Legislatíva

Organizačný poriadok Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže.  Príloha.

Vzorový organizačný poriadok ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody. Príloha

 Prehľad všetkých platných interných predpisov k 01.03.2015 

      Rozkazy ministra spravodlivosti Slovenskej republiky
 RMS   9  2013  o rekreačnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže
 RMS   12  2013 , korým sa mení a dopĺňa RMS č. 9/2013 o rekreačnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže
 RMS   18  2013

o kúpeľnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže

      Rozkazy generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže

 RGR

 21

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia Sabová

 RGR

 22

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Kováčovej

 RGR

 23

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Omšení

 RGR

 24

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Opatovciach

 RGR

 25

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Prešove

 RGR  28  2007  o zdravotnej starostlivosti o príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže
 RGR

  6

 2008  o poskytovaní zdravotnej starostlivosti obvineným a odsúdeným
 RGR  35

 2008

 o zamestnávaní obvinených a odsúdených

 RGR

 36

 2008

 o zriadení otvoreného oddelenia v Bratislave

 RGR

 41

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou

 RGR

 42

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach

 RGR

 43

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch

 RGR

 44

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Oddelení výkonu trestu Ústavu na výkon väzby v Prešove s miestom výkonu služby v Sabinove

 RGR

 45

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon  trestu odňatia slobody v Ružomberku

 RGR

 46

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Leopoldove

 RGR

 47

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre - Chrenovej

 RGR

 50

 2008

 ,ktorým sa mení RGR č. 36/2008 o zriadení otvoreného oddelenia v Bratislave

 RGR

 60

 2008

 O sociálnej práci v Zbore väzenskej a justičnej stráže

 RGR

 4

 2009

 o postavení a činnosti knižníc v Zbore väzenskej a justičnej stráže

 RGR

 7

 2009

 o vzdelávaní a organizovaní záujmových aktivít a aktivít vo voľnom čase obvinených a odsúdených

 RGR

 21

 2010

 o zriadení Otvoreného oddelenia pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou

 RGR

17

2012

o psychologickej činnosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže

 RGR  42  2013 , ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
      Inštrukcie, pokyny a smernice Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže

 ZIPS GR

 20

 2009

 Vzorové organizačné usporiadanie oddelenia výkonu väzby, výkonu väzby a výkonu trestu, výkonu trestu a otvoreného oddelenia – pokyn

 ZIPS GR

 14

 2010

 Udeľovanie mimoriadneho voľna na opustenie ústavu, opustenia ústavu a vychádzky mimo ústavu podľa zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - p o k y n

 ZIPS GR

 15

 2011

 Oznámenie rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu obvinenému alebo odsúdenému a oznámenie rozhodnutia o sťažnosti proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu obvinenému alebo odsúdenému - inštrukcia

 

 Ústavné poriadky pre obvinených a odsúdených 

Ústav

Ústavný poriadok pre obvinených

Ústavný poriadok pre odsúdených

ÚVV a ÚVTOS Bratislava

VV

VTOS

OO Bratislava

-

VTOS

ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica

VV

VTOS

ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová

 -

VTOS

OO Kováčová

 -

VTOS

ÚVTOS Dubnica nad Váhom

 -

VTOS

ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou

 -

VTOS

OO Hrnčiarovce nad Parnou

-

ÚVTOS a ÚVV Ilava

VV

VTOS

ÚVV a ÚVTOS Košice

VV

VTOS

ÚVTOS Košice - Šaca

 -

VTOS

ÚVTOS a ÚVV Leopoldov

VV

VTOS

ÚVTOS Levoča

 

VTOS

ÚVV a ÚVTOS Nitra

VV

VTOS

ÚVTOS Nitra - Chrenová

 -

VTOS

ÚVV a ÚVTOS Prešov

VV

VTOS

OO Prešov

 -

VTOS

OVT  Sabinov

 -

VTOS

ÚVTOS Ružomberok

 -

VTOS

ÚVTOS pre mladistvých Sučany

-

VTOS

Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín

VV

VTOS

OO Omšenie

 -

VTOS

OO Opatovce

 -

VTOS

ÚVTOS Želiezovce

 -

VTOS

OO Sabová

 -

VTOS

ÚVV Žilina

VV

VTOS

Z dôvodu prebiehajúcej aktualizácie je stránka nedostupná...