Postup pri poskytovaní informácií

Žiadosť sa podáva:

  • osobne alebo telefonicky (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h),
  • písomne (prostredníctvom pošty alebo osobným podaním v podateľni povinnej osoby v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h),
  • faxom,
  • elektronickou poštou.

Korešpondenčné adresy, adresy sídiel, fax a e-mailové adresy jednotlivých služobných úradov (povinných osôb) sú zverejnené na webovej stránke www.zvjs.sk v časti Register subjektov - kontakty.  

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá uvedené predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Po prijatí žiadosti osobne alebo telefonicky povinná osoba, ktorá žiadosť prijala, zaznamená obsah žiadosti v zázname o prijatí ústnej žiadosti. 

Žiadosť podanú písomne prijíma v úradných hodinách podateľňa povinnej osoby, ktorá túto žiadosť bezodkladne odovzdá vecnému gestorovi. 

Ak z obsahu podania vyplýva, že nejde o žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. postúpi sa originál podania na priame vybavenie príslušnému úseku služobnej činnosti alebo inému subjektu na vybavenie. Ak podanie obsahuje viac bodov, na ktorých vybavenie sú príslušné viaceré subjekty, postúpi sa jednému subjektu originál podania a ostatným subjektom kópia podania. 

Po prijatí žiadosti vecný gestor žiadosť vybaví alebo požiada spolupracujúce subjekty o spracovanie podkladov s určením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 pracovné dni. Vecný gestor originál žiadosti založí do spisu žiadosti a spolupracujúcim subjektom zašle žiadosť o spracovanie podkladov spravidla v elektronickej podobe. 

Spolupracujúci subjekt spracuje podklady najneskôr v lehote určenej vecným gestorom, pričom tieto podklady zašle vecnému gestorovi v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe (podľa povahy veci) na ich ďalšie spracovanie pri vybavovaní žiadosti. 

Ak spolupracujúci subjekt uvedie v podkladoch, že hoci len sčasti odporúča nevyhovieť žiadosti, postúpi vec v určenej lehote vecnému gestorovi s návrhom odôvodnenia rozhodnutia. 

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. 

Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť túto lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. 

Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty. 

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím.

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie povinná osoba nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená. Odloženie žiadosti sa žiadateľovi nedoručuje, vyznačí sa iba v spise žiadosti. Proti odloženiu žiadosti sa nemožno odvolať. 

Pri rozhodnutí o zastavení konania z dôvodu späťvzatia žiadosti žiadateľom sa rozhodnutie nevydáva, pretože zastaveniu konania predchádza podanie žiadateľa o späťvzatí žiadosti. Zastavenie konania z tohto dôvodu sa žiadateľovi nedoručuje, vecný gestor vypracuje záznam o zastavení konania a túto skutočnosť vyznačí v spise žiadosti. Voči zastaveniu konania z dôvodu späťvzatia žiadosti  sa nemožno odvolať. 

Informácie, pri ktorých výška materiálnych nákladov spojených s vyhotovením a odoslaním informácie (ďalej len „náklady“) neprekročí tri eurá, sa poskytujú bezplatne. Bezplatne sa poskytujú aj informácie podané žiadateľovi faxom, telefonicky alebo elektronickou poštou. 

Náklady, ktorých výška prekročí tri eurá, možno uhradiť:

  • poštovou poukážkou,
  • bezhotovostným prevodom na účet v Štátnej pokladnici,
  • v hotovosti do pokladne povinnej osoby.  

               Výška nákladov súvisiaca s odoslaním informácie poštou sa určuje na základe aktuálneho cenníka poštových služieb. 

Výška nákladov spojená so sprístupnením informácie, s výnimkou výšky nákladov spojenej s odoslaním informácie poštou, sa určuje podľa sadzobníka upravujúceho úhradu nákladov za sprístupnenie informácií.