Rokovanie Rady predsedov a Revíznej komisie Odborového zväzu zboru

Dňa 8. decembra 2016 sa v Ubytovacom zariadení Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže v Bratislave-Mlynskej doline uskutočnilo posledné z tohtoročných rokovaní Rady predsedov a Revíznej komisie Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorému predsedal kpt. Mgr. Ivan Caban, predseda Odborového zväzu zboru. Ten v úvode rokovania oboznámil prítomných členov s pozmeneným programom rokovania, ktorý účastníci jednohlasne schválili. V priebehu rokovania boli všetci oboznámení s činnosťou a aktivitami Odborového zväzu zboru v končiacom roku 2016, predovšetkým výsledkami z kolektívnych vyjednávaní vyššieho stupňa pre príslušníkov zboru a zamestnancov zboru pre rok 2017. Rokovania sa zúčastnil aj generálny riaditeľ zboru plk. Ing. Milan Ivan, ktorý stručne informoval o vyhodnotení plnenia úloh zboru v roku 2016 a predniesol priority zboru na rok 2017. V závere sa všetkým účastníkom poďakoval za aktívnu činnosť v rámci základných organizácií Odborového zväzu zboru pri jednotlivých služobných úradoch. S problematikou vystrojovania príslušníkov zboru vystúpil riaditeľ odboru logistiky Generálneho riaditeľstva zboru pplk. Ing. Martin Križan a prítomných informoval aj o problematike poskytovania nových naturálnych náležitostí pre príslušníkov zboru, najmä služobnej rovnošaty vzor 2015 a cvičnej služobnej rovnošaty vzor 2015. S personálnou problematikou v zbore vystúpil s príspevkom a na otázky prítomných členov odpovedal riaditeľ personálneho odboru Generálneho riaditeľstva zboru plk. Mgr. Ladislav Resek. V závere rokovania vystúpil člen základnej organizácie Odborového zväzu pri Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava Lukáš Beták, ktorý vo svojom príspevku poukázal z pohľadu služobne mladšieho príslušníka zboru na oblasti, na ktorých by mal Odborový zväz zboru participovať v roku 2017 a navrhol aj lepšiu propagáciu o výsledkoch a aktivitách Odborového zväzu zboru prostredníctvom štvrťročne tlačených odborových novín. V závere rokovania všetkým popriali predseda Odborového zväzu zboru a generálny riaditeľ vo svojom vystúpení príjemné prežitie blížiacich sa sviatkov Vianoc v kruhu rodín a zaželali veľa úspechov v roku 2017.


Fotogaléria