Zameranie a ciele katalógu výrobkov

Katalóg poskytuje potencionálnym záujemcom o výrobky zo stredísk vedľajšieho hospodárstva ústavov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "zbor") základnú orientáciu v sortimente ponúkaných výrobkov. Výrobky uvedené v tomto katalógu tvoria prierez výroby, avšak výrobný program jednotlivých stredísk vedľajšieho hospodárstva je širší. Vo väčšine prípadov ústavy vyrábajú zákazkovým spôsobom, na základe individuálnych požiadaviek objednávateľov, z čoho vyplýva, že v katalógu nemohol byť uvedený celý sortiment výroby z jednotlivých stredísk ústavov. Sortiment ponúkaných výrobkov je závislý od možností ústavu a požiadaviek odberateľov. Uvedené ceny výrobkov sú orientačné, platné v čase uzávierky výroby katalógu. Ceny sú závislé od výrobných vstupov, predovšetkým od cien materiálov.

V prípade záujmu o výrobky prezentované v tomto katalógu alebo výrobky podobného charakteru, je potrebné kontaktovať pracovníkov oddelení (skupín) zamestnávania, výroby a odbytu jednotlivých ústavov zboru podľa uvedených kontaktných údajov. Títo pracovníci zboru prípadným záujemcom o výrobky alebo spoluprácu v oblasti výroby alebo odbytu ochotne poradia a podajú všetky potrebné informácie.

Prezentačný katalóg výrobkov