Zamestnávanie, výroba a odbyt v Zbore väzenskej a justičnej stráže

Zbor väzenskej a justičnej stráže pri plnení úloh, ktoré mu vymedzuje zákon č.4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, organizuje a vykonáva činnosti zamerané na zamestnávanie odsúdených osôb ich zaraďovaním do práce v strediskách vedľajšieho hospodárstva alebo vo vnútornej prevádzke ústavov zboru.

Problematika zamestnávania väznených osôb tvorí osobitnú kategóriu poslania Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "zbor), vzájomne prepojenú a súvisiacu s ostatnými činnosťami zboru, ktoré sú podľa zákona v jeho pôsobnosti. Vplyv a význam práce odsúdených v procese ich resocializácie je nezastupiteľný. Pravidelná pracovná činnosť, ktorá okrem ekonomického prínosu pre nich samotných, osoby od nich závislé, ako i pre štát, pôsobí na osobnosť odsúdeného, na jeho vzťah k hodnotám, na objavovanie či zdokonaľovanie vlastných schopností. Pravidelná a účelná práca zmierňuje tiež stres z dlhodobej izolácie v uzatvorenej komunite.

Z ekonomického hľadiska je dôležitým prínosom príjem do rozpočtu ústavu pre výkon trestu odňatia slobody alebo ústavu na výkon väzby (ďalej len "ústav") z rozúčtovania pracovných odmien odsúdených. Z vykonaných zrážok sa prioritne uhrádzajú náklady výkonu trestu odňatia slobody, poukazuje sa výživné pre závislé osoby a hradia sa ďalšie pohľadávky. Keď však odsúdený nepracuje, časť týchto výdavkov sa uhrádza zo štátneho rozpočtu.

Aj tento zjednodušený rozbor významu zamestnávania odsúdených dokazuje, že účelná a cieľavedomá práca má mnohostranný prínos ako pre odsúdených, tak i pre štát a prioritou nie je len okamžitý ekonomický efekt. Zamestnávanie odsúdených, ktoré bolo v minulosti iba v kompetencii štátnych podnikov, prekonalo radikálny vývoj. Zamestnávanie odsúdených sa priblížilo alebo stotožnilo s európskymi štandardami, na druhej strane však ubudli pracovné príležitosti, ich kvalita, početnosť, a tiež úroveň odbornej prípravy.

Udržať stabilnú úroveň zamestnanosti odsúdených v súčasných podmienkach a pri potrebe zosúladenia s normami a praxou Európskej únie, je možné len za predpokladu chápania tejto problematiky ako otvoreného programu štátu. Pri zaraďovaní odsúdených do práce si to vyžaduje zabezpečiť aj určitý podiel na realizácii štátnych a verejných zakázok. Tým by sa vytvorili predpoklady na zamestnávanie odsúdených, ktoré by nebolo závislé iba od vôle súkromného sektoru. Na dosiahnutie tohto stavu vyvíja zbor aktivity a predkladaný katalóg sa môže využiť aj na tento účel. Zároveň však, bez ohľadu na túto dosiaľ nedocenenú oblasť využitia pracovnej sily z radov odsúdených, je katalóg určený všetkým, ktorí môžu a chcú spolupracovať so zborom pri ich zamestnávaní.