Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
N ZVJS-11-14/11-2016 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 21 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 9.2.2016 31.12.2016 Príloha č. 1 platná do 30.09.2016
N ZVJS-11-30/11-2016 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 22 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 21.4.2016
N ZVJS 5-13/23-2016 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 24 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín 1.1.2017 30.6.2017
N ZVJS-76/27-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 25 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín 1.2.2017 31.12.2017
N ZVJS-3-76/27-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 26 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín 1.3.2017 30.9.2017
N ZVJS-7-76/27-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 27 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín 1.6.2017
N ZVJS-76-10/27-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 28 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín 15.7.2017 31.12.2017
N ZVJS-76-11/27-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 29 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín 7.10.2017 31.3.2018
NZVJS-76-14/27-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 30 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín 1.1.2018 30.9.2018
NZVJS-76-4/27-2018 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 31 k zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín 1.2.2018
NZVJS-76-7/27-2018 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č.32 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1.5.2018
GRZVJS-3/33-2004 VÚB, a.s. Zmluva o prevode dávok MS SR GR ZVJS 30.6.2004
ÚVTOS-54-49/11-2012 VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. Zmluva č. 008/2705/2012 o vykonaní skúšok vlastností typu výrobku 485,92 MS SR ÚVTOS Želiezovce 11.7.2012
ÚVTOS-5-09/34-2013 VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. Zmluva č. 013/2705/2013 o vykonaní skúšok vlastností typu výrobku a o posúdení zhody vzorky typu výrobku podľa ustanovení zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 12, odsek 7, uzavretá v zmysle § 591 a nasl. Obchodného zákonníka 591,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 24.8.2013
ÚVTOS-54-29/11-2011 VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Zmluva č. 010/2705/2011 407,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.1970
ÚVTOS-5-05/34-2013 VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Zmluva č. 006/2705/2013 MS SR ÚVTOS Želiezovce 31.5.2013
ÚVTOS-21-10/34-2014 VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Zmluva č. 006/2705/2014 o vykonaní skúšok vlastností typu výrobku a o posúdení zhody vzorky typu výrobku 591,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 10.5.2014
ÚVTOSaÚVV-2-66/32-2012 VVM - IPSO s.r.o. Kúpna zmluva MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 18.12.2012
ÚVTOS-37-59/32-2013 VVM - IPSO s.r.o. Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 13 541,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 16.11.2013
148/97 VVS O dodávke vody a verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou uzavretá v súlade s ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. a platných právnych predpisov o vodách MS SR ÚVTOS a ÚVV Levoča 22.5.1997