Medzinárodný odborný seminár v Košiciach

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice dňa 22. novembra 2017 hostil medzinárodný odborný seminár s názvom „Posilňovanie ľudskoprávnych hodnôt a postojov – prevencia šírenia myšlienok diskriminácie myšlienok diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie vo väzniciach“, ktorý organizačne zastrešovalo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť. Už samotný názov odborného seminára predurčoval pestrý program, kde v rámci doobednej časti účastníci absolvovali prehliadku väzenských priestorov ústavu pod vedením riaditeľa ústavu plk. Mgr. Petra Gerberyho. Poobednú rokovaciu časť otvoril námestník generálneho riaditeľa zboru pre služobné veci plk. Mgr. Michal Sedliak, ktorý v rámci príhovoru odovzdal v mene generálneho riaditeľa zboru čestnú medailu zboru III. stupňa za zásluhy o rozvíjanie vzťahov na medzirezortnej úrovni dekanke Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Gabriele Dobrovičovej, PhD. a rovnako aj dlhoročnej lektorke a koordinátorke klinického programu Street Law JUDr. Daniele Lamačkovej.

Problematiku vzdelávania v podmienkach zboru načrtol riaditeľ Inštitútu vzdelávania zboru v Nitre plk. Mgr. Norbert Kuruc, ktorý predstavil systém vzdelávania príslušníkov zboru a riaditeľka odboru výkonu väzby a výkonu trestu Generálneho riaditeľstva zboru plk. PhDr. Zuzana Valentovičová vystúpila s problematikou systému vzdelávania väznených osôb. Priebeh rokovacej časti svojím príspevkom obohatil aj mjr. JUDr. Ivan Hrčka, ktorý ozrejmil postup zboru pri riešení problematiky radikalizácie, terorizmu a extrémizmu vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody.

S cieľom zvnútorňovať ľudskoprávne postoje a hodnoty ako kľúčové prvky upevňovania demokracie a prevencie radikalizácie vo väzniciach bol pplk. JUDr. Jozefom Grigerom a PhDr. Šarlotou Pufflerovou, PhD. z o. z. Občan, demokracia a zodpovednosť predstavený návrh Koncepcie zavádzania systematického ľudskoprávneho vzdelávania v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže. Návrh Koncepcie zavádzania systematického vzdelávania v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže vznikol v rámci projektu „Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv“ s finančnou podporou dotačného programu Ministerstva spravodlivosti SR na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Jedným z kľúčových prvkov navrhovanej koncepcie je aj program Právo na každý deň (Street Law) vo väzniciach, ktorý je dobre etablovaný najmä vďaka JUDr. Daniele Lamačkovej z Pracoviska právnych kliník Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. O svoje skúsenosti a dobrú prax z realizácie programu Právo na každý deň (Street Law) vo väzniciach sa podelili aj priamo pedagógovia z ústavov v Košiciach participujúci na programe, menovite Mgr. Monika Nižníková a ThLic. Radovan Sekan.

Na záver odborného seminára prebehla k príspevkom interdisciplinárneho charakteru obohacujúca diskusia, do ktorej sa zapojili hostia z vládneho aj mimovládneho sektora a v neposlednom rade aj akademickej obce, Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ligy za ľudské práva, Právnickej fakulty UP v Olomouci, Právnickej fakulty UK v Bratislave, Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty PEVŠ a SOŠ Policajného zboru v Košiciach.

 


Fotogaléria