Archív Zboru väzenskej a justičnej stráže a Expozícia histórie väzenstva na Slovensku

Sídlo:  Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
           Gucmanova 19/670
           920 41  Leopoldov

Vedúci: mjr. Mgr. Andrea Kristová

Korešpondenčná adresa:  Archív Zboru väzenskej a justičnej stráže
                                          Gucmanova 19/670
                                          priečinok 7
                                          920 41 Leopoldov

Telefón: +421/33/2831570, +421/33/2831572
Fax:
+421/33/2831900
E-mail:
archivzvjs@zvjs.sk
GPS:
N 48° 26' 45,72"     E 17° 46' 35,14"

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00  hod. do 15.00 hod.

          Archív Zboru väzenskej a justičnej stráže ako archív štátneho orgánu patrí do  kategórie špecializovaných verejných archívov na Slovensku. Vznikol v roku 1980 ako účelové zariadenie Zboru väzenskej a justičnej stráže a nachádza sa na prízemí administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Leopoldove.
          Súčasné úlohy archívu sú uložené zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon definuje archív ako odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty.
          Archív Zboru väzenskej a justičnej stráže preberá dokumenty, ktoré pochádzajú z činnosti jednotlivých služobných úradov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Tieto následne eviduje, ochraňuje a sprístupňuje oprávneným žiadateľom.


          Prístup k archívnym dokumentom
          Verejnosť má právo na prístup k archívnym dokumentom uloženým v archíve, ak zákon neustanovuje inak. Prístup je umožnený vyhotovovaním rešerší, odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom a verejným vystavovaním archívnych dokumentov. Uskutočňuje sa na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorá obsahuje náležitosti v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach.
          Štúdium v archíve upravuje bádateľský poriadok. Bádateľom je k dispozícii študovňa archívu s kapacitou štyroch miest.
          Archív je oprávnený uplatniť obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach. Pri vyhotovovaní kópií archívnych dokumentov je možné použiť vlastnú reprografickú techniku.
          Pramenné bohatstvo archívu tvoria archívne fondy v rozsahu cca 1200 bežných metrov. K najvýznamnejším archívnym fondom patria fond osobných spisov bývalých odsúdených a fond artefaktov.          
         Organizačnou súčasťou archívu je referát evidencie väzňov, ktorý spravuje evidenciu bývalých obvinených a odsúdených, prepustených z výkonu trestu a podáva informácie o dobe výkonu trestu odňatia slobody oprávneným fyzickým a právnickým osobám.

         Súčasťou archívu je  stála Expozícia histórie väzenstva na Slovensku, ktorá návštevníkom poskytuje prehľad dejín slovenského väzenstva. Expozíciu tvorí jedna miestnosť s troma tematicky oddelenými priestormi, pričom v prvom priestore sa nachádzajú exponáty charakterizujúce históriu väznice Leopoldov a staršiu históriu väzenstva, a v nasledujúcich dvoch sú inštalované exponáty z novodobej histórie a súčasnosti väzenstva.
         Medzi najvzácnejšie exponáty v Expozícii histórie väzenstva na Slovensku  v súčasnosti patrí zvitok tóry, židovského náboženského rukopisu z 19. storočia, ktorý bol nájdený pri stavebných prácach v objekte patriacom ústavu Leopoldov, tehly pochádzajúce z obdobia výstavby a neskôr prestavby leopoldovskej pevnosti na trestnicu, celové dvere z roku 1665, celové dvere z roku 1854, súčasti celových dverí - zámky, pánty a kľúče, časť náhrobného kameňa prvého projektanta a staviteľa leopoldovskej pevnosti, dobové fotografie a podobne.
Jednotlivé vitríny v expozícii približujú obdobie stredoveku a obdobie vlády cisára Leopolda, kedy vznikla leopoldovská protiturecká pevnosť. Ďalšie vitríny  prezentujú obdobie vlády Márie Terézie a cisára Františka Jozefa, za vlády ktorého bola leopoldovská pevnosť prestavaná na trestnicu. Nasledujúce vitríny sú venované leopoldovskému kostolíku, ktorý bol vybudovaný v roku 1665 ako vôbec prvá stavba v pevnosti. V ďalších vitrínach sú umiestnené dobové fotografie a artefakty približujúce ústav Leopoldov v rokoch 1928 až 1950.
         Staršiu históriu v ďalších priestoroch expozície dopĺňa novodobá história a súčasnosť slovenského väzenstva. V jednej časti miestnosti sú prezentované ústavy s históriou dlhšou ako 45 rokov a osobitná vitrína je venovaná ústavu Ilava, ako druhej najstaršej väznici na Slovensku.
Svoje miesto majú vitríny venované 45. výročiu samostatného slovenského väzenstva, služobnej kynológii, medailám a vyznamenaniam slovenského väzenstva v minulosti aj v súčasnosti.
Časť expozície je zameraná na odsúdených. Na figurínach je tu prezentovaný pracovný odev odsúdeného muža a ústavný odev odsúdenej ženy a vo vitrínach nedovolená činnosť odsúdených a rôzne formy ich sebapoškodzovania.

          Návštevy expozície
          Expozíciu histórie väzenstva na Slovensku je možné pre verejnosť sprístupniť každú stredu v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. na základe písomnej žiadosti zaslanej v dostatočnom časovom predstihu, a to poštou na adresu: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, 813 04 Bratislava alebo emailom na adresu: kancelariagr@zvjs.sk. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko vstupujúcej osoby a číslo preukazu totožnosti.
          Služobným úradom Zboru väzenskej a justičnej stráže je expozícia sprístupnená v ktorýkoľvek pracovný deň okrem dňa vyhradeného pre verejnosť.