Vianočný príspevok za rok 2013
 
Na základe zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 294/2013
z 13. septembra 2013 sa niektorým poberateľom dôchodku, ktorí spĺňajú podmienky nároku na vianočný príspevok podľa citovaného zákona, vyplatí vianočný príspevok.
 
Suma vianočného príspevku:
a) je 75,00 €, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.
b) sa určí podľa vzorca – ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyššia ako suma životného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.
Vianočný príspevok = 75,00 – 0,1 x ( D – ŽM ),
kde:       D – suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov
ŽM - suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu – pre výpočet           vianočného príspevku je to suma 198,09 €
 
Poberateľ dôchodku má nárok na vianočný príspevok len ak suma dôchodkov splatná v decembri kalendárneho roka nepresahuje  60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2012, ktorá je rozhodujúca na poskytovanie vianočného príspevku v roku 2013. V roku 2013 je táto suma  483,00 eura.
 
Podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
a o doplnení niektorých zákonov, podľa § 1 ods. 4) vianočný príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku v deň splatnosti tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka alebo v januári kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa mal vianočný príspevok vyplatiť, ak tento dôchodok bol priznaný pred 1. decembrom kalendárneho roka.
 
Valorizácia  dôchodkov  v  roku 2014
Útvar sociálneho zabezpečenia zboru oznamuje poberateľom výsluhových dôchodkov , že valorizácia výsluhových dôchodkov v súlade so zákonom  č. 328//2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon“ ) bude od 1. júla 2014 pripravená.
Novelou zákona s účinnosťou od 1. mája 2013 došlo ku zmene postupu zvyšovania výsluhových dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov priznaných a vyplácaných do 30. júna príslušného kalendárneho roka. Tieto dávky budú zvyšované od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok a podľa postupu, ktorý je citovaný v § 68 odsekoch 3, 5 až 11 zákona. Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2014 predstavuje sumu 8,80 €, ak ide o starobný dôchodok; 7,80 €, ak ide o invalidný dôchodok (pokles schopnosti o viac ako 70%); atď..
Podľa § 68 ods. 16 zákona sa od 1. júla 2018 výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky budú zvyšovať o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.
Zároveň Vám oznamujeme, že od 1. júla 2014 bude pripravená v súvislosti so zákonom aj druhá valorizácia výsluhových dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových
a sirotských výsluhových dôchodkov, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po prvej valorizácii príslušného kalendárneho roku nedosahujú sumu vo výške 1,7 násobku životného minima, pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Okrem prvej valorizácie sa takéto dávky zvyšujú od 1.júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 %
za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto výsluhový dôchodok a jeho výšku až
do času, keď výška výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku výsluhových dôchodkov vyplácaných
k 31. decembru 2007, t. j. 315,15 eur.
Postup výpočtu druhej valorizácie od 1. júla príslušného kalendárneho roka, pre invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky je citovaný v § 68 ods. 8 až 11 zákona.
 
Preukaz dôchodcu
Útvar sociálneho zabezpečenia zboru oznamuje, že s účinnosťou od 15. septembra 2012 je v platnosti RGR č. 37/2012 o starostlivosti o dôchodcov v znení RGR č. 44/2012, ktorým sa znovu obnovilo vydávanie preukazu dôchodcu.
 
Nový preukaz dôchodcu vydáva Útvar sociálneho zabezpečenia zboru na základe žiadosti dôchodcu. Vzor žiadosti nájdete TU.
Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť dve fotografie rozmerov 3 x 3,5 cm.
 
Držiteľ preukazu je povinný chrániť preukaz dôchodcu pred stratou, poškodením, zničením, odcudzením a zneužitím. Stratu, zničenie alebo odcudzenie preukazu dôchodcu dôchodca bezodkladne oznámi Útvaru sociálneho zabezpečenia zboru na tlačive „Žiadosť o vydanie nového preukazu dôchodcu“. Vzor žiadosti nájdete TU.
 
Preukazy dôchodcov, vydané pred účinnosťou tohto predpisu, zostávajú naďalej v platnosti.
 
 
 
Zmluvy o prevode dávok výsluhového zabezpečenia a dávok dôchodkového poistenia
 
 
            Útvar sociálneho zabezpečenia oznamuje, že GR ZVJS má uzatvorené zmluvy o prevode dávok výsluhového zabezpečenia a dôchodkového poistenia s niektorými  peňažnými ústavmi . Jedná sa o nasledovné banky :
 
  - Poštová banka, a. s.
 - Všeobecná úverová banka, a. s.
 - Tatra banka, a. s.
 - Slovenská sporiteľňa, a. s.
  - OTP Banka Slovensko, a. s.
 - UniCredit Bank Slovakia a. s.
 - Prima banka Slovensko a. s. 
 - mBank a. s.
 - Československá obchodná banka , a. s.
           
            O prevod dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodkového poistenia musí poberateľ dávky požiadať na predpísanom tlačive, ktoré obdrží v príslušnom peňažnom ústave, resp. na služobnom úrade ZVJS.
 
 

 Poučenie pre poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

plk.Ing. Miroslav Smolek

riaditeľ ÚSZ