Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS-21-10/34-2014 VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Zmluva č. 006/2705/2014 o vykonaní skúšok vlastností typu výrobku a o posúdení zhody vzorky typu výrobku 591,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 10.5.2014
ÚVTOSaÚVV-2-66/32-2012 VVM - IPSO s.r.o. Kúpna zmluva MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 18.12.2012
ÚVTOS-37-59/32-2013 VVM - IPSO s.r.o. Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 13 541,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 16.11.2013
148/97 VVS O dodávke vody a verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou uzavretá v súlade s ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. a platných právnych predpisov o vodách MS SR ÚVTOS a ÚVV Levoča 22.5.1997
ZoP/2007/VN/0628 Východoslovenská distribučna, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 30.11.2007
ZoP/2007/VN/0627 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučného systému MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 30.11.2007
10061074ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.z. 10061074ZoP MS SR ÚVV Prešov 5.3.2010
ZoMRK/2010/017 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity MS SR ÚVV Prešov 5.3.2010
100737040ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 30.4.2012
100751600ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy ÚVTOS a ÚVV Levoča 13.10.2012
100751604ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy ÚVTOS a ÚVV Levoča 13.10.2012
ÚVTOS-99/32-2013 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy 50,00 MS SR ÚVTOS Levoča 1.6.2013
ÚVTOS-121/32-2013 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy 153,00 MS SR ÚVTOS Levoča 25.7.2013
ÚVTOS-170/32-2013 Východoslovenská distribučná, a.s. Zluva o pripojení do distribučnej sústavy MS SR ÚVTOS Levoča 19.12.2013
24ZVS0000702270Y Východoslovenská distribučná, a.s. Pripojenie do distribučnej sústavy ÚVTOS Levoča 30.5.2014
24ZVS00004554265 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy ÚVTOS Levoča 16.6.2015
24ZVS00007154284 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy. 189,00 ÚVTOS Levoča 27.8.2015
ÚVTOS-8-4/32-2016 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS Levoča 3.3.2016
ÚVTOS-8-14/32-2016 Východoslovenská distribučná, a.s. Pripojenie do distribučnej sústavy. 151,00 ÚVTOS Levoča 13.10.2016
UVVaUVTOS-5-19/32-2016 Východoslovenská distribučná, a.s. zmluva o pripojení ÚVV a ÚVTOS Prešov 6.12.2016