Verzia pre nevidomých, textová verzia stránok slovensky anglicky nemecky Odber správ

 

Útvar sociálneho zabezpečenia Vám umožňuje relax a oddych v strediskách Zboru väzenskej a justičnej stráže prostredníctvom rekreačných pobytov.

R o d i n n é   r e k r e á c i e  

 

Účastníkmi rekreačných pobytov sú príslušníci a zamestnanci zboru, poberatelia dôchodku
z výsluhového zabezpečenia zboru a ich manželky/manželia a nezaopatrené deti (od 1 roka).

 

Spolu s držiteľom poukazu na rekreačný pobyt sa na rekreácii môžu zúčastniť aj ďalšie blízke osoby ako priateľ, priateľka, rodičia, vnuci a podobne.

 

Žiadosť o pridelenie poukazu na rekreačný pobyt podávajú žiadatelia o rekreačný pobyt na služobný úrad, v ktorom je príslušník zboru alebo zamestnanec zboru služobne alebo pracovne zaradený.

 

V prípade záujmu poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru o rekreácie je možné požiadať o pridelenie rekreácie personálnu skupinu alebo referát v ústave, v ktorom bol služobný pomer ukončený.

 

Žiadosť o pridelenie poukazu na rekreačný pobyt musí obsahovať:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvelého pobytu žiadateľa,
  • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu každej z osôb, ktoré sa so žiadateľom zúčastnia na rekreačnom pobyte a ich vzťah k žiadateľovi o poukaz na rekreačný pobyt,
  • miesto a termín rekreačného pobytu, vrátane uvedenia náhradného miesta a termínu rekreačného pobytu a uvedenia formy stravovania každého rekreanta (plná penzia – raňajky, obed a večera, polpenzia – dve formy : raňajky a obed alebo raňajky a večera, len raňajky),
  • vzťah žiadateľa k zboru (príslušník zboru, zamestnanec zboru, poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru, iný). 

 

 

Rekreačné pobyty realizujeme v:

 

Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení

Podrobnejšie informácie o stredisku nájdete TU.

 

Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej

Podrobnejšie informácie o stredisku nájdete TU.

 

 

Termíny rodinných rekreácií v rekreačnom období zima 2014 / jar 2015 a leto / jeseň 2015 sú nasledovné:

 

Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v Kováčovej

Jarné prázdniny :                   16.02. – 22.02.2015 (6 nocí)

23.02. – 01.03.2015 (6 nocí)

02.03. – 08.03.2015 (6 nocí)

Veľkonočné prázdniny:           02.04. – 07.04.2015 (5 nocí)

Letné prázdniny:                    03.07. – 09.07.2015 (6 nocí)

13.07. – 19.07.2015 (6 nocí)

21.07. – 27.07.2015 (6 nocí)

29.07. – 04.08.2015 (6 nocí)

07.08. – 13.08.2015 (6 nocí)

17.08. – 23.08.2015 (6 nocí)

25.08. – 31.08.2015 (6 nocí)

 

Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v Omšení

Jarné prázdniny :                   16.02. – 22.02.2015 (6 nocí)

23.02. – 01.03.2015 (6 nocí)

02.03. – 08.03.2015 (6 nocí)

Veľkonočné prázdniny:           02.04. – 07.04.2015 (5 nocí)

Letné prázdniny:                     03.07. – 09.07.2015 (6 nocí)

13.07. – 19.07.2015 (6 nocí)

21.07. – 27.07.2015 (6 nocí)

29.07. – 04.08.2015 (6 nocí)

06.08. – 12.08.2015 (6 nocí)

14.08. – 20.08.2015 (6 nocí)

24.08. – 30.08.2015 (6 nocí)

  

D e t s k é   r e k r e á c i e

 

Detské rekreácie organizujeme v Objekte Santovka Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach.  

Termíny 12-dňových turnusov detských rekreácií v roku 2015 sú nasledovné:

1. turnus  06.07. – 17.07.2015

 2. turnus  20.07. – 31.07.2015

 3. turnus  03.08. – 14.08.2015

 4. turnus  17.08. – 28.08.2015

 

Poplatky za rodinné a detské rekreácie platné od 1. júla 2013 si môžete pozrieť TU.

 

V prípade záujmu o rodinnú rekreáciu resp. detskú rekreáciu kontaktujte personálnu skupinu alebo referát ústavu, v ktorom ste služobne alebo pracovne zaradený, alebo v ktorom ste ukončili služobný pomer, prípadne pre poskytnutie informácie kontaktujte Útvar sociálneho zabezpečenia zboru na tel. č. 02/20 831 700 alebo 706.

