Názov: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Floriánska 18, 041 42, Košice

Korešpondenčná adresa
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Floriánska 18
priečinok C/12
041 42 Košice
Tel. č.: 055/2831 111
Fax: 055/2831 900 alebo 055/2831 902
eGoverment (URI): ico://sk/00738387
Elektronická adresa podateľne: ustavke@zvjs.sk
V súlade s výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správ v znení neskorších predpisov sú akceptovanými formátmi pre prijímanie a čítanie formáty: doc, docx, rtf, txt , xls, xlsx, pdf, jpg, gif, bmp, tif, png, htm, html.
(elektronická adresa podateľne neslúži na zasielanie kvalifikovaných podaní a zasielanie súkromnej korešpondencie osobám vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody)
Úradné hodiny podateľne pre verejnosť
Počas pracovných dní od 08:00 hod. do 14:00 hod
Informácie pre verejnosť
Informácie pre verejnosť (s výnimkou informácií týkajúcich sa osôb vo výkone väzby a osôb vo výkone trestu odňatia slobody poskytovaných na základe osobitných predpisov) sú poskytované v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Vykonávanie procesných úkonov, návštev právnych zástupcov (ďalej len „úkony“)
Žiadosti o vykonanie procesných úkonov, návštev právneho zástupcu za účelom porád, úkonov orgánov činných v trestnom konaní a iných oprávnených osôb je možné podávať prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu najneskôr v pracovný deň predchádzajúci termínu vykonania úkonu v čase do 14:00 hod.
Úkony je možné vykonávať v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.
Ochrana osobných údajov
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov v ústave: gdpr.ke@zvjs.sk
Tel. kontakt: 055/2831 121 alebo 055/2831 163
Zasielanie finančných prostriedkov osobám vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody
Pokyny pre zasielanie finančných prostriedkov obvineným vo výkone väzby a odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice nájdete v nižšie priloženom dokumente.
Zamestnávanie osôb vo výkone trestu odňatia slobody
Ponuku a podmienky zamestnania odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody z Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice nájdete v nižšie priloženom dokumente.

 

Novodobá história Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice

Novodobá história Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice na Floriánskej ulici sa začala písať dňa 16. mája 1991, kedy bol do prevádzky uvedený nový komplex väzenského zariadenia.
Potreba výstavby nového väzenského komplexu vyplynula najmä z kapacitnej nedostatočnosti ako aj celkovej prevádzkovej doby bývalej budovy väznice na Pribinovej ulici, keďže udržanie účelu výkonu väzby a účelu výkonu trestu odňatia slobody sa stávalo čoraz náročnejším a nákladnejším. 

Novovybudovaný väzenský komplex je situovaný v blízkosti justičných zložiek – sídla Krajského súdu, okresných súdov mesta a Okresného súdu Košice-okolie. Spolu s nimi vytvára ucelený architektonicko-urbanistický komplex, zakomponovaný do okolitého priestoru mestskej časti v bezprostrednej blízkosti historického centra.
Pôdorysné riešenie pozostáva z troch budov, a to:

  •  trojposchodovej administratívnej budovy, ktorá je funkčne rozdelená na riaditeľstvo ústavu a jednotlivé organizačné zložky ústavu a na časť rehabilitačno-športovú, v ktorej sa nachádza fitness centrum a ubytovňa ústavu,
  •  päťposchodovej budovy, v rámci ktorej je umiestnené oddelenie výkonu trestu. Budova je architektonicky situovaná paralelne s administratívnou, pričom spojenie medzi oboma budovami je zabezpečené „krčkom“, v ktorom    sú umiestnené prevádzkové priestory - jedálne a kuchyne pre obvinených a odsúdených a personál ústavu,
  •  ďalšej päťposchodovej budovy, v rámci ktorej je umiestnené oddelenie výkonu väzby.

