Verzia pre nevidomých, textová verzia stránok slovensky anglicky nemecky Odber správ

 

 

 

Útvar sociálneho zabezpečenia Vám umožňuje relax a oddych v strediskách Zboru väzenskej a justičnej stráže prostredníctvom rekreačných pobytov.

R o d i n n é   r e k r e á c i e  

 

Účastníkmi rekreačných pobytov sú príslušníci a zamestnanci zboru, poberatelia dôchodku
z výsluhového zabezpečenia zboru a ich manželky/manželia a nezaopatrené deti (od 1 roka).

 

Spolu s držiteľom poukazu na rekreačný pobyt sa na rekreácii môžu zúčastniť aj ďalšie blízke osoby ako priateľ, priateľka, rodičia, vnuci a podobne.

 

Žiadosť o pridelenie poukazu na rekreačný pobyt podávajú žiadatelia o rekreačný pobyt
na služobný úrad, v ktorom je príslušník zboru alebo zamestnanec zboru služobne alebo pracovne zaradený.

 

V prípade záujmu poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru o rekreácie je možné požiadať o pridelenie rekreácie personálnu skupinu alebo referát v ústave, v ktorom bol služobný pomer ukončený.

 

Žiadosť o pridelenie poukazu na rekreačný pobyt musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a dátum narodenia žiadateľa,
 • meno, priezvisko a dátum narodenia osôb, ktoré sa so žiadateľom zúčastnia na rekreačnom pobyte a ich vzťah k žiadateľovi o poukaz na rekreačný pobyt,
 • miesto a termín rekreačného pobytu, vrátane uvedenia náhradného miesta a termínu rekreačného pobytu a uvedenia formy stravovania (plná penzia – raňajky, obed a večera, polpenzia – dve formy : raňajky a obed alebo raňajky a večera, len raňajky),
 • vzťah žiadateľa k zboru (príslušník zboru, zamestnanec zboru, poberateľ dôchodku
  z výsluhového zabezpečenia zboru, iný).
   

 

 

Rekreačné pobyty realizujeme v:

 

Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení

Podrobnejšie informácie o stredisku nájdete TU.

 

Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej

Podrobnejšie informácie o stredisku nájdete TU.

 

 

Termíny rodinných rekreácií v rekreačnom období zima 2013 / jar 2014 a leto / jeseň 2014 sú nasledovné:

 

Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v Kováčovej

Jarné prázdniny :                    17.02. – 23.02.2014 (6 nocí)

24.02. – 02.03.2014 (6 nocí)

03.03. – 09.03.2014 (6 nocí)

Veľkonočné prázdniny:         17.04. – 22.04.2014 (5 nocí)

Letné prázdniny:                    01.07. – 07.07.2014 (6 nocí)

10.07. – 17.07.2014 (7 nocí)

18.07. – 25.07.2014 (7 nocí)

28.07. – 04.08.2014 (7 nocí)

07.08. – 14.08.2014 (7 nocí)

15.08. – 22.08.2014 (7 nocí)

25.08. – 01.09.2014 (7 nocí)

03.09. – 08.09.2014 (5 nocí)

 

Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v Omšení

Jarné prázdniny :                    17.02. – 23.02.2014 (6 nocí)

24.02. – 02.03.2014 (6 nocí)

03.03. – 09.03.2014 (6 nocí)

Veľkonočné prázdniny:         17.04. – 22.04.2014 (5 nocí)

Letné prázdniny:                    07.07. – 14.07.2014 (7 nocí)

16.07. – 23.07.2014 (7 nocí)

25.07. – 01.08.2014 (7 nocí)

04.08. – 11.08.2014 (7 nocí)

13.08. – 20.08.2014 (7 nocí)

25.08. – 31.08.2014 (6 nocí)

 

 

 

D e t s k é   r e k r e á c i e

 

Detské rekreácie organizujeme v objekte Zboru väzenskej a justičnej stráže v Santovke.

 

Termíny 14-dňových turnusov detských rekreácií v roku 2014 sú nasledovné:

1. turnus 01.07. – 14.07.2014

 2. turnus  16.07. – 29.07.2014

 3. turnus  31.07. – 13.08.2014

 

Poplatky za rodinné a detské rekreácie platné od 1. júla 2013 si môžete pozrieť TU.

 

V prípade záujmu o rodinnú rekreáciu resp. detskú rekreáciu kontaktujte personálnu skupinu alebo referát ústavu, v ktorom ste služobne alebo pracovne zaradený, alebo v ktorom ste ukončili služobný pomer, prípadne pre poskytnutie informácie kontaktujte Útvar sociálneho zabezpečenia zboru na tel. č. 02/20 831 700 alebo 706.

 

 

I n d i v i d u á l n e    r e k r e a č n é    p o b y t y 

 

 

Česká republika

 

Dňa 27. augusta 2012 bola uzatvorená Dohoda o spolupráci medzi Zborom väzenskej a justičnej stráže a Väzenskou službou Českej republiky (TU), na základe ktorej budú poskytované individuálne rekreačné pobyty.

Príslušníci, zamestnanci zboru a ich rodinní príslušníci si môžu individuálne zabezpečiť rekreačné pobyty v Českej republike v týchto strediskách:

 

Zotavovňa Přední Labská – všetky potrebné informácie nájdete TU

Zotavovňa Pracov – všetky potrebné informácie nájdete TU

Zotavovňa Praha - Květnice – všetky potrebné informácie nájdete TU

 

Poskytovanie individuálnych rekreačných pobytov je usmernené TU

 

Informácie pre záujemcov z Českej republiky

 

Individuálnych rekreačných pobytov sa môžu zúčastniť príslušníci a zamestnanci Väzenskej služby Českej republiky a ich rodinní príslušníci. Rekreácie sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 1 rok a osoby zdravotne spôsobilé (nie sú choré, nevyžadujú si trvalú lekársku starostlivosť ani diétu).

 

Účastníci individuálnych rekreačných pobytov majú mať so sebou platné cestovné doklady
a zdravotné poistenie.

 

Individuálne rekreačné pobyty realizujeme v nasledovných strediskách a termínoch:

 

Liečebno-rehabilitačné stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej TU.

01.07. – 07.07.2014 (6 nocí)

10.07. – 17.07.2014 (7 nocí)

18.07. – 25.07.2014 (7 nocí)

28.07. – 04.08.2014 (7 nocí)

07.08. – 14.08.2014 (7 nocí)

15.08. – 22.08.2014 (7 nocí)

25.08. – 01.09.2014 (7 nocí)

03.09. – 08.09.2014 (5 nocí)

 

Liečebno-rehabilitačné stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení TU.

07.07. – 14.07.2014 (7 nocí)

16.07. – 23.07.2014 (7 nocí)

25.07. – 01.08.2014 (7 nocí)

04.08. – 11.08.2014 (7 nocí)

13.08. – 20.08.2014 (7 nocí)

25.08. – 31.08.2014 (6 nocí)

 

Poplatok za individuálny rekreačný pobyt v stredisku zboru  TU je stanovený na jednu osobu na noc za ubytovanie a stravovanie (podľa zvolenej formy stravovania) na dvojlôžkovej alebo trojlôžkovej izbe vrátane služieb poskytovaných v strediskách zboru  (napr.: bazén, tenisové kurty a iné).

Poplatky za individuálne rekreačné pobyty si hradia účastníci individuálnych rekreačných pobytov sami na recepcii uvedených zariadení, kde sa realizujú individuálne rekreačné pobyty v mene hostiteľskej krajiny.

 

Individuálny rekreačný pobyt v stredisku zboru je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Žiadosť o pridelenie poukazu na individuálny rekreačný pobyt musí obsahovať:

     

 • meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt žiadateľa,
 • meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt osôb, ktoré sa so žiadateľom zúčastnia
  na rekreačnom pobyte a ich vzťah k žiadateľovi o poukaz na rekreáciu,
 • miesto a termín rekreácie, vrátane uvedenia náhradného miesta a termínu,
 • požadovanú formu stravovania účastníkov rekreačného pobytu (plná penzia – raňajky, obed a večera, polpenzia – dve formy : raňajky a obed alebo raňajky a večera, len raňajky)
 • kontakt (pre zjednodušenie komunikácie odporúčam uviesť telefonický a e-mailový kontakt).

 

Záujemci o individuálne rekreačné pobyty zasielajú svoje žiadosti do 15. marca 2014 na Útvar sociálneho zabezpečenia zboru poštou alebo elektronickou formou.

 

Poštou na adresu:

Generálne riaditeľstvo

Zboru väzenskej a justičnej stráže

Útvar sociálneho zabezpečenia zboru

Šagátova 1

813 04 Bratislava

 

Elektronickou poštou:

kpt. Ing. Jane Pasulkášovej na e-mail pasulkasovaj@zvjs.sk (t. č. 00421/2/20 831 706) alebo
plk. Ing. Miroslavovi Smolekovi na e-mail
smolekm@zvjs.sk (t. č. 00421/2/20 831 700).

 

 

O akceptovaní či neakceptovaní žiadosti o individuálny rekreačný pobyt budú záujemcovia informovaní v čo najkratšom čase.

 

 

plk. Ing. Miroslav Smolek

  riaditeľ

 Útvaru sociálneho zabezpečenia zboru

 

 

Poskytovanie rekreačnej starostlivosti je realizované v súlade s:

RMS č. 9/2013 o rekreačnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže TU

RMS č. 12/2013, ktorým sa mení a dopĺňa RMS č. 9/2013 o rekreačnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže TU

RGR č. 42/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov TU

 

 

 

Ďalšie predpisy:

Poplatky za rekreačné pobyty – usmernenie (GR ZVJS-10-30/33-2013) Tu . Výpočet poplatku za rekreačný pobyt v súvislosti s aplikačnou praxou Sociálnej poisťovne na základe judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a uplatňovanie § 274 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení usmernenie (GR ZVJS-10-54/33-13) Tu