Vianočný príspevok za rok 2014 

Na základe zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 240/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“)  sa poberateľom, ktorí spĺňajú podmienky nároku na vianočný príspevok podľa citovaného zákona vyplatí vianočný príspevok.

Suma vianočného príspevku:

a) je 87,26 €, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,

b) sa určí podľa vzorca – ak suma dôchodku alebo úhrn dôchodkov je vyššia ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.

Vianočný príspevok = 87,26 – 0,18 x (D-ŽM), 

kde: D – suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov

ŽM – suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu je
198,09 €. 

Poberateľ dôchodku má nárok na vianočný príspevok, len ak suma dôchodkov splatná v decembri kalendárneho roka nepresahuje 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2013, ktorá je rozhodujúca na poskytovanie vianočného príspevku v roku 2014. V roku 2014 je to suma 494,40 €.

Podľa § 1 ods. 4  zákona vianočný príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku v deň splatnosti tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka alebo v januári kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa mal vianočný príspevok vyplatiť, ak tento dôchodok bol priznaný pred 1. decembrom kalendárneho roka.

V zmysle § 3 zákona suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2014 sa poberateľovi dôchodku, ktorého úhrn súm dôchodkov nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu jednorázovo zvýši o 12,74 €.

 

Bezplatná železničná doprava 

V súvislosti  s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 530 z 22. 10. 2014 k návrhu na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády v železničnej doprave(ďalej len „Uznesenie vlády SR č. 530/2014“)  a Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 590 z 20.11.2014 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 530/2014 o bezplatnom cestovaní vlakmi pre dôchodcov, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., vyžaduje na registráciu a vyhotovenie preukazu od poberateľov dôchodkov priznaných podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  v znení neskorších predpisov a poberateľov invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov priznaných podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mladších ako 62 rokov, potvrdenie o výplate dôchodku.

O vyhotovenie tohto potvrdenia môžu poberatelia dôchodku požiadať:

Ø  osobne na  Útvare sociálneho zabezpečenia Zboru väzenskej a justičnej stráže (Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava), ktorý im potvrdenie vyhotoví na počkanie,

Ø  telefonicky na tel. čísle  02/20 831 701,702,

Ø  elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy antoskovad@zvjs.sk alebo jakubickovak@zvjs.sk,

Ø  alebo písomne na adrese: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava.