Verejné obstarávanie

Oprava kúrenia s vykonaním revízie v časti objektu Výrobná hala – časť II.
Dátum: 5.10.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
Ústav:
Popis:

Predmetom zákazky je oprava časti kúrenia s vykonaním revízie v objekte Výrobná hala.


„Výmena dvojkrídlového okna a výmena bezpečnostnej manipulačnej priehradky na strážnom stanovišti č. 3 – hlavný vchod“
Dátum: 4.10.2017
Vec: Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky
Forma obstarávania: ZsNH podľa § 117 ZoVO
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Levoča
Popis:

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk číslo: ÚVTOS-nh-64-2/36-2017

Dokumenty: PDF (368.32 KB)

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina - Vysvetlenie č. 5
Dátum: 3.10.2017
Vec: Vysvetlenie č. 5
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

 Vysvetlenie č. 5

Dokumenty: PDF (336.7 KB)

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina - Vysvetlenie č. 3 a prílohy k vysvetleniu
Dátum: 3.10.2017
Vec: Vysvetlenie č. 3 a prílohy k vysvetleniu
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

 Vysvetlenie č. 3 a prílohy


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina - Oprava a doplnenie PD v časti FVE, opravený výkaz výmer
Dátum: 3.10.2017
Vec: Oprava a doplnenie PD v časti FVE, opravený výkaz výmer
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

 Oprava a doplenie projektovej dokumentácie v časti FVE, opravený výkaz výmer


Nákup pohonných hmôt na palivové karty
Dátum: 29.9.2017
Vec: Súťažné podklady
Forma obstarávania: Nadlimitná zákazka
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Popis:
  • Príloha č. 1, 2, 3 a 4 súťažných podkladov  vo formáte .docx (pre účely spracovania ponuky)
  • JED formulár vo formáte .rtf (pre účely spracovania ponuky)
  • Súťažné podklady

 


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina - Oznámenie o oprave
Dátum: 27.9.2017
Vec: Oznámenie o oprave, oznámenie k následnému vysvetleniu a doplneniu súťažných podkladov.
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

 Oprava dátumu predkladania ponúk, Oznámenie k následnému vysvetleniu a doplneniu súťažných podkladov.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina - Vysvetlenie č. 6
Dátum: 25.9.2017
Vec: Vysvetlenie č. 6
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

 Vysvetelenie č. 6


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina - Vysvetlenie č. 4
Dátum: 22.9.2017
Vec: Vysvetlenie č. 4
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

 Vysvetlenie č. 4 , 2 prílohy


Oprava výťahu TOV 500kg, 7/7staníc
Dátum: 22.9.2017
Vec: Výzva na predkladanie ponúk - § 117 ZoVO
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 

Lehota na predkladanie ponúk je 27.9.2017 do 11:00 hod.

 

Dokumenty: PDF (305.52 KB)

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina - Vysvetlenie č. 2
Dátum: 21.9.2017
Vec: Vysvetlenie č. 2
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

 Vysvetlenie č. 2, príloha 1.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina - Vysvetlenie č. 1
Dátum: 21.9.2017
Vec: Vysvetlenie č. 1
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

 Vysvetlenie č. 1, prílohy 1,2 k súťažným podkladom


Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Dátum: 13.9.2017
Vec: Elektroinštalačný materiál
Forma obstarávania: ZsNH podľa § 117 ZoVO
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 Výzva na predkladanie ponúk.

Dokumenty: PDF (51.28 KB)

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Nitra
Dátum: 24.8.2017
Vec: Projektová dokumentácia, výkaz výmer, prílohy
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§ 113-114
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
Popis:

 Projektová dokumentácia

Výkaz - výmer

Dokumenty pre uchádzača v editovanom formáte

 


Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 21.8.2017
Vec: Projekt a výkaz - výmer
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§113 - 114
Ústav:
Popis:

Projektová dokumentácia 

Výkaz - výmer

Dokumenty pre uchádzača v editovateľnom formáte.


