Verzia pre nevidomých, textová verzia stránok slovensky anglicky nemecky Odber správ

Útvar sociálneho zabezpečenia Vám umožňuje relax a oddych v strediskách Zboru väzenskej a justičnej stráže prostredníctvom rekreačných pobytov

R o d i n n é   r e k r e á c i e  

Účastníkmi rekreačných pobytov sú príslušníci a zamestnanci zboru, poberatelia dôchodku
z výsluhového zabezpečenia zboru a ich manželky/manželia a nezaopatrené deti (od 1 roka).

Spolu s držiteľom poukazu na rekreačný pobyt sa na rekreácii môžu zúčastniť aj ďalšie blízke osoby ako priateľ, priateľka, rodičia, vnuci a podobne. 

 

Žiadosť o pridelenie poukazu na rekreačný pobyt podávajú žiadatelia o rekreačný pobyt na služobný úrad,
v ktorom je príslušník zboru alebo zamestnanec zboru služobne alebo pracovne zaradený.

V prípade záujmu poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru o rekreácie je možné požiadať
o pridelenie rekreácie personálnu skupinu alebo referát v ústave, v ktorom bol služobný pomer ukončený.

Žiadosť o pridelenie poukazu na rekreačný pobyt musí obsahovať: 

  • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa,
  • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu každej z osôb, ktoré sa so žiadateľom zúčastnia na rekreačnom pobyte a ich vzťah k žiadateľovi o poukaz na rekreačný pobyt,
  • miesto a termín rekreačného pobytu, vrátane uvedenia náhradného miesta a termínu rekreačného pobytu a uvedenia formy stravovania každého rekreanta (plná penzia – raňajky, obed a večera, polpenzia – dve formy : raňajky a obed alebo raňajky a večera, len raňajky),
  • vzťah žiadateľa k zboru (príslušník zboru, zamestnanec zboru, poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru, iný).  

  

Rekreačné pobyty realizujeme v:

 

Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení

Podrobnejšie informácie o stredisku nájdete TU.

 

Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej

Podrobnejšie informácie o stredisku nájdete TU.

  

Termíny rodinných rekreácií v rekreačnom období zima 2016 / jar 2017 sú nasledovné:

 

Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v Kováčovej

 

Silvestrovská rodinná rekreácia
29.12.2016 – 03.01.2017 (5 nocí)

Rodinné rekreácie cez jarné prázdniny
20.02. – 26.02.2017 (6 nocí)
27.02. – 05.03.2017 (6 nocí)
06.03. – 12.03.2017 (6 nocí)

Veľkonočná rodinná rekreácia
13.04. – 18.04.2017 (5 nocí)


 Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v Omšení


Silvestrovská rodinná rekreácia
29.12.2016 – 03.01.2017 (5 nocí)
Rodinné rekreácie cez jarné prázdniny
20.02. – 26.02.2017 (6 nocí)
27.02. – 05.03.2017 (6 nocí)
06.03. – 12.03.2017 (6 nocí)

Veľkonočná rodinná rekreácia
13.04. – 18.04.2017 (5 nocí)

 

D e t s k é   r e k r e á c i e 

Detské rekreácie organizujeme v Školiacom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Santovke.  

Detskej rekreácie sa môžu zúčastniť len zdravé deti, ktoré sa môžu zúčastniť bežnej činnosti a programu a spĺňajú podmienku vekovej kategórie. Pobyt dieťaťa na detskej rekreácií musí písomne odporučiť ošetrujúci lekár.

Podmienka vekovej kategórie platí, že dolná hranica veku dieťaťa ja splnená ukončením prvého ročníka základnej školy a horná hranica ukončením posledného ročníka základnej školy vrátane prázdnin.

Termíny turnusov detských rekreácií v roku 2017 budú doplnené v 1. štvrťroku 2017.

Poplatky za rodinné a detské rekreácie platné od 15. mája 2015 si môžete pozrieť TU.

 

V prípade záujmu o rodinnú rekreáciu resp. detskú rekreáciu kontaktujte personálnu skupinu alebo referát ústavu, v ktorom ste služobne alebo pracovne zaradený, alebo v ktorom ste ukončili služobný pomer, prípadne pre poskytnutie informácie kontaktujte Útvar sociálneho zabezpečenia zboru na tel. č. 02/20 831 700 alebo 706.

 

 

I n d i v i d u á l n e    r e k r e a č n é    p o b y t y  

 

V Českej republike

 

Dňa 20. apríla 2015 bola uzatvorená Dohoda o spolupráci medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Väzenskou službou Českej republiky (TU), na základe ktorej budú poskytované individuálne rekreačné pobyty.

 Príslušníci, zamestnanci zboru a ich rodinní príslušníci si môžu individuálne zabezpečiť rekreačné pobyty v Českej republike v týchto strediskách:

 

Zotavovňa Přední Labská – všetky potrebné informácie nájdete TU

Zotavovňa Pracov – všetky potrebné informácie nájdete TU

Zotavovňa Praha - Květnice – všetky potrebné informácie nájdete TU

 

V prípade záujmu o individuálne rekreačné pobyty v Českej republike kontaktujte pre poskytnutie bližších informácií Útvar sociálneho zabezpečenia zboru na tel. č. 02/20 831 706 (mjr. Ing. Jana Pasulkášová, Jana.Pasulkasova@zvjs.sk) alebo 02/20 831 705 (pplk. Ing. Eva Foltánová, Eva.Foltanova@zvjs.sk). 

Informácie pre záujemcov z Českej republiky


Bližšie informácie o individuálnych rekreačných pobytoch v roku 2017 budú zverejnené po zaslaní ponuky individuálnych rekreačných pobytov v Liečebno-rehabilitačnom stredisku zboru v Kováčovej a v Liečebno-rehabilitačnom stredisku zboru v Omšení. Táto ponuka bude zasielaná Väzenskej službe Českej republiky začiatkom roka 2017.

mjr. JUDr. Jozef Valuch, PhD.
riaditeľ
Útvaru sociálneho zabezpečenia zboru