Všeobecné podmienky pre zamestnávanie odsúdených

Rozsah výroby, prác a služieb

Oblasť, v ktorej zbor vykonáva činnosti zamerané na zamestnávanie odsúdených vo vnútri vlastných areálov ústavov i mimo nich, predstavuje celú škálu bežných pomocných či jednoúčelových prác, vrátane poľnohospodárskych. Ide o práce bez nároku na vysokú odbornú kvalifikáciu a mimoriadnu manuálnu zručnosť. Možnosť krátkodobého zaškolenia alebo zaučenia vzhľadom k dĺžke pobytu odsúdených vo výkone trestu rozsah vykonávaných činností značne rozširuje.

Vďaka vlastnej výrobnej technológii ústavov je možné okrem ponuky jednoduchých pomocných prác, širokej škály montážnych a demontážnych alebo kompletačných činností využiť ponuku zboru na šitie posteľnej bielizne a jednoduchej konfekcie, ochranných pomôcok a odevov, ručné šitie obuvi, výrobkov z dreva a drevotrieskovej dosky, obkladov a nábytku, kovovýrobu s ponukou plechových skriniek, postelí, brán a mreží. V stavebníctve je možné odsúdeným zveriť najmä búracie, zemné a betonárske práce, v obmedzenom rozsahu murárske a tesárske, v poľnohospodárskej výrobe sú dobre zvládané ručné poľné práce a práce vo vinohradoch.

Do vnútra ústavov je možné umiestniť vlastnú technológiu objednávateľov prác a výrobcov s ich vlastným komplexným marketingom, prípadne dodávať vlastný materiál alebo polovýrobky k spracovaniu pomocou technológie ústavu, alebo si objednať finálne výrobky. Vhodnou pracovnou činnosťou do vnútra ústavu je najmä triedenie, kompletáž, skladanie alebo rozoberanie.

Možnosti zaradenia odsúdených do práce

Základnou právnou normou pre zabezpečovanie zamestnávania odsúdených osôb je najmä zákon č. 475/2005 Z..z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Odsúdení zaradení do práce nie sú v pracovnom pomere ani inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, preto sa na ich pracovnú činnosť Zákonník práce vzťahuje len v obmedzenom rozsahu. V súlade so zákonom sa odsúdení zaraďujú do práce:

V strediskách vedľajšieho hospodárstva

Strediská vedľajšieho hospodárstva (ďalej len "stredisko VH") sú zriaďované ústavmi na organizovanie vlastných výrobných činností a odbytu a na poskytovanie prác a služieb odsúdenými. Ústavy ako samostatné právne subjekty na zabezpečenie týchto činností vstupujú do zmluvných vzťahov v súlade s Obchodným zákonníkom alebo Občianskym zákonníkom v závislosti od skutočnosti, či výroba, odbyt, práce a služby alebo iné formy kooperačných vzťahov sú poskytované právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom, alebo, prác a tovarov sa vykonáva na základe fakturácie. Pracoviská stredísk VH sú vo vnútri ústavov alebo mimo ústavov.

Vo vnútornej prevádzke ústavov

Odsúdení pracujú v prevádzkach ústavu ako odborní režijní pracovníci. Práce organizujú, riadia a kontrolujú poverení pracovníci ústavu. Pracovná odmena odsúdených je výdavkom štátneho rozpočtu.

Riadenie zamestnávania odsúdených, výroby a odbytu v ZVJS

Riadenie činností zameraných na zamestnávanie odsúdených, vlastnej výroby a odbytu v ústavoch zboru organizačne zabezpečujú oddelenia a skupiny zamestnávania, výroby a odbytu. Kontaktné osoby a telefónne čísla sú uvedené u jednotlivých ústavov. Z hľadiska celorepublikovej koordinácie činností, najmä na úseku ich financovania, legislatívnej metodickej a kontrolnej činnosti, ako i poskytovania súhrnných informácií je možné kontaktovať úsek zamestnávania, výroby a odbytu Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže v Bratislave. Informácie o možnostiach poskytovania pracovných síl z radov odsúdených, o využití výrobných kapacít zboru, o zmluvných vzťahoch a ďalšie informácie, týkajúce sa zamestnávania odsúdených, poskytnú na telefónnych číslach:
02/20831580 Ing. Michal Čápka
02/20831581 Ing. Ján Kopčík

Charakteristika zaradenia na pracovisko z hľadiska diferenciácie výkonu trestu odňatia slobody a z bezpečnostného hľadiska

Podľa systému výkonu služby v Zbore väzenskej a justičnej stráže pri ochrane pracovísk, uplatňovania vonkajšej a vnútornej diferenciácie a nebezpečnosti odsúdeného sa v ústavoch a mimo nich zriaďujú:

  • strážené pracoviská
  • nestrážené pracoviská
    • s dozorom
    • s dohľadom
    • s voľným pohybom odsúdených

Osobitosti zmlúv uzatváraných pre zamestnávanie odsúdených

Na uzatváranie zmlúv zabezpečujúcich zamestnávanie odsúdených všetkými formami sú ako štatutárni zástupcovia oprávnení riaditelia ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby. Jednotlivé ústavy zboru sú samostatné právne subjekty.

Zmluva o dielo je uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka (medzi ústavom a právnickou alebo fyzickou osobou - podnikateľom), alebo podľa § 631 až 656 Občianskeho zákonníka (uzatvorená medzi ústavom a občanom), pričom ústav zboru je zhotoviteľom. Zmluva o dielo obsahuje predpísané podstatné náležitosti a ostatné dojednania, najmä identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (ústav), miesto, čas a druh požadovaných prác, cenu prác, platobné podmienky, zmluvné pokuty pre prípad nedodržania alebo porušenia niektorých povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Cena prác je stanovená na základe ekonomickej kalkulácie. Výdavky spojené s výkonom prác sú výdavkami štátneho rozpočtu a príjmy dohodnuté ako cena prác sú príjmami štátneho rozpočtu. Osobitnými dojednaniami zmluvy sú špecifické podmienky dopravy, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podmienky spojenia pracovísk s ústavom, koordinácie a riadenia prác, výpovedné termíny a dôvody výpovede a iné dojednania, dôležité pre zabezpečenie vykonania diela - prác a služieb.

Iné zmluvy upravujúce obchodno záväzkové vzťahy pri zamestnávaní odsúdených, na zaistenie vlastnej výroby a odbytu výrobkov medzi ústavmi a objednávateľmi prác a služieb, dodávateľmi materiálov a odberateľmi výrobkov zo stredísk VH sa uzatvárajú podľa všeobecne záväzných predpisov.

V prípade využívania objektov a priestorov zboru na výrobu a kompletáž za účelom zamestnávania odsúdených, je nájom za tieto priestory predmetom inej dohody.

Odmena za prácu - Odsúdení dostávajú za vykonanú prácu pracovnú odmenu. Táto im neprináleží za dobu, počas ktorej nepracovali. V praxi to znamená, že pri výluke práce z akéhokoľvek dôvodu, odmeňovanej časovou mzdou, odsúdeným neprináleží paušálna náhrada tzv. prestojov. Pri odmeňovaní výkonovou odmenou - tzv.úkolovou (ďalej len "podľa výkonu"), patrí odsúdenému odmena podľa množstva a kvality zhotovených výrobkov alebo vykonaných pracovných operácií.

Odsúdeným neprináleží mzda, ale pracovná odmena, v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pracovná odmena sa kráti úmerne neodpracovanému času. Pokiaľ je odsúdený odmeňovaný podľa výkonu, výška pracovnej odmeny za kus výrobku alebo pracovnej operácie je stanovená s použitím noriem spotreby času a priznanej platovej triedy vo výške podľa predchádzajúceho princípu, nie podľa sadzieb minimálnej mzdy. Pracovná odmena za jednotku času alebo práce môže byť nižšia ako je minimálna mzda, je odôvodnená tým, že odsúdený nie je nútený vynakladať finančné prostriedky na svoje živobytie - počas výkonu trestu dostáva ubytovanie, stravu, ošatenie a lekárske ošetrenie, ktoré sčasti kompenzuje zo zarobenej pracovnej odmeny. Na druhej strane však sú výkonové normy práce odsúdených odvodené od bežných noriem práce a odsúdený pri rovnakých pracovných výkonoch ako ostatní pracovníci dosiahne rovnakú pracovnú odmenu, ako predstavuje mzda pracovníkov.

Ostatné podmienky pre uzatváranie zmlúv na zabezpečenie zamestnávania

Veľkosť pracovných kolektívov

Každá pracovná čata mimo ústavu, okrem odsúdených s voľným pohybom, je na pracovisko sprevádzaná príslušníkom alebo príslušníkmi zboru pre zabezpečenie dohľadu, dozoru alebo stráženia. Aj z tohto dôvodu sa mimo výnimočných prípadov nevytvárajú pracovné čaty s 2 - 3 odsúdenými, ale minimálne v počte 10 - 12, optimálne s 15 odsúdenými. Pri počte nad 20 odsúdených (pracovisko v počte napĺňajúcom autobus) sa spravidla zvýši počet sprevádzajúcich príslušníkov. Prípadné odchýlky od tejto zásady sa môžu dohodnúť individuálne v uzatvorenej zmluve.

Dovoz a odvoz na pracovisko

Dovoz a odvoz odsúdených na pracovisko zabezpečuje objednávateľ na svoje náklady, pričom preprava musí zodpovedať podmienkam stanoveným pre prepravu osôb podľa osobitných predpisov. Pri pracovnej dobe dlhšej ako 6 hodín za zmenu sa na vonkajšie zmluvné pracoviská dováža strava z ústavu. Jej dovoz zabezpečuje zvyčajne objednávateľ prác. Stravu môže poskytnúť aj objednávateľ prác na základe zmluvy v súlade s internou normou zboru.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia na zmluvných pracoviskách musia zodpovedať všeobecne záväzným právnym predpisom. Podrobnejšie povinnosti pri zabezpečovaní BOZP sa dohodnú individuálne v uzatvorených zmluvách.

Dĺžka pracovnej zmeny

Základná dĺžka pracovnej zmeny odsúdeného je 8 hodín, minimálne však 5 hodín. Túto nie je možné plánovať kratšiu. To však neznamená, že v mimoriadnych odôvodnených prípadoch (nepriaznivé počasie, prevádzkové havárie, neočakávané výluky a i.) nemôže byť zmena skôr ukončená. Odsúdenému nepatrí náhrada prestojov.

Ďalšie konkrétne špecifiká pracovísk sa individuálne zhodnotia v uzatvorenej zmluve o zaradení odsúdených do práce, v zmluve o dielo alebo v zmluve o vykonaní prác.