Verejné obstarávanie

Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby.
Dátum: 10.5.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstará
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov
Popis:

 Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby, pre potreby na zapojenie sa do Programu kvalita životného prostredia, OPKZP-PO4-SC431-2017-19, budov v správe Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov.

Dokumenty: PDF (2.88 MB)

Dodávka elektrickej energie
Dátum: 26.4.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: verejná súťaž
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:
  • prílohy k súťažným podkladom v editovateľnej forme pre účely vyhotovenia ponúk uchádzačov
  • Príloha č. 1 k rámcovej dohode - Zoznam odberných miest

Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov - Technologická časť
Dátum: 21.4.2017
Vec: dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: užšia súťaž - nadlimitná zákazka
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:
  • Príloha č. 4 súťažných podkladov - výkaz výmer
  • prílohy súťažných podkladov vo formáte .docx (pre účely spracovania ponuky)

Vypracovanie energetického auditu administratívnej budovy ÚVTOS Levoča
Dátum: 1.2.2017
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav:
Popis: