Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Družstevná 1611/2
038 52 Sučany

Riaditeľ: pplk. PhDr. Michal Hrnčiar
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, priečinok 29, 036 63 Martin
Telefón: +421/43/422 27 20-2
Fax: +421/43/422 25 86
E-mail: ustavsu@zvjs.sk

GPS: N 49° 05' 48,38"     E 18° 58' 23,31"

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Osobne: riaditeľ ústavu/zástupca riaditeľa ústavu
Telefonicky: +421/43/422 27 20-2
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, priečinok 29, 036 63 Martin
E-mail: ustavsu@zvjs.sk

 

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

V roku 1903 bol v Košiciach otvorený ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých mužov kombinovaný s polepšovňou a bol pomenovaný po významnom pedagógovi, učiteľovi národov - Komenského ústavu. Svojmu účelu slúžil až do zrušenia v roku 1952. V katastri obce Sučany, neďaleko Martina bol 1. januára 1976 zriadený nový ústav pre odsúdených mladistvých.

Okrem mladistvých tu vykonávajú trest odňatia slobody aj dospelí odsúdení zaradení do minimálneho stupňa stáženia s trestami do päť rokov, ktorých vek je spravidla blízko veku mladistvých a sú odsúdení za menej závažné trestné činy. Ubytovaní sú oddelene od odsúdených mladistvých na štvrtom a piatom podlaží ubytovne odsúdených. Nad práčovnícko - opravárenským komplexom sú ubytovaní odsúdení zaradení pracovne vo vnútornej prevádzke ústavu. Od 11. júla 2005 pribudli po rekonštrukcii bývalého školského strediska kapacity pre ubytovanie ďalších 144 odsúdených I. NVS.

Od roku 1997 je tu zriadené aj zberné eskortné stredisko zabezpečujúce eskorty odsúdených v rámci celého Zboru.

Areál ústavu tvorí 21 budov. Dominantnou je päťpodlažná ubytovňa odsúdených. V prízemí hlavnej budovy je umiestnená viacúčelová miestnosť, ktorá slúži na celoústavné spoločenské, kultúrne a cirkevné aktivity, ale aj na kontaktné návštevy mladistvých i dospelých odsúdených. Nachádza sa tam tiež miestnosť, v ktorej sa konajú pravidelne súdne pojednávania o podmienečnom prepustení odsúdených z výkonu trestu. Na prvom poschodí sú mladiství ubytovaní v bunkách, ktoré tvoria dve dvoj-, resp. štvorposteľové izby so samostatným sociálnym zariadením. Na ostatných troch podlažiach sú osemposteľové izby so spoločným sociálnym zariadením. Súčasťou každého podlažia je spoločensko-kultúrna miestnosť s televízorom, šatňa na odkladanie odevných zvrškov, miestnosť pre záujmové krúžky a športové vyžitie odsúdených. V priestoroch ubytovne sa nachádza knižnica s čitárňou, obsahujúca bohatý fond všetkých literárnych žánrov, miestnosti pre skupinovú terapiu a ekumenická miestnosť. Ubytovňa je chodbami spojená so zdravotným strediskom a s kuchynským traktom, kde je umiestnená priestranná jedáleň pre odsúdených.

Mladiství odsúdení sa rozdeľujú podľa kritérií vnútornej diferenciácie do štyroch diferenciačných skupín.

Penitenciárne zaobchádzanie s odsúdenými sa realizuje najmä individuálnymi a skupinovými formami a metódami ovplyvňovania, osobitnými výchovnými postupmi, komunitnou prácou, diskusnými, sociálno-výcvikovými a psychoterapeutickými skupinami, individuálnym poradenstvom.

Odsúdení mladiství, ktorí nepracujú, sa zaraďujú do vzdelávacích programov. Vyučuje sa v učebniach priamo v ubytovni odsúdených a učiteľmi sú vychovávatelia. Ide predovšetkým o doplňovanie vedomostí u mladistvých s neúplným alebo neukončeným základným vzdelaním. V týchto priestoroch sa tiež vyučuje teoretická časť odborného vzdelávania. Praktická časť sa uskutočňuje v dielňach, kuchyni odsúdených a vo výrobnej hale s drevárskou prevádzkou. V spolupráci so strednými odbornými učilišťami v okrese Martin sa organizujú rekvalifikačné kurzy v odbore stolár a kuchár - čašník.

Záujmová činnosť odsúdených sa uskutočňuje formou krúžkov zameraných na výchovu k tradíciám, kultúrnu, technickú a športovú činnosť. Priemerne pracuje 15 krúžkov: 8 športových, 2 výtvarné, šachový, hudobný, spevácky a 2 čitateľské. Na športovú činnosť slúži veľký športový areál s trávnatým futbalovým ihriskom, bežeckou dráhou a ďalšími priestormi na ľahkoatletické disciplíny a posilňovanie, za nepriaznivého počasia a v zime je k dispozícii veľká telocvičňa. Vyvrcholením práce odsúdených v záujmovej oblasti sú letné a zimné hry mladistvých, ktoré sa konajú pravidelne už od roku 1976.

V oblasti duchovnej starostlivosti o odsúdených pôsobia v ústave väzenský kaplán a kňazi z piatich cirkvi.

Sociálne problémy odsúdených rieši sociálny pracovník v úzkej spolupráci s príslušnými okresnými a obvodnými úradmi a pomáha tak pri začleňovaní odsúdených do spoločnosti po ukončení výkonu trestu odňatia slobody.

Na zamestnávanie odsúdených má ústav vytvorené veľmi dobré priestorové podmienky. K dispozícii je výrobná hala s rozlohou 3 520 m2, v ktorej sú umiestnené drevoobrábacie stroje. Od roku 2004 je zriadené pracovisko Kovovýroba zamerané na výrobu pevného väzenského nábytku pre potreby Zboru. Na zamestnávanie väčšieho počtu odsúdených pri nenáročných manuálnych prácach sú k dispozícii ďalšie výrobné priestory. Vzhľadom na absenciu zložitejších pracovných návykov, zručností a kvalifikáciu, odsúdení mimo ústavu sa uplatňujú spravidla iba pri výkopových, čistiacich alebo zberových prácach v poľnohospodárstve.

Zdravotnú starostlivosť odsúdeným poskytuje všeobecný lekár a stomatológ. Zdravotnícke zariadenie disponuje pre chorých odsúdených 14 lôžkami a izolačnou izbou s piatimi lôžkami. V roku 1998 bolo v ústave zriadené oddelenie dobrovoľnej liečby drogových závislostí. V ústave je zriadená tiež bezdrogová zóna s rozšíreným programom pre mladistvých odsúdených.

Personál ústavu tvorí 192 príslušníkov a 22 zamestnancov. Z celkového počtu príslušníkov má 74 % stredoškolské a 26 % vysokoškolské vzdelanie. Na zvyšovanie fyzickej kondície využíva športový areál, telocvičňu, posilňovňu s moderným vybavením. Na relaxáciu a prevenciu slúži rehabilitačné stredisko s vodoliečbou, elektroliečbou a saunou.

Charekteristika možností zamestnávania odsúdených

Odsúdení sú zaraďovaní na pracoviská typov:

  • pracovisko s dohľadom
  • vnútorné strážené pracovisko
  • vonkajšie pracovisko typu A,B,C.

Špecifikom ústavu je zameranie na výkon trestu mladistvých osôb. Do práce je možné zaraďovať od 1.7.2005 aj väčší počet dospelých odsúdených a to aj na vonkajšie pracoviská s dohľadovou službou. Pre zabezpečenie pracovných príležitostí vo vnútri má ústav voľné priestory vo výrobnej hale s plochou 3.500 m2, kde je osadená vlastná drevoobrábacia technológia, vrátane vákuovej sušiarne dreva s objemom 5 m3 pre stolársku výrobu. Do haly môžu záujemcovia priniesť vlastné výrobné programy so svojou technológiou, alebo s využitím technológie strediska VH. Okolo haly je priestor na skládku, výroba je oplotená a strážená. Pri zamestnávaní mladistvých odsúdených je možné trvale počítať s kratšou pracovnou dobou, minimálne však 5 hodín za zmenu. Ústav privíta stabilné dlhodobejšie výrobné programy.

Prehľad voľných a využiteľných priestorov vhodných na zamestnávanie odsúdených a výrobu


 

objekt,
vykurovanie
miestnosti počet
miest-
nosti
celková výmera v m2 možnosť
využitia
technologia,
zariadenie
súčastné
využitie
charakter
súčastného
využitia
perspektíva
využitia,
voľné od:
Výrobná
hala

nevykurovaná
Stolárska
dielňa
1 3.500 Stolárska
výroba
vlastné
drevoobráb.
stroje
stolárske
výrobky,
porez guľatiny
vlastná
výroba VH
niektoré priestory sú ihneď voľné na prenájom
Skladovacie
priestory
3 30 vnútorné
vybavenie
časť je v prenájme