 

 

I n d i v i d u á l n e    r e k r e a č n é    p o b y t y 

 

 

Česká republika

 

Dňa 27. augusta 2012 bola uzatvorená Dohoda o spolupráci medzi Zborom väzenskej a justičnej stráže a Väzenskou službou Českej republiky (TU), na základe ktorej budú poskytované individuálne rekreačné pobyty.

Príslušníci, zamestnanci zboru a ich rodinní príslušníci si môžu individuálne zabezpečiť rekreačné pobyty v Českej republike v týchto strediskách:

 

Zotavovňa Přední Labská – všetky potrebné informácie nájdete TU

Zotavovňa Pracov – všetky potrebné informácie nájdete TU

Zotavovňa Praha - Květnice – všetky potrebné informácie nájdete TU

 

Bližšie informácie o individuálnych rekreačných pobytoch v roku 2015 budú zverejnené
po zaslaní ponuky a cenníka individuálnych rekreačných pobytov od Väzenskej služby Českej republiky po 15. marci 2015. 

 

Informácie pre záujemcov z Českej republiky

 

Individuálnych rekreačných pobytov sa môžu zúčastniť príslušníci a zamestnanci Väzenskej služby Českej republiky a ich rodinní príslušníci. Rekreácie sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 1 rok
a osoby zdravotne spôsobilé (nie sú choré, nevyžadujú si trvalú lekársku starostlivosť ani diétu). 

 Účastníci individuálnych rekreačných pobytov majú mať so sebou platné cestovné doklady
a zdravotné poistenie. 

 Termíny individuálnych rekreačných pobytov sú pevne stanovené v zmysle schváleného Plánu akcií Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2015 a ponuka izieb je nasledovná: 

Liečebno-rehabilitačné stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej

(Tu sú k dispozícii dvojlôžkové a trojlôžkové izby s možnosťou poskytnutia prístelky) 

03. 07. – 09. 07. 2015 (6 nocí) – 2 izby

13. 07. – 19. 07. 2015 (6 nocí) – 2 izby

21. 07. – 27. 07. 2015 (6 nocí) – 2 izby

29. 07. – 04. 08. 2015 (6 nocí) – 2 izby

07. 08. – 13. 08. 2015 (6 nocí) – 2 izby

17. 08. – 23. 08. 2015 (6 nocí) – 2 izby

25. 08. – 31. 08. 2015 (6 nocí) – 2 izby

 

Liečebno-rehabilitačné stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení

(Tu sú k dispozícii dvojlôžkové izby s možnosťou poskytnutia prístelky)

 

03. 07. – 09. 07. 2015 (6 nocí) – 2 izby

13. 07. – 19. 07. 2015 (6 nocí) – 2 izby

21. 07. – 27. 07. 2015 (6 nocí) – 2 izby

29. 07. – 04. 08. 2015 (6 nocí) – 2 izby

06. 08. – 12. 08. 2015 (6 nocí) – 2 izby

14. 08. – 20. 08. 2015 (6 nocí) – 2 izby

24. 08. – 30. 08. 2015 (6 nocí) – 2 izby 

Individuálny rekreačný pobyt je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti. TU
Do žiadosti žiadame doplniť aj trvalý pobyt každého účastníka individuálneho rekreačného pobytu, zvolenú formu stravovania (plná penzia – raňajky, obed a večera, polpenzia – dve formy: raňajky a obed alebo raňajky a večera, len raňajky) a kontakt (pre zjednodušenie komunikácie odporúčam uviesť telefonický a e-mailový kontakt). Záujemcovia o individuálne rekreačné pobyty zasielajú svoje žiadosti do 15. 03. 2015 na Útvar sociálneho zabezpečenia Zboru väzenskej a justičnej stráže poštou alebo elektronickou formou. 

Poštou na adresu:

Generálne riaditeľstvo

Zboru väzenskej a justičnej stráže

Útvar sociálneho zabezpečenia zboru

Šagátova ul. č. 1

813 04  Bratislava 

Elektronickou poštou:

kpt. Ing. Jane Pasulkášovej na e-mail pasulkasovaj@zvjs.sk (t. č. 00421/2/20 831 706) alebo
mjr. Ing. Eve Foltánovej na e-mail foltanovae@zvjs.sk (t. č. 00421/2/20 831 705).           

Poplatok za individuálny rekreačný pobyt TU je stanovený na jednu osobu na noc za ubytovanie a stravovanie (podľa zvolenej formy stravovania) na dvojlôžkovej alebo trojlôžkovej izbe vrátane služieb poskytovaných v strediskách zboru (napr.: bazén, tenisové kurty a iné).

 

mjr. JUDr. Jozef Valuch, PhD.

riaditeľ

Útvaru sociálneho zabezpečenia zboru