Blind version _SK _EN _DE RSS feed

 

Útvar sociálneho zabezpečenia Vám umožňuje relax a oddych v strediskách Zboru väzenskej a justičnej stráže prostredníctvom rekreačných pobytov.

 
 
Účastníkmi rekreačných pobytov sú príslušnícizamestnanci zboru, poberatelia dôchodku výsluhového zabezpečenia zboru a ich manželky/manželia a nezaopatrené deti (od 2 rokov).
 
Spolu s držiteľom poukazu na rekreačný pobyt sa na rekreácii môžu zúčastniť aj ďalšie blízke osoby ako družka, druh, rodičia, vnuci a podobne.
 
Žiadosť o pridelenie poukazu na rekreačný pobyt podávajú žiadatelia o rekreačný pobyt na služobný úrad, v ktorom je príslušník zboru alebo zamestnanec zboru služobne alebo pracovne zaradený.
 
V prípade záujmu poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia o rekreácie je možné požiadať o pridelenie rekreácie personálnu skupinu / úsek / referát v ústave, v ktorom bol služobný pomer ukončený.
 
Žiadosť o pridelenie poukazu na rekreačný pobyt musí obsahovať:
·        meno, priezvisko a dátum narodenia žiadateľa,
·        meno, priezvisko a dátum narodenia osôb, ktoré sa so žiadateľom zúčastnia na rekreačnom pobyte a ich vzťah k žiadateľovi o poukaz na rekreačný pobyt,
·        miesto a termín rekreačného pobytu, vrátane uvedenia náhradného miesta a termínu rekreačného pobytu,
·        vzťah žiadateľa k zboru (príslušník zboru, zamestnanec zboru, poberateľ výsluhového zabezpečenia zboru).
 
 
 
Rodinné rekreácie
 
Útvar sociálneho zabezpečenia oznamuje termíny rodinných rekreácií v:
Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení
Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej
Rekreačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Bukovci
 
01.07. – 08.07. 2011
11.07. - 18.07. 2011
20.07. – 27.07. 2011
29.07. – 05.08. 2011
08.08. – 15.08. 2011
17.08. – 24.08. 2011
26.08. – 02.09. 2011
 
 
 
Detské rekreácie
 
Útvar sociálneho zabezpečenia oznamuje termíny detských rekreácií v:
Školiacom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Santovke

1. turnus          04. 07. – 13. 07. 2011
2. turnus          15. 07. – 24. 07. 2011
3. turnus          26. 07. – 04. 08. 2011
4. turnus          08. 08. – 17. 08. 2011
5. turnus          19. 08. – 28. 08. 2011
 
 
 
Výmenné rekreácie
 
Na základe dohôd o výmenných rekreáciách uzatvorených medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Väzenskou službou Poľskej republiky a Väzenskou službou Českej republiky máme v ponuke aj nasledovné výmenné rekreácie:
 
 
Česká republika
Zotavovňa Přední Labská                            -           18.07. – 25.07. 2011              
Zotavovňa Pracov                                          -           08.08. – 15.08. 2011             
Zotavovňa Praha – Květnice                       -           08.08. – 15.08. 2011              
 
 
Poľská republika
Rekreačné stredisko Zakopane                                 -           18.08. – 26.08. 2011             
Výmenná detská rekreácia v stredisku Sulejow   -           11.08. – 20.08. 2011
 
 
 
Poplatky za rekreácie si môžete pozrieť TU.
 
 
 
 
Redistribúcia voľných rekreácií
24.06.2011
 
Ponúkame Vám aktuálne voľné rodinné, detské a výmenné rekreácie
v nasledovných termínoch a strediskách v:
 
Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení
01.07. – 08.07. 2011
11.07. - 18.07. 2011
20.07. – 27.07. 2011
29.07. – 05.08. 2011
08.08. – 15.08. 2011
17.08. – 24.08. 2011
26.08. – 02.09. 2011
 
Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej
26.08. - 02.09.2011
 
Rekreačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Bukovci
01.07. – 08.07. 2011
11.07. - 18.07. 2011
20.07. – 27.07. 2011
29.07. – 05.08. 2011
08.08. – 15.08. 2011
17.08. – 24.08. 2011
26.08. – 02.09. 2011
 
Školiacom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Santovke
04.07. – 13.07.2011
19.08. – 28.08.2011
 
Česká republika
            Zotavovňa Přední Labská                            -           18.07. – 25.07. 2011          2 miesta
            Zotavovňa Pracov                            -           08.08. – 15.08. 2011          6 miest
            Zotavovňa Praha – Květnice            -           08.08. – 15.08. 2011          4 miesta
 
Poľská republika
Výmenná detská rekreácia v stredisku Sulejow   -          11.08. – 20.08. 2011                  3 miesta
 
 
V prípade záujmu o rekreácie kontaktujte personálnu skupinu / úsek / referát ústavu, v ktorom ste služobne alebo pracovne zaradený, alebo v ktorom ste ukončili služobný pomer prípadne kontaktujte Útvar sociálneho zabezpečenia na tel. č. 02/20831780, 782.
 
 
 
mjr. JUDr. Daniela Romanová v. r.
  riaditeľka Útvaru sociálneho zabezpečenia zboru