Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Vašinova 124/59
950 61 Nitra-Chrenová

Riaditeľ: plk. PaedDr. Eleonóra Grófová
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Vašinova 124/59, priečinok 18C, 950 61 Nitra-Chrenová
Telefón: +421/37/2831 206
Fax: +421/37/2831 900;901
E-mail: ustavnrch@zvjs.sk
GPS: N 48° 19' 16,67" E 18° 06' 50,74"

Informácie pre verejnosť sú poskytované v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Osobne: sekretariát riaditeľa ústavu
Telefonicky: +421/37/2831 120
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Vašinova 124/59, priečinok 18C, 950 61 Nitra-Chrenová
E-mail: ustavnrch@zvjs.sk 

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová patrí medzi najmodernejšie väzenské zariadenia na Slovensku. Bol zriadený 1. februára 1992 Rozkazom NRCHministra spravodlivosti č. 1/1992 a vybudovaný v priestoroch vtedajšej pobočky Ústavu na výkon väzby v Nitre, v ktorej vykonávali trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení v prvej nápravnovýchovnej skupine. Výstavba ústavu začala 17. júna 1991, prebiehala vo viacerých etapách a bola zavŕšená odovzdaním administratívnej budovy 20. decembra 1999.

NRCH      

 

     Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová je určený na výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien zaradených do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym, so stredným a s maximálnym stupňom stráženia, vrátane mladistvých odsúdených. V rámci vnútornej diferenciácie výkonu trestu sú v ústave zriadené tieto špecializované oddiely – oddiel s bezpečnostným režimom, oddiel špecializovaného zaobchádzania, nástupný oddiel, oddiel odsúdených so zdravotným postihnutím, oddiel doživotných trestov a uzavretý oddiel.

 Stráženie ústavu je zabezpečené pomocou integrovaného bezpečnostného systému.
 
Zaobchádzanie s odsúdenými ženami sa realizuje s prihliadnutím na ich fyziologické a psychické osobitosti. Zahŕňa všetky aktivity vykonávané vo väzenských podmienkach, ktorých účelom je diferencovaným spôsobom zabezpečiť výkon práv a povinností, podporovať a rozvíjať zmysel pre zodpovednosť, dodržiavanie zákonov a spoločenských noriem, pozitívne osobnostné vlastnosti, úctu k iným, sebaúctu a pozitívny vzťah k rodine. Podpora sociálnych väzieb je zvlášť dôležitá u odsúdených žien, matiek maloletých detí.

 NRCH NRCH

   V rámci kultúrno-osvetových aktivít je odsúdeným poskytovaná široká ponuka rôznych mimopracovných činností, ktorých sa môžu zúčastniť podľa vlastného záujmu a osobnostných predpokladov. Organizujú sa kvízy, športové turnaje a súťaže, zábavné, kultúrno-spoločenské a osvetové podujatia. Mnohé z nich sú sprevádzané vystúpeniami hudobných a divadelných umelcov. Odsúdené majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti v 12-tich záujmových krúžkochrôzneho charakteru. Podieľajú sa na vydávaní časopisu „Chrenovský babinec“, ktorý vychádza už deviaty rok a medzi odsúdenými je veľmi obľúbený. K vzdelávaniu a využitiu voľného času odsúdených slúži aj ústavná knižnica, v ktorej je k dispozícii viac ako 2900 knižných titulov.

 Vzdelávanie pomáha odsúdeným reintegrovať sa do občianskeho života po skončení výkonu trestu. Ponuka vzdelávania pozostáva zo všeobecnovzdelávacích foriem, spravidla sa uskutočňuje formou modulárnej výučby, sociálneho vzdelávania alebo umožnením účasti na diaľkových formách štúdia a v kurzoch. Negramotné odsúdené majú možnosť navštevovať alfabetizačný krúžok, ktorý im sprostredkováva nielen základy písania a čítania, ale i elementárne vedomosti z oblasti prírody a spoločenských vied.
 
Duchovnú starostlivosť poskytuje väzenský kaplán v spolupráci s viacerými cirkvami a náboženskými spoločnosťami nielen odsúdeným ženám, ale aj príslušníkom zboru, zamestnancom zboru a ich rodinám.
 
Zdravotnú starostlivosť poskytuje všeobecný lekár, stomatológ a zmluvní lekári - špecialisti (dermatovenorológ, psychiater a a gynekológ).
 
V oblasti zamestnávania, ktoré je významnou a neoddeliteľnou súčasťou zaobchádzania s odsúdenými osobami vďaka jeho pozitívnemu vplyvu na resocializáciu osobnosti a pre jeho dôležitý ekonomický význam, dosahuje ústav dlhodobo 100 % zamestnanosť odsúdených žien zaraditeľných do práce. Odsúdené vykonávajú práce na pracoviskách vedľajšieho hospodárstva ústavu a vo vnútornej prevádzke ústavu. V podmienkach vlastnej výroby vedľajšieho hospodárstva ústav vyrába ponožky pre obvinených a odsúdených umiestnených vo všetkých zariadeniach zboru, ako aj ponožky k služobnej rovnošate pre príslušníkov zboru. V menších objemoch sa vyrábajú ponožky pre mestskú políciu, hasičský a záchranný zbor, ale aj pre civilný sektor. V rámci krajčírskej výroby vedľajšieho hospodárstva ústavu sa pre obvinených a odsúdených vyrába posteľná bielizeň, vreckovky, pracovné odevy, nohavice, košele a pod.. Spektrum ostatných prác závisí od aktuálnej požiadavky zmluvných partnerov a možností ústavu – krajčírske práce, konfekčné zošívanie dielcov pletených výrobkov, ručné šitie obuvi, výroba protipožiarnych komponentov, rôzne baliace, kompletizačné a manipulačné práce, pomocné práce v potravinárskom priemysle, zberové a sezónne práce v poľnohospodárstve.

NRCH NRCH

 NRCH NRCH

 Personál ústavu tvorí 120 príslušníkov zboru a 19 zamestnancov zboru, z ktorých 28 % má vysokoškolské vzdelanie. Pre príslušníkov a zamestnancov sú vytvárané vhodné podmienky na zvyšovanie vzdelanostnej a profesionálnej úrovne.
 
V oblasti zahraničných vzťahov sa v súčasnosti intenzívne rozvíja najmä spolupráca s Väznicou vo Světlej nad Sázavou v Českej republike.

 

English version        

 
 
Department of imprisonment Nitra-Chrenová is one of the most modern prisons in Slovakia. It was established on 1st February 1992 by The Order of the Minister of Justice no. 1/1992 and built on the premises of the branch remand in Nitra, which carried prison sentences convicted men included in the first correctional group. Construction of the institute began on 17 June 1991,  took place in several stages and was completed by handing over the office building on 20th December 1999.
 
Nitra-Chrenová is specified for the convicted women included in the constitutional imprisonment with a minimum, maximum as well as moderate degree of guarding in case the convicted is placed under section of the Security Department or section of a specialized treatment. The internal differentiation of the sentenced in the institution is set up in addition to the above, into these specialized troops - First Section, Section inmates with disabilities, life sentences section and closed section.
 
 Guarding of the Institute is provided by an integrated security system.
 
The treatment of women inmates is carried out with regards to their physiological and psychological spicifications. Treatment incldues all activities carried out in prison conditions with the purpose of a differentiated manner to ensure execution of rights and obligations, promotion and development of a sense of responsibility, respect for laws and social norms, positive personal qualities, respect for others, self-esteem and a positive attitude toward family.
Social integrity support is particularly important for female prisoners, mothers of dependent children.
 
The cultural-educational activities offers the inmates a wide choice of various non-working activities, which they may get involved in accordingly to  own interest and personal capacities. There are organized quizzes, sports tournaments and competitions, entertainment, cultural, social and educational events. Many are accompanied by musical performances and theater artists.
Convicted have the opportunity to develop their skills and abilities in 12 different workshops of various character. They are involved in publishing the journal "Chrenovský babinec", which is in its ninth year and within inmates is very popular. The institutional library serves the puropose of additional education and use of free time, where inmates have access to more than 2900 titles.
 
Education helps prisoners to reintegrate into civil life after serving their sentence. Offered trainings consist of general education forms, usually taking place by means of modular learning, social learning or allowing participation in remote study forms and courses. Illiterate convicts have the opportunity to attend a literacy lessons, allowing them to gain not only the basic reading and writing skills, but also the elementary knowledge of natural and social sciences.
 
Spiritual care is provided by the prison chaplain in partnership with several churches and religious communities, not only to women convicts, but also to members of the church, church employees and to their families. Health care is provided by a general physician, dentist and contract doctors - specialists (dermatovenorologist, psychiatrist and gynecologist).
 
In the area of employment, which is an important and integral part of treatment of the convicted and also because of its positive impact on re-socialization and nature of its important economic significance, the institution achieves 100% long-term employment of women sentenced classifiable to work. They work in the secondary work places of the institution and within the internal operation of the institute. In terms of own production, the institution is producing socks for all convicts in all correctional facilites of the corps.
Socks are also produced for city police, fire and rescue service and civil sector in smaller amounts. In terms of tailoring, bed sheets, napkins, work attire, trousers and shirts are made for accused and convicted. Variance of other jobs depend on actual demand from contractual partners and capabilities of institution – tailoring works, ready-made staple parts knitted items, handmade shoes, anti-fire components production, different packaging, finalizing, handling and helping works in food industry, harvesting and seasonal work in agriculture.
 
Institute staff consists of 120 officers and 19 staff officers, 28 have a university degree. For corps members and employees favorable conditions are created for raising their educational and professional levels.
 
In the field of foreign relations, currently most intensive cooperation is being developed with the Prison service of the Czech Republic in Svetla nad Sazavou.