Celková zastavaná plocha je 15 795 m2 a náklady na výstavbu predstavovali 84,9 milióna Kčs.
Pôvodne plánovaná kapacita ústavu bola 400 obvinených a 150 odsúdených s možnosťou rozšírenia na celkových 800 miest a to na ubytovacej ploche 3 200 m2. V súčasnosti je kapacita ústavu 317 obvinených a 462 odsúdených.
Podľa pôvodného projektu mal ústav plniť funkciu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a súdom nariadenej protialkoholickej či protitoxikomanickej liečby. Spádová oblasť bola určená hranicami pôsobnosti krajských vyšetrovacích orgánov.

V dôsledku postupných zmien koncepcie väzenstva na Slovensku prechádzalo zmenami aj personálne zabezpečenie ústavu.
Počet príslušníkov vykonávajúcich služobné činnosti pri uvedení nového väzenského komplexu do prevádzky vzrástol z pôvodných 162 príslušníkov na 298 príslušníkov (stav k 31. decembru 1995).
V súvislosti s vyššie uvedenými zmenami v rámci koncepcie väzenstva na Slovensku dochádzalo aj k zmenám v kvalifikačnej štruktúre penitenciárnych pracovníkov. Rozširoval sa počet špecialistov s vysokoškolskou kvalifikáciou, najmä v oblasti výkonu trestu.

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa aj legislatívne zakotvila minimálna požiadavka dosiahnutého vzdelania.

Z dôvodu rôznych zmien vyplynula potreba reštrukturalizácie. V roku 1992 bol výkon trestu odňatia slobody žien, ktorého existencia v novopostavenom väzenskom komplexe bola relatívne krátka, presunutý do iných ústavov. V priestoroch tohto oddelenia bolo zriadené psychiatrické oddelenie - Stredisko ochrannej liečby. Pôvodným účelom bola liečba odsúdených so súdom nariadenou protialkoholickou alebo protitoxikomanickou liečbou, neskôr od roku 1997 sa zameranie zmenilo na odsúdených s nariadenou protitoxikomanickou liečbou a sexuologickým ochranným liečením (až do roku 2012).
V roku 1992 sa z oddelenia ochrany a obrany vyčlenila samostatná organizačná zložka ústavu – oddelenie výkonu väzby a trestu, z ktorého sa v roku 1994 odčlenilo oddelenie výkonu trestu s vonkajšou diferenciáciou II. nápravno-výchovnej skupiny (ďalej len „NVS“).

V roku 1995 sa reprofilovala vonkajšia diferenciácia  výkonu trestu odňatia slobody na I. NVS a odsúdení v II. NVS sa premiestnili do novopostavenej ubytovacej časti Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach-Šaci. V roku 2010 po profilácií bol ústav opäť profilovaný na výkon väzby a zároveň v ňom vykonávajú trest odňatia slobody odsúdení muži v strednom stupni stráženia.
Jednou z noviniek v ústavoch na výkon väzby bolo vytvorenie organizačných zložiek diagnostickej a konzultačnej činnosti, ktorých úlohou bolo stanoviť reedukačný program odsúdeného nastupujúceho do výkonu trestu a navrhnúť jeho začlenenie v rámci vnútornej diferenciácie ústavu.

Od roku 1993 sa v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 507/1992 Zb. o organizácii a výkone ochrany súdnych objektov a poriadku v nich začal na piatich okresných súdoch spádovej oblasti tunajšieho ústavu zabezpečovať výkon ochrany justičných budov, ako jednej z úloh zabezpečovaných Zborom väzenskej a justičnej stráže.
Ústav má zriadenú špeciálnu zásahovú skupinu na riešenie krízových situácií v ústave ako aj v ústave Košice - Šaca a v prípade potreby súčinnosti aj v ústavoch Prešov a Levoča.
V roku 2003 bol v ústave zriadený referát duchovnej služby a v súčasnom období sú v služobnom pomere ústavu väzenský kaplán a väzenský pastor.
Na základe neustáleho technologického pokroku a informatizácie spoločnosti bol v ústave v roku 2012 zriadený referát informačno-komunikačných technológií a neskôr skupina informačno - komunikačných technológií.
V roku 2015 bol v ústave zriadený referát verejného obstarávania za účelom zabezpečenia činností súvisiacich s obstarávaním služieb a tovarov.

