Anonymní alkoholici

Dvakrát mesačne, vždy vo štvrtok, sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok uskutočňuje stretnutie spoločenstva „Anonymní alkoholici“ (AA) s odsúdenými, zaradenými v strednom stupni stráženia. Uvedené združenie, ružomberský ústav navštívilo od augusta 2017 už spolu 33 krát, pričom samotným stretnutiam predchádzala príprava predstaviteľov spoločenstva AA s ústavnou psychologičkou a pedagógom. Stretnutí s duchovným programom sa zúčastňujú spravidla dvaja predstavitelia združenia každé dva týždne, aby sa v rámci nich rozprávali s odsúdenými o vlastných skúsenostiach s alkoholom a životom bez požívania alkoholu. Odsúdeným ukazujú možnosti riešenia ich problému, ako abstinovať, meniť zaužívané návyky a vytvárať si nové, ako meniť myslenie a zvládať emócie, vedú ich k novej skúsenosti, nádeji, ale najmä prevzatiu zodpovednosti za svoj život. Spoločenstvo AA má vytvorený svoj základný program a jeho 12 krokov vedúcich k uzdraveniu. Na Slovensku pôsobí od začiatku 90. rokov 20. storočia, pričom v súčasnosti tu pracuje vyše 50 skupín. Práve pôsobenie spoločenstva na slobode dáva odsúdeným možnosť pokračovať v stretnutiach a rozhovoroch aj po prepustení z výkonu trestu. Spoločenstvo AA vydáva aj množstvo publikácií, ktoré si odsúdení môžu zapožičať. O záujme o tieto stretnutia vypovedá pomerne početná dobrovoľná účasť odsúdených.
Touto cestou sa chceme poďakovať predstaviteľom združenia Anonymných alkoholikov za ich záujem, ochotu a čas, pretože účasť na stretnutiach  s odsúdenými si vyžaduje osobnú angažovanosť, ako aj ich vlastné finančné náklady.