Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVVaÚVTOS-15-5/11-2014 ZOOZ ZVJS pri ÚVV a ÚVTOS v Nitre Podnikovú kolektívnu zmluvu pre zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo MS SR ÚVV a ÚVTOS v Nitre 1.1.1970