Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV- 15-59/11-2012 Základná organizácia OZ pri ÚVV v Nitre Podnikovú kolektívnu zmluvu pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. ministerstvo spravodlivosti ÚVV Nitra 27.12.2012 31.12.2013
ÚVV-15/14-2012 Základná organizácia OZ ZVJS Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2012 MS SR ÚVV Banská Bystrica 14.6.2012 31.12.2012
ÚVTOS-1-140/1-2012 Základná organizácia OZ ZVJS ´Kolektívna zmluva ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 1.1.2013 31.12.2013
ÚVTOSaÚVV-5-1/11-2015 Základná organizácia OZ ZVJS Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 15.1.2015
ÚVTOS-68-16/11-2010 Základná organizácia združenia technických a športových činností regiónu Želiezovce Nájomná zmluva uzatvorená v súlade s § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 1 050,00 1 050,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.2.2010 31.12.2010
ÚVTOS-16-2/22-2014 Základná organizácia združenia technických a športových činností regiónu Želiezovce Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník MS SR ÚVTOS Želiezovce 17.12.2014 31.12.2015
ÚVTOS-16-4/22-2015 Základná organizácia združenia technických a športových činností regiónu Želiezovce Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov MS SR ÚVTOS Želiezovce 16.12.2015 31.12.2016
ÚVTOS-101-2/22-2016 Základná organizácia združenia technických a športových činností regiónu Želiezovce Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 5 000,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 6.12.2016 31.12.2019
ÚVV a ÚVTOS 48-21b/2009 Základná škola Gemrská 2, 040 01 Košice Zmluva o dielo MS SR 16.9.2009
ÚVTOS-1/8-1/2009 Základná škola Hrnčiarovce nad Parnou Zmluva o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu pre odsúdených. MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 16.3.2009
Základná škola Leopoldov Dohoda o zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu pre obvinených a odsúdených MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 23.1.2009 31.8.2014
ÚVV-165/11-2011 Základná škola Lesnícka Dohoda o zabezpečovaní výchovno vzdelávacieho procesu MS SR ÚVV Prešov 30.8.2011 30.6.2012
ÚVVaÚVTOS-17-62/11-2012 Základná škola Lesnícka Dohoda o zabezpečovaní výchovno vzdelávacieho procesu MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 3.9.2012 3.9.2012
ÚVVaÚVTOS-152/11-2013 Základná škola Lesnícka Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní výchovno vzdelávacieho procesu ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS Prešov 4.9.2013 30.6.2014
ÚVVaÚVTOS-170/11-2014 Základná škola Lesnícka DOHODA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČOVANÍ VÝCHOVNO VZDELÁVACIEHO PROCESU ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS Prešov 2.9.2014 30.6.2015
ÚVV a ÚVTOS-89/11-2015 Základná škola Lesnícka Dohoda o spolupráci pri zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 3.9.2015 31.8.2016
ÚVV a ÚVTOS-91/21-2016 Základná škola Lesnícka Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS Prešov 1.9.2016 30.6.2017
ÚVV a ÚVTOS-104/21-2017 Základná škola Lesnícka Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS Prešov 1.9.2017 30.6.2018
ÚVTOS-25-41/13-2011 Základná škola Považská 12, Košice Zmluva o realizácii vzdelávania MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 1.6.2011 30.9.2011
ÚVTOS-25-60/13-2012 Základná škola Považská 12, Košice Zmluva o realizácii vzdelávania pre odsúdených MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 16.3.2012 31.12.2012