Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS-13-14/32-2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o elektronickom prístupe MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 9.9.2014
ÚVVaÚVTOS-12-15/32-2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodatok č.1 k Zmluve č. 30-000062409PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzanívôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou ÚVV a ÚVTOS Košice 25.9.2014
Východoslovenské vodárne a kanalizácie Zmluva č. 01/81/2000 MS SR ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 10.4.2000
11/2015/Dá Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Košice Dohoda zamestnávateľa a užívateľského zamestnávateľa o dočasnom pridelení zamestnanca 121,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Košice 1.9.2015 30.9.2015
ÚVTOSaÚVV-229/23-2017 Vydavateľstvo Zelený Kocúr s.r.o. Darovacia zmluva ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 21.6.2017
3-4/34-2010 Vydrepa Zmluva o dielo VYDREPA MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 1.1.2010 31.12.2010
4-4/34-2011 VYDREPA Zmluva VYDREPA MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 3.1.2011 31.12.2011 odberateľská zmluva
05/23/2013 Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. úsek Lignotesting - SLMP Dohoda o výkone posudzovania výrobku 550,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 15.10.2013 31.12.2013
GRZVJS-74-148/11-2011 Vysoká škola Visegrádu, s. r. o. Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania 14.12.2011 31.8.2014
24010305 VYTAHY RENOVALIFT s.r.o. podnik zahraničnej osoby Zmluva o dielo typ "G" MS SR ÚVV Žilina 30.3.2005
ÚVTOSaÚVV-9-EQUAL/2006 Vzdelávací inštitút COOP a.s. - Mojmírovce Zmluva o realizácii rekvalifikačných kurzov, vykonania záverečných skúšok a vydaní osvedčení o absolvovaní rekvalifikačného kurzu odsúdených žien v odbore MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 29.9.2006
ÚVV a ÚVTOS-23-1/21-1--2015 Vzdelávací inštitút COOP a.s. - Mojmírovce Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu 700,00 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave 4.5.2015 25.9.2015
ÚVV a ÚVTOS-17-1/21-1-2016 Vzdelávací inštitút COOP a.s. - Mojmírovce Vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu 770,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS v Bratislave 10.5.2016 30.9.2016
ÚVTOS-31-84/11-2009 Vzdelávací inštitút Coop, a.s. Mojmírovce Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 663,88 663,88 MS SR ÚVTOS Želiezovce 31.12.2009 10.12.2010
ÚVTOS-55-43/11-2011 Vzdelávací inštitút Coop, a.s. Mojmírovce Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu odsúdených 700,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 13.10.2011
ÚVTOS-55-44/11-2011 Vzdelávací inštitút Coop, a.s. Mojmírovce Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu odsúdených 600,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 13.10.2011
ÚVTOS-55-30/11-2012 Vzdelávací inštitút Coop, a.s. Mojmírovce Zmluva na vykonanie záverečných skúšok odsúdených_záhradník č. ÚVTOS-55-30/11-2012 600,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 12.10.2012
ÚVTOS-55-31/11-2012 Vzdelávací inštitút Coop, a.s. Mojmírovce Zmluva na vykonanie záverečných skúšok odsúdených_PC č. ÚVTOS-55-31/11-2012 700,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 12.10.2012
ÚVTOS-3-15/21-2013 Vzdelávací inštitút Coop, a.s. Mojmírovce Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 840,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 6.11.2013
ÚVTOS-3-9/21-2014 Vzdelávací inštitút Coop, a.s. Mojmírovce Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 840,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 17.10.2014 15.7.2015