Verzia pre nevidomých, textová verzia stránok slovensky anglicky nemecky Odber správ

Útvar sociálneho zabezpečenia Vám umožňuje relax a oddych v strediskách Zboru väzenskej a justičnej stráže prostredníctvom rekreačných pobytov

R o d i n n é   r e k r e á c i e  

Účastníkmi rekreačných pobytov sú príslušníci a zamestnanci zboru, poberatelia dôchodku
z výsluhového zabezpečenia zboru a ich manželky/manželia a nezaopatrené deti (od 1 roka).

Spolu s držiteľom poukazu na rekreačný pobyt sa na rekreácii môžu zúčastniť aj ďalšie blízke osoby ako priateľ, priateľka, rodičia, vnuci a podobne. 

 

Žiadosť o pridelenie poukazu na rekreačný pobyt podávajú žiadatelia o rekreačný pobyt na služobný úrad,
v ktorom je príslušník zboru alebo zamestnanec zboru služobne alebo pracovne zaradený.

V prípade záujmu poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru o rekreácie je možné požiadať
o pridelenie rekreácie personálnu skupinu alebo referát v ústave, v ktorom bol služobný pomer ukončený.

Žiadosť o pridelenie poukazu na rekreačný pobyt musí obsahovať: 

  • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvelého pobytu žiadateľa,
  • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu každej z osôb, ktoré sa so žiadateľom zúčastnia na rekreačnom pobyte a ich vzťah k žiadateľovi o poukaz na rekreačný pobyt,
  • miesto a termín rekreačného pobytu, vrátane uvedenia náhradného miesta a termínu rekreačného pobytu a uvedenia formy stravovania každého rekreanta (plná penzia – raňajky, obed a večera, polpenzia – dve formy : raňajky a obed alebo raňajky a večera, len raňajky),
  • vzťah žiadateľa k zboru (príslušník zboru, zamestnanec zboru, poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru, iný).  

  

Rekreačné pobyty realizujeme v:

 

Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení

Podrobnejšie informácie o stredisku nájdete TU.

 

Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej

Podrobnejšie informácie o stredisku nájdete TU.

  

Termíny rodinných rekreácií v rekreačnom období leto / jeseň 2015 sú nasledovné:

 

Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v Kováčovej

 

Letné prázdniny: 


03.07. – 09.07.2015 (6 nocí)
13.07. – 19.07.2015 (6 nocí)
21.07. – 27.07.2015 (6 nocí)
29.07. – 04.08.2015 (6 nocí)
07.08. – 13.08.2015 (6 nocí)
17.08. – 23.08.2015 (6 nocí)
25.08. – 31.08.2015 (6 nocí)

 Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v Omšení

Letné prázdniny:

 

03.07. – 09.07.2015 (6 nocí)
13.07. – 19.07.2015 (6 nocí)
21.07. – 27.07.2015 (6 nocí)
29.07. – 04.08.2015 (6 nocí)
06.08. – 12.08.2015 (6 nocí)
14.08. – 20.08.2015 (6 nocí)
24.08. – 30.08.2015 (6 nocí) 

 

D e t s k é   r e k r e á c i e 

Detské rekreácie organizujeme v Objekte Santovka Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach.  

Termíny 12-dňových turnusov detských rekreácií v roku 2015 sú nasledovné:

1. turnus  06.07. – 17.07.2015
2. turnus  20.07. – 31.07.2015
3. turnus  03.08. – 14.08.2015
4. turnus  17.08. – 28.08.2015

Poplatky za rodinné a detské rekreácie platné od 15. mája 2015 si môžete pozrieť TU.

 

V prípade záujmu o rodinnú rekreáciu resp. detskú rekreáciu kontaktujte personálnu skupinu alebo referát ústavu, v ktorom ste služobne alebo pracovne zaradený, alebo v ktorom ste ukončili služobný pomer, prípadne pre poskytnutie informácie kontaktujte Útvar sociálneho zabezpečenia zboru na tel. č. 02/20 831 700 alebo 706.

 

 

I n d i v i d u á l n e    r e k r e a č n é    p o b y t y  

 

V Českej republike

 

Dňa 20. apríla 2015 bola uzatvorená Dohoda o spolupráci medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Väzenskou službou Českej republiky (TU), na základe ktorej budú poskytované individuálne rekreačné pobyty.

 Príslušníci, zamestnanci zboru a ich rodinní príslušníci si môžu individuálne zabezpečiť rekreačné pobyty v Českej republike v týchto strediskách:

 

Zotavovňa Přední Labská – všetky potrebné informácie nájdete TU

Zotavovňa Pracov – všetky potrebné informácie nájdete TU

Zotavovňa Praha - Květnice – všetky potrebné informácie nájdete TU

 

V prípade záujmu o individuálne rekreačné pobyty v Českej republike kontaktujte pre poskytnutie bližších informácií Útvar sociálneho zabezpečenia zboru na tel. č. 02/20 831 706 (kpt. Ing. Jana Pasulkášová, pasulkasovaj@zvjs.sk) alebo 02/20 831 705 (pplk. Ing. Eva Foltánová, foltanovae@zvjs.sk).

Informácie pre záujemcov z Českej republiky

Žiadosti o poskytnutie individuálnych rekreačných pobytov roku 2015 bolo potrebné zaslať Útvaru sociálneho zabezpečenia zboru do 15. 03. 2015.  

Bližšie informácie o individuálnych rekreačných pobytoch v roku 2016 budú zverejnené po zaslaní ponuky individuálnych rekreačných pobytov v Liečebno-rehabilitačnom stredisku zboru v Kováčovej a v Liečebno-rehabilitačnom stredisku zboru v Omšení. Táto ponuka bude zasielaná Väzenskej službe Českej republiky začiatkom roka 2016.

mjr. JUDr. Jozef Valuch, PhD.
riaditeľ
Útvaru sociálneho zabezpečenia zboru