Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
N ZVJS-7-21/11-2015 Zdravie TN, s. r. o. Zmluva o poskytovaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzahu k práci MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 26.2.2015 26.2.2018