Služobná rovnošata pre psovoda, lektora/inštruktora
Dátum: 1.8.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný iným osobám na trhu.


Oprava striech ÚVV a ÚVTOS Prešov v OVTOS, Kpt. Nálepku 15, Sabinov
Dátum: 21.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov
Popis:

 

Dokumenty: PDF (2.2 MB)

Čiapka so šiltom
Dátum: 17.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Letné a zimné funkčné ponožky
Dátum: 10.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku v Leopoldove
Dátum: 7.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Dodávka a montáž priemyselných garážových brán pre nákladné autá
Dátum: 4.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: ZsNH podľa §117 v spojení s § 112 zákona o verejnom obstarávaní
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 Oprava garážových brán formou výmeny dodávkou a montážou priemyselných garážových brán pre nákladné autá. Lehota na predkladanie ponúk končí dňom 12.07.2017 o 14:00 hod.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 28.6.2017
Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia
Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 4.časť (vykurovanie, VZT a rekuperácia, zdravotechnika).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 28.6.2017
Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia
Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 3.časť (bleskozvod, elektroinštalácie, MaR, statika).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 28.6.2017
Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia
Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 2.časť (detaily).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 28.6.2017
Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia
Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 1.časť (Architektúra, BOZP, Projektové a technické hodnotenie, Plán užívania verejnej práce, PZS).


Polotričká a krátke nohavice
Dátum: 27.6.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: Verejná súťaž na dodanie tovaru podľa § 66 zák. č. 343/2015 Z. z
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Dokumenty v editovateľnej podobe pre uchádzačov za účelom prípravy ponuky.


Rovnošata pre psovoda (opakovanie)
Dátum: 19.6.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný aj iným osobám na trhu.


Dodávka výpočtovej techniky
Dátum: 16.6.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: užšia súťaž - nadlimitná zákazka
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

- príloha č. 2 k rámcovej dohode - Technická špecifikácia a cenník

- dokumenty v editovateľnej podobe za účelom prípravy ponuky uchádzačov


Dodávka zemného plynu
Dátum: 6.6.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: verejná súťaž - revezný postup
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:
  • prílohy k súťažným podkladom v editovateľnej forme pre účely vyhotovenia ponúk uchádzačov
  • príloha č. 1 k rámcovej dohode - Zoznam odberných miest

Rovnošata pre psovoda
Dátum: 29.5.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný aj iným osobám na trhu.


Dodávka elektrickej energie
Dátum: 26.4.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: verejná súťaž
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:
  • prílohy k súťažným podkladom v editovateľnej forme pre účely vyhotovenia ponúk uchádzačov
  • Príloha č. 1 k rámcovej dohode - Zoznam odberných miest

Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov - Technologická časť
Dátum: 21.4.2017
Vec: dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: užšia súťaž - nadlimitná zákazka
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:
  • Príloha č. 4 súťažných podkladov - výkaz výmer
  • prílohy súťažných podkladov vo formáte .docx (pre účely spracovania ponuky)

Vypracovanie energetického auditu administratívnej budovy ÚVTOS Levoča
Dátum: 1.2.2017
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav:
Popis:

 


Realizácia stavby - Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
Dátum: 26.1.2017
Vec: Projektová dokumentácia, výkaz výmer, JED
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Podlimitná zákazka, zverejnená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vo Vestníku verejného obstarávania. Súťažné podklady sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO.

 

INŠTRUKCIE K STIAHNUTIU SÚBOROV:

1. Všetky súbory (9) je potrebné najskôr uložiť (neotvárať!!!) na pevný disk a až následne otvoriť.

2. Súbory na otvorenie (4) sú vo formátoch: xlsx, docx, rtf, zip.

 

UPOZORŇUJEME, že súbory nie sú poškodené a pri dodržaní predmetných inštrukcií sú otvoriteľné.

V prípade, že po dodržaní týchto inštrukcií nie je možné súbory (uložené na pevnom disku vlastného PC) i tak otvoriť, kontaktujte:

Ing. Filip Brunovský, tel. č.: 02/208 31 404