Vianočný príspevok za rok 2014 

Na základe zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 240/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“)  sa poberateľom, ktorí spĺňajú podmienky nároku na vianočný príspevok podľa citovaného zákona vyplatí vianočný príspevok.

Suma vianočného príspevku:

a) je 87,26 €, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,

b) sa určí podľa vzorca – ak suma dôchodku alebo úhrn dôchodkov je vyššia ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.

Vianočný príspevok = 87,26 – 0,18 x (D-ŽM), 

kde: D – suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov

ŽM – suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu je
198,09 €. 

Poberateľ dôchodku má nárok na vianočný príspevok, len ak suma dôchodkov splatná v decembri kalendárneho roka nepresahuje 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2013, ktorá je rozhodujúca na poskytovanie vianočného príspevku v roku 2014. V roku 2014 je to suma 494,40 €.

Podľa § 1 ods. 4  zákona vianočný príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku v deň splatnosti tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka alebo v januári kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa mal vianočný príspevok vyplatiť, ak tento dôchodok bol priznaný pred 1. decembrom kalendárneho roka.

V zmysle § 3 zákona suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2014 sa poberateľovi dôchodku, ktorého úhrn súm dôchodkov nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu jednorázovo zvýši o 12,74 €.