuje modernými priestormi na výkon strážnej služby a priestormi na výkon činností, ktoré súvisia s touto službou. Sú vybavené potrebným zariadením a monitorovacou a zabezpečovacou technikou. V ústave sa postupne zavádza moderný informačný systém.

V ústave je zriadené stredisko psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti, ktoré vykonáva diagnostiku odsúdených pre potreby ich zaraďovania do výkonu trestu odňatia slobody vzhľadom na stupeň ich narušenosti a charakteristiku osobnosti. Súčasne zabezpečuje psychologický servis pre obvinených, ako aj poradensko-konzultačnú činnosť pri riešení krízových stavov obvinených počas výkonu väzby. Okrem toho vykonáva psychodiagnostické vyšetrenia uchádzačov o služobný pomer v Zbore väzenskej a justičnej stráže. V súčasnosti sú na stredisku zaradení 4 psychológovia.

Ústavná knižnica pre obvinených a odsúdených má dostatočný počet titulov rozličného žánru vrátane cudzojazyčnej a náboženskej literatúry, ktoré sa pravidelne obmieňajú. Nachádza sa tam aj miestnosť na vykonávanie bohoslužieb a pastoračnej činnosti.

Odsúdení, ktorí v ústave vykonávajú trest odňatia slobody, v rámci vnútornej prevádzky zabezpečujú čistiace a údržbárske práce a niektoré ďalšie služby.

 

Zdravotnícke zariadenie tvoria štyri ambulancie – jedna všeobecná pre príslušníkov a zamestnancov, jedna pre uväznené osoby, stomatologická a röntgenové pracovisko.

Zdravotnícke zariadenie poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť osobám zvereným do priamej starostlivosti.

Štátnu službu v ústave vykonáva vyše 220 príslušníkov. Justičná stráž zabezpečuje výkon služby na

Krajskom súde v Banskej Bystrici, Okresnom súde v Banskej Bystrici, Krajskej prokuratúre v Banskej Bystrici, Okresnej prokuratúre v Banskej Bystrici, Špeciálnom súde v Banskej Bystrici a 7 okresných súdoch a 7 okresných prokuratúrach.

Na regeneráciu telesných a duševných síl majú príslušníci a zamestnanci ústavu k dispozícii minirehabilitačné stredisko s vodoliečbou a elektroliečbou, saunu a na rozvoj a upevňovanie telesnej zdatnosti kompletne vybavenú posilňovňu.

Riaditeľ ústavu

Director photo

plk. Mgr. Ivan Petrán

Študoval na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 2001. Pôsobil vo viacerých funkciách na Generálnom riaditeľstve zboru a v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica. Riaditeľom Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica je od roku 2020.

Photos from facility

Gallery image
Logo of the Government Office of the Slovak RepublicLogo of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Logo of the Czech Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Hungarian Prison and Judicial Guard Corps
Logo of the Polish Prison and Judicial Guard Corps