Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS-18-25/32-2016 ZLATNER, spol. s. r. o. Zmluva o dielo uzatvorená na základe ustanovenia § 536 a nasledujúcich zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 7 176,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 20.7.2016