Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV-210/32-2007 Zmluva o nájme služobného bytu MS SR ÚVV Bratislava 27.6.2007 31.12.2012
ÚVV-207/32-2007 Zmluva o nájme služobného bytu 27.6.2007 31.12.2012
ÚVV-259/32-2007 Zmluva o nájme služobného bytu MS SR ÚVV Bratislava 28.8.2007 31.12.2012
12345 skuska MS SR GR ZVJS 1.1.2008
ÚVV-1-14/32-2008 Kúpna zmluva MS SR ÚVV Žilina 1.1.2008
3461/9740364 Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.2.2008
ÚVTOSaÚVV -2-58/11-2008 Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 28.7.2008
ÚVTOS 1/2008 Zmluva o nájme sl. bytu-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 29.7.2008 31.12.2010
ÚVTOS 1/2008 Zmluva o nájme služobného bytu - RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.8.2008
ÚVTOSaÚVV-2-52/11-2008 Zmluva o diele na zhotovenie stavby MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 7.8.2008
ÚVTOSaÚVV -26-60/32-2008 Dohoda o budúcej kúpnej zmluve MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 28.11.2008
ÚVV-3/32-2009 Zmluva o nájme služobného bytu MS SR ÚVV Bratislava 31.12.2008 31.12.2012
dodatok č.1 zo dňa 13.11.2011 Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.1.2009
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej lekárskej starostlivosti 4,00 MS SR ÚVTOS a ÚVV Levoča 1.1.2009
LRS-16/2009 Zmluva o združenej dodávke elektriny MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.3.2009
ÚVV-49/23-2009 Návrh poistnej zmluvy č.0608010993 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti zdravotníckeho zariadenia 294,00 MS SR ÚVV Banská Bystrica 20.7.2009
905-03435-98 Poistná zmluva-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.10.2009 31.12.2013
ÚVV-123/32-2009 Zmluva o nájme služobného bytu MS SR ÚVV Bratislava 20.10.2009 31.12.2011
NZVJS-6-4-1/32-2009 Zmluva o združenej dodávke elektriny MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.1.2010 31.12.2010
NZVJS-6-4-2/32-2009 Zmluva o združenej dodávke elektriny MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.1.2010 31.12.2010