Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Námestie Štefana Kluberta 7
054 28 Levoča

Riaditeľ: pplk. Mgr. Maroš Dublan
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Námestie Štefana Kluberta 7, 054 28 Levoča, P.O.BOX 28, 054 28 Levoča
Telefón: +421/53/28 32 206
Fax: +421/53/28 32 900
Úradné hodiny podateľne: v pracovné dni od 07.00 h do 15.00 h.
Elektronická adresa podateľne: ustavlev@zvjs.sk

Prehľad prijímaných dátových formátov: html, htm, xhtml, pdf, txt, odt, docx (Výnos č. 55/2014 Z. z. – Výnos Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

GPS: N 49° 02' 72,00"     E 20° 59' 69,00"

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

Sedriálna väznica bola do užívania odovzdaná v roku 1902 a mala kapacitu 110, núdzovo až 220 väznených osôb. Ako krajská väznica bola v prevádzke do roku 1949. Zanikla v roku 1960 a využívala  sa ako sklad štátnych hmotných rezerv. Po takmer 37 rokoch bola väznica zrekonštruovaná a svoju činnosť obnovila zriadením Ústavu na výkon väzby dňa 14. februára 1997. Ústav v súčasnosti tvorí administratívno-správna budova, ktorá je priechodne spojená so štvorpodlažnou budovou výkonu trestu. Objekt je zabezpečený signálno-bezpečnostnou technikou a spojovacími prostriedkami. K ústavu patrí aj samostatný servisný objekt a šestnásť služobných bytov v centre mesta. Od 1. októbra 2009 bol v dôsledku preplnenosti ubytovacích kapacít zriadený Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby s profiláciou zameranou na výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien v strednom stupni stráženia a dočasným umiestnením obvinených a odsúdených mužov pre spádové oblasti okresných súdov a prokuratúr Spišská Nová Ves, Poprad a Kežmarok. 1. februára 2013 prešiel ústav ďalšou transformáciou, keď sa  po prijatých organizačných zmenách na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky vyprofiloval na samostatný výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien v strednom stupni stráženia a od 1. apríla 2016 ústav zabezpečuje výkon trestu odsúdených žien zaradených do všetkých troch stupňov stráženia, s vnútornou diferenciáciou „B“ a „C“.

Ubytovacia kapacita ústavu je 112 osôb, k dispozícii sú dvojlôžkové, trojlôžkové a štvorlôžkové cely, oddiel s bezpečnostným režimom, cely disciplinárnych trestov a zdravotnej izolácie. Na zabezpečenie hygienických potrieb slúžia plne automatizované sprchy. Každá cela je vybavená štandardným zariadením, sú v nich nainštalované elektrické zásuvky i káblové rozvody televízneho signálu. V oblasti vzdelávania sa realizujú rôzne vzdelávacie projekty pre odsúdené, napríklad aj prostredníctvom medzinárodného združenia „Aglow“. V rámci možností a podmienok ústavu sa kultúrno-osvetová činnosť sústreďuje na aktívne trávenie voľného času v čase od budíčka do večierky, sledovanie televízie, spoločenské hry, športovú a krúžkovú činnosť. Odsúdené majú možnosť športovať vo vnútorných priestoroch (stolný tenis, kondičné posilňovanie), ako aj vo  vonkajších priestoroch na nádvorí ústavu (pohybové cvičenia, vybíjaná, aerobik). Počas celého roka, najmä však v období sviatkov sa odsúdené zapájajú do  prípravy a realizácie kultúrnych  podujatí a tiež do organizácie rôznych celoústavných aktivít, súťaží a kvízov. Odsúdené využívajú možnosť výpožičky kníh v ústavnej knižnici, ktorá obsahuje vyše tritisíc knižných titulov, vrátane cudzojazyčnej a náboženskej literatúry. Duchovná starostlivosť je v ústave poskytovaná predovšetkým väzenským kaplánom a aj pastorom ekumenickej pastoračnej služby. V rámci zamestnávania sú odsúdené ženy zaraďované do práce vo vnútornej prevádzke ústavu a v stredisku vedľajšieho hospodárstva na pracoviskách zriadených v ústave a mimo ústavu. Na základe zmlúv o poskytovaní prác a služieb odsúdené ženy vykonávajú drobné montážne a kompletizačné práce, manipulačné práce, triedenie a balenie materiálu, práce spojené s obsluhou technických zariadení a práce sezónneho charakteru v poľnohospodárskej oblasti. V moderne vybavenom zdravotníckom zariadení je poskytovaná zdravotná starostlivosť lekárom a dvomi vysokoškolsky vzdelanými sestrami. Neoddeliteľnou súčasťou je poskytovanie špecializovanej gynekologickej, stomatologickej a psychiatrickej starostlivosti. Podstatnú časť popri ošetrovateľskej starostlivosti sestier tvorí realizácia edukačných programov v protidrogovej oblasti v rámci „ Národného programu podpory zdravia“. Vedúci lekár  zdravotníckeho zariadenia vykonáva lekársku posudkovú činnosť pre ústavy  v určených ústavoch zboru v rámci regiónov Západ, Stred a Juh. 

Štátnu službu v ústave vykonáva v súčasnosti 109 príslušníkov a 18 zamestnancov. Priemerný vek príslušníkov je 44 rokov, priemerná dĺžka služby je približne 16 rokov, 51  % príslušníkov má  ukončené vysokoškolské vzdelanie a v súčasnosti študuje na vysokej škole 1 príslušník. V rámci sociálnych programov ústav poskytuje rodinné a detské rekreácie, príslušníci sú vysielaní na preventívnu rehabilitáciu formou aktívneho odpočinku alebo liečebno-preventívnej starostlivosti v liečebno-rehabilitačných strediskách zboru a výkonu práce. V starostlivosti o dôchodcov sa ročne organizujú stretnutia výsluhových dôchodcov v rámci osláv Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže v ústave.

V oblasti zahraničnej spolupráce má ústav podpísanú Dohodu o spolupráci s Väzobnou väznicou České Budějovice.

Informácie pre záujemcov o službu v Zbore väzenskej a justičnej stráže: