Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sládkovičova 80
Kráľová
974 05 Banská Bystrica 5

Riaditeľ: plk. Mgr. Rastislav Kostoláni

Korešpondenčná adresa : Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80, P.O.BOX 109, 974 05 Banská Bystrica 5
Úradné hodiny podateľne: v pracovné dni od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Elektronická adresa podateľne: ustavbbkr@zvjs.sk
Prehľad prijímaných dátových formátov: html, htm, xhtml, pdf, txt, odt, docx (Výnos č. 55/2014 Z.z. – Výnos Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy)

Telefón: +421/48/416 10 06
Fax: +421/48/416 14 12

GPS: N 48° 42' 28,71"     E 19° 07' 45,76"  Ústav na výkon trestu odňatia slobody
GPS: N 48° 35' 58,67"     E 19° 05' 15,43"  LRS Kováčová

Kráľová

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

 V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa začala výstavba nového väzenského zariadenia na južnom okraji Banskej Bystrice, mestskej časti Kráľová. Toto zariadenie malo nahradiť provizórne objekty pobočky banskobystrickej väznice - Kotva, v ktorej vykonávali trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení do prvej nápravnovýchovnej skupiny.

 
            Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová bol zriadený rozkazom ministra spravodlivosti SSR 1. februára 1977 ako Útvar Zboru nápravnej výchovy Banská Bystrica – Kráľová. Od júna 1979 tu vykonávajú trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení do II. nápravnovýchovnej skupiny. Kapacita ústavu do roku 1990 bola 1 200 odsúdených. Na základe novelizácie zákona o výkone trestu odňatia slobody sa znížila na súčasnú kapacitu.
 
            Ústav tvoria dve päťposchodové pavilónové ubytovne. V pavilónoch na jednotlivých chodbách izolovaných od seba je 100 jednolôžkových až desaťlôžkových izieb so spoločným hygienickým zariadením. Miestnosti na výkon disciplinárnych trestov majú 35 lôžok.
 
Kráľová

 

Základnou formou penitenciárneho zaobchádzania s odsúdenými je individuálna výchovná práca a komunitný systém s využitím osobitných výchovných postupov. Aktivity s odsúdenými v ústave prebiehajú v súlade s požiadavkami, ktoré sú stanovené v zákone o výkone trestu odňatia slobody a sú zamerané na rozvoj osobnosti odsúdeného, jeho primerané správanie a hodnotovú orientáciu v súlade s právami a povinnosťami ustanovenými v zákone o výkone trestu odňatia slobody a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Na oddiele špecializovaného zaobchádzania je zriadených a realizovaných celkom päť skupín terapeutického a relaxačného charakteru, zameraných na diskusné poradenstvo a terapiu, počúvanie ezoterickej hudby, nácvik základného stupňa autogénneho tréningu, komunikatívnu muzikoterapiu a individuálnu a skupinovú ergo terapiu.
           
            Súčasťou väzenského areálu je aj školské stredisko, v ktorom sa organizujú rozličné formy všeobecného a odborného vzdelávania odsúdených, napríklad kurzy na doplnenie základného vzdelania, kurzy technického minima a dlhodobejšie záučné technické kurzy. Školské stredisko slúži aj na záujmovú činnosť a náboženské aktivity. Na športovú činnosť (futbal) odsúdení využívajú asfaltové ihrisko. Vo vnútorných priestoroch ubytovní majú k dispozícii športové miestnosti, v ktorých sa môžu venovať najmä stolnému tenisu. Odsúdení majú k dispozícii aj ústavnú knižnicu, ktorá má viac ako 6 500 zväzkov beletrie, odbornej a náboženskej literatúry.
 
Kráľová

 

Odsúdení sú zaraďovaní do práce vo vnútornej prevádzke ústavu a na pracoviskách v ústave aj mimo ústav, vytvorených v rámci činnosti stredísk vedľajšieho hospodárstva ústavu. K tomu má ústav v správe aj výrobnú halu nachádzajúcu sa hneď vedľa ústavu, kde je v súčasnosti zriadená drevovýroba piliarskeho charakteru. Celková zamestnanosť odsúdených umiestnených v ústave dosahuje viac ako 60 %.

Kráľová

 

Samostatný blok tvorí zdravotné stredisko. Tvoria ho všeobecná a stomatologická ambulancia. Poskytuje primárnu zdravotnú starostlivosť odsúdeným aj personálu ústavu. Jeho súčasťou je lôžková časť s kapacitou 18 lôžok.

Organizačnou súčasťou ústavu je Liečebno-rehabilitačné stredisko ZVJS v Kováčovej a Otvorené oddelenie so sídlom v LRS, ktoré má štatút otvoreného oddelenia na výkon trestu odsúdených žien a mužov zaradených do minimálneho stráženia. Stredisko zabezpečuje preventívne rehabilitácie príslušníkov zboru, rodinné rekreácie príslušníkov a zamestnancov zboru. Poskytuje komplexnú vodoliečbu a elektroliečbu, parafín, saunu. Po celý rok je k dispozícii krytý bazén, v letnej sezóne vonkajší bazén s prírodnou  termálnou vodou, ktorá má  liečivé účinky na pohybové ústrojenstvo a nervovú sústavu. Návštevníci strediska majú k dispozícii posilňovňu, volejbalové a nohejbalové ihrisko, tenisový kurt, knižnicu, biliard, stolný tenis a bicykle.  Okolie strediska umožňuje prechádzky, turistiku, cykloturistiku, v regióne je mnoho zaujímavostí a kultúrnych pamiatok.

Kráľová

 

V súčasnosti prevádzku ústavu zabezpečuje celkom 271 pracovníkov, z ktorých je 208 príslušníkov v služobnom pomere a 63 zamestnancov v pracovnom pomere.
 
Ústav rozvíja spoluprácu s Väznicou v Kuřime v Českej republike.

 

Charekteristika možností zamestnávania odsúdených

Odsúdení sú zaraďovaní na pracoviská typov:

  • nestrážené pracovisko s dohľadom
  • nestrážené pracovisko s trvalým dozorom
  • strážené pracovisko.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici - Kráľovej má v zmysle zákona o výkone trestu zriadené strediská vedľajšieho hospodárstva, v ktorých ponúka služby a výrobky z vlastných dielní, najmä šitie posteľnej bielizne a jednoduché stolárske výrobky. Stredisko však v rámci uzatvorených zmlúv na poskytovanie prác s rôznymi objednávateľmi môže zriadiť aj spoločné pracovisko - najmä na stavebné, poľnohospodárske, lesné alebo montážne, demontážne a podobné pomocné práce mimo ústavu. Vždy je však potrebné posúdiť, ktorí odsúdení môžu byť zaradení do práce len na stráženom pracovisku a ktorí aj na nestráženom pracovisku s dozorom, či dohľadom. Stráženie i dozor vykonávajú na to určení príslušníci zboru. Pri zamestnaní odsúdených plní ústav vždy povinnosti zamestnávateľa a platia ustanovenia zákona NR SR č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších zmien a ostatné všeobecne platné aj interné predpisy. Pritom je potrebné riadne zabezpečiť, aby nedošlo k zmierneniu obmedzenia vo výkone trestu, ktoré by ohrozilo ochranu spoločnosti pred páchateľmi trestnej činnosti a aby boli dodržané všetky nároky ako s výkonom práce v zmysle zákonníka práce, tak aj s výkonom trestu odňatia slobody. Prepísaným postupom je vykonanie obhliadky miesta výkonu práce a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prác a služieb so stanovením podmienok pre zabezpečenie všetkých požiadaviek. Obvykle sa tieto podmienky prejednávajú pri osobnom stretnutí.  Bez dohodnutia podmienok a vzájomných záväzkov nie je možné vypracovať ani cenovú kalkuláciu poskytnutia práce a služieb strediska.

Prehľad ostatných pracovísk stredísk vedľajšieho hospodárstva ústavu

 

Ústav má na zabezpečenie zamestnávania odsúdených momentálne zriadených päť stredísk vedľajšieho hospodárstva. Odsúdení sú v rámci týchto stredísk zamestnávaní nasledovne:
 
            Stredisko VH-01 Ručné šitie obuvi. Má zriadených viac pracovísk vo vnútorných priestoroch ústavu a výrobnej hale na základe uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou Euroobuv s.r.o. Komárno, kde sú odsúdení zamestnaní na ručnom šití obuvi v dvojzmennej prevádzke v priemernom počte 220 osôb (údaj za I. štvrťrok 2010).
 
            Stredisko VH-02 na výrobné práce bolo v dôsledku hospodárskej krízy ku dňu 01. 09. 2009 zrušené, keď nedošlo k uzavretiu zmluvy na poskytovanie prác a služieb.
 
            Stredisko VH-03 drevovýroba – hala. Prevádzkuje výrobnú halu s technologickým vybavením piliarskej výroby na spracovanie guľatiny a výrobu reziva. Prevádzka je realizovaná v zmluvnej spolupráci s Luděkom Neuschlom – PILAREZ Banská Bystrica, ktorý zabezpečuje výrobný materiál, výrobný program a predaj produkcie. V dvojzmennej prevádzke je zamestnaných v priemere 35 odsúdených.
 
            Stredisko VH-04 malá stolárska dielňa. Je zriadená vo vnútorných priestoroch ústavu. Zamestnáva priemerne 5 odsúdených vo vlastnej výrobe jednoduchých drevovýrobkov, ponúkaných cez predajňu ústavu a zverejnených aj v katalógu na internetovej stránke. Má obmedzenú výrobnú aj skladovú kapacitu, pretože nebola zriaďovaná na zamestnávanie odsúdených, ale na vykonávanie rekvalifikačných kurzov v rámci vzdelávania a výchovy odsúdených vo výkone trestu.
 
            Stredisko VH-05 pomocné práce, je zamerané na zamestnávanie odsúdených na pracoviskách mimo ústav. Má viacej trvalých pracovísk na základe uzatvorených zmlúv so spoločnosťami Elektro recycling s.r.o. Banská Bystrica, Zberné suroviny a. s. Žilina, Simstal spol. s r.o. Banská Bystrica, ale využíva aj sezónne práce napr. so spoločnosťami Kúpele Brusno a. s. Brusno, Agronemce a. s. Nemce, Mestské lesy s.r.o Banská Bystrica. Zabezpečuje aj potreby na jednorazové práce v rezorte napr. na Krajskom súde v Banskej Bystrici. V priemerne zamestnáva spolu 57 odsúdených.

            Stredisko VH-06 krajčírska a čalúnnická dielňa, poskytuje služby prednostne pre potrebu zboru pri šití väzenských výstrojných súčiastok. Ostatné výrobky a služby sú ponúkané v predajni ústavu a zverejnené aj v katalógu na internetovej stránke. Priemerne zamestnáva 2 odsúdených.