Prehľad nadriadených služobného úradu
 

 

Súčasnosť Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice
V ústave vykonávajú trest odňatia slobody muži zaradení do stredného stupňa stráženia v rámci vonkajšej diferenciácie.
Výkon väzby obvinených sa realizuje v ústave v štandardnom režime a v zmiernenom režime, v zmysle platnej legislatívy. Ústav zabezpečuje výkon väzby obvinených osôb pre Krajský súd v Košiciach, Okresný súd Košice I, Okresný súd Košice II., Okresný súd Košice - okolie, Okresný súd Michalovce, Okresný súd Trebišov, Okresný súd Rožňava, Okresný súd Humenné, Okresný súd Spišská Nová Ves a Okresný súd Vranov nad Topľou. Zároveň v budovách súdov a v objektoch okresných prokuratúr Košice, Trebišov, Michalovce a Rožňava a krajskej prokuratúry príslušníci oddelenia ochrany ústavu, úseku justičnej stráže, zabezpečujú ochranu a poriadok.

  Štátnu službu v ústave vykonáva špecializovaný personál - príslušníci a zamestnanci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Na plnení služobných a pracovných   úloh v ústave sa v súčasnej dobe podieľa priemerne 320 príslušníkov a 33 zamestnancov zboru, ktorí sú plne kvalifikovaní na prácu v podmienkach ústavu. Z hľadiska vzdelanostnej úrovne má 0,28 % personálu vysokoškolské vzdelanie III. stupňa, 32,29 % personálu vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 6,80 % personálu vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a 60,62 % má úplné stredoškolské vzdelanie. Ženy tvoria 16,43 % z celkového počtu personálu.

V zaobchádzaní s odsúdenými sa uplatňujú individuálne a skupinové formy práce, ako aj vzdelávanie a krúžková činnosť. Knižnica pre odsúdených a obvinených pracuje podľa harmonogramu formou objednávok, ktorými sa zabezpečuje pravidelná výpožička kníh. Kultúrno – osvetovú  a športovú činnosť na oddelení výkonu väzby organizuje a zabezpečuje samostatný referent režimu - špecialista spolu s ostatnými príslušníkmi oddelenia. Je zameraná na osvetové aktivity, prednášky so zameraním na sviatky, významné dni, výročia a známe osobnosti kultúrneho a spoločenského života, protidrogovú prevenciu, rôzne športové turnaje a kultúrno – zábavnú činnosť. V kultúrnych miestnostiach na jednotlivých oddieloch výkonu väzby sú umiestnené televízne prijímače a zároveň je možnosť výpožičky kníh z ústavnej knižnice alebo návštevy čitárne knižnice. Zároveň sa v ústave realizuje kultúrno – osvetová činnosť aj organizovaním koncertov a vystúpení umeleckých telies.

Vzdelávanie obvinených je realizované s mladistvými obvinenými, u ktorých je ústav povinný zabezpečovať podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky.  U obvinených, ktorí sú žiakmi stredných škôl alebo stredných odborných učilíšť sa zabezpečuje dohode so školskými zariadeniami individuálne vzdelávanie pedagógmi prostredníctvom pedagógov školských zariadení. 
V procese zaobchádzania s odsúdenými ústav dlhodobo spolupracuje s akreditovanými vzdelávacími inštitúciami, ktoré realizujú vzdelávanie v elokovaných triedach. Denné dvojročné štúdium v odbore „Výroba konfekcie“ zabezpečuje Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove. V spolupráci so Strednou odbornou školou Košice – Šaca sa realizuje trojročné štúdium externou formou v odbore „Mechanik, opravár – stroje a zariadenia“. Pre odsúdených, ktorí sú absolventmi špeciálnych základných škôl, umožňuje ústav vyučenie v akreditovanom odbore „Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce“, ktoré v dennej trojročnej forme štúdia realizuje Spojená škola internátna Prakovce. Súčasťou formálneho vzdelávania je od roku 2006 aj projekt „Právo na každý deň/Street Law“ (ďalej len „projekt“), ktorého cieľom je zvyšovanie právneho vedomia odsúdených vo výkone trestu a ich reintegrácia do spoločnosti. Projekt sa realizuje v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a sprostredkúva výučbu interaktívnymi a participatívnymi formami pod vedením lektorov – študentov právnickej fakulty, ktorí prešli príslušnou prípravou za supervízie skúseného právnika.
Súčasťou edukácie je aj neformálne a informálne vzdelávanie, ktoré sa realizuje v moderne vybavených priestoroch s interaktívnou tabuľou s doplnkovými zariadeniami aj v spolupráci s externými odborníkmi a to nielen vo forme prednášok, ale aj výstav, projekcií, koncertov, besied, či súťaží. Do spektra kultúrno – osvetových a športových činností patrí aj ústavná knižnica, ktorá ponúka niekoľko tisíc titulov rôznych žánrov a ihrisko vybavené na realizáciu rôznych druhov športových aktivít.

 

Ústav pri plnení úloh vymedzených zákonom č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov organizuje a vykonáva činnosti zamerané na zamestnávanie odsúdených osôb ich zaraďovaním do práce prostredníctvom stredísk vedľajšieho hospodárstva na nestrážené pracoviská s dohľadom a dozorom mimo ústav a v ústave ako aj na jednotlivých pracoviskách vnútornej prevádzky. Charakter pracovísk, ktoré sa nachádzajú v našom ústave, ale aj mimo neho (pracoviská mimo ústav), predstavuje celú škálu bežných pomocných prác bez nároku na vysokú odbornú kvalifikáciu a mimoriadnu manuálnu zručnosť.

  • Vedľajšie hospodárstvo (VH) tvoria tri strediská, za činnosť ktorých vrátane odmeňovania odsúdených zodpovedajú vedúci jednotlivých stredísk.

  • VH 2 -Vonkajšie pracoviská – stredisko s priemerným počtom 65 zaradených vykonáva pomocné stavebné práce, triedenie druhotných surovín, manipulačné a upratovacie práce pre jednotlivých zmluvných partnerov ústavu ( objednávateľov prác ).
  • VH 3 - Vnútorné pracoviská – stredisko s priemerným počtom 15 zaradených vykonáva montáž podzostáv na výrobu elektrosúčiastok a samotnú kompletizáciu ističov pre externého objednávateľa prác.

 

 

Ústav spolupracuje s dlhodobými zmluvnými partnermi a zároveň neustále vyvíja maximálne úsilie na získanie nových zmluvných partnerov z dôvodu udržania úrovne zamestnanosti odsúdených v ústave, ktorí by svojim výrobným programom nenáročným na kvalifikáciu zamestnal väčší počet odsúdených.
Vo vnútornej prevádzke (VP)  ústavu zabezpečujú pracovné činnosti na úseku údržby, opráv nehnuteľností, obsluhy technických zariadení, pri zabezpečovaní stravovania, v práčovni, knižnici a v zdravotníckom zariadení ústavu, pri upratovacích a čistiacich prácach kancelárskych priestorov a zabezpečovaní iných činností.

Zdravotnú starostlivosť v ústave zabezpečuje a poskytuje príslušníkom zboru z ústavu, zamestnancom zboru z ústavu, obvineným, odsúdeným a iným osobám zdravotnícke zariadenie vo všeobecnej a stomatologickej ambulancii. Taktiež spolupracuje s regionálnymi pobočkami zdravotných poisťovní a zdravotníckymi zariadeniami pri zabezpečovaní odbornej zdravotnej starostlivosti, spolupracuje s posudkovými lekármi Sociálnej poisťovne pri riešení invalidných dôchodkov obvinených a odsúdených, spolupracuje s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a odborom zdravotnej a sociálnej starostlivosti príslušného samosprávneho kraja.

 

 


Ústavné poriadky: