Zbor väzenskej a justičnej stráže

Zbor väzenskej a justičnej stráže je zriadený podľa zákona Národnej rady SR č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "zbor") a je charakterizovaný ako ozbrojený zbor, ktorý plní úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou a strážením objektov zboru a ochranou poriadku a bezpečnosťou v súdnych objektoch.

Zbor tvoria generálne riaditeľstvo, ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených (ďalej len "ústav") a príslušníci zboru.

Generálne riaditeľstvo a ústavy ako samostatné rozpočtové organizácie zriaďuje a zrušuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Generálne riaditeľstvo riadi a kontroluje ústavy.

Zbor je podriadený ministrovi spravodlivosti; na čele zboru je generálny riaditeľ, ktorého do funkcie vymenováva a z nej odvoláva minister. Generálny riaditeľ zboru za svoju činnosť zodpovedá ministrovi.

Na čele ústavu je riaditeľ, ktorého do funkcie ustanovuje a z funkcie odvoláva generálny riaditeľ. Riaditeľ ústavu za svoju činnosť zodpovedá generálnemu riaditeľovi.

Minister spravodlivosti zriadil pre zbor znak a udelil zboru zástavu.

Zbor v rámci svojej pôsobnosti

 1. zabezpečuje výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody
 2. zabezpečuje ochranu a stráženie objektov zboru určených na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, ako aj ďalších väzenských objektov; pátra po obvinených a odsúdených v prípade ich úteku z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody
 3. zabezpečuje penitenciárnu starostlivosť o odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody
 4. zabezpečuje činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených
 5. zabezpečuje ochranu poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a nerušené súdne konanie
 6. zabezpečuje ochranu verejného poriadku v blízkosti objektov zboru a súdnych objektov, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody a nerušeného súdneho konania
 7. zabezpečuje zadržanie odsúdeného v súdnom objekte a dodanie do výkonu trestu odňatia slobody
 8. vybavuje sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na postup orgánov zboru
 9. zabezpečuje a vykonáva na území Slovenskej republiky eskorty obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody
 10. vykonáva program ochrany svedka počas výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody
 11. zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre príslušníkov zboru, zamestnancov zboru, obvinených vo výkone väzby, odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a iné osoby
 12. pôsobí vo vymedzenom rozsahu ako orgán činný v trestnom konaní
 13. spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, obcami, ozbrojenými silami, ozbrojenými zbormi, inými právnickými osobami a fyzickými osobami
 14. spolupracuje s väzenskými správami iných štátov
 15. vedie evidencie a štatistiky potrebné na plnenie úloh zboru
 16. plní iné úlohy na úseku prevencie

 

Corps of Prison and Court Guard

Corps of Prison and Court Guard is established according to the Act of the National Council of the Slovak Republic N. 4/2001 Coll. on the Corps of Prison and Court Guard (hereinafter only “the Corps”) and is characterised as an armed corps that fulfils tasks connected with pre-trial detention execution, prison sentence execution, protection and guarding the Corps objects and protection of order and security in judicial objects.
The Corps is composed of the General Directorate, remand prisons, prisons, juvenile prison and prison hospital and prison officers.
General Directorate and prisons as independent budgetary organisation are established and dissolved by the Ministry of Justice of the Slovak Republic. General Directorate manages and controls the prisons.
The Corps is subordinated to the Minister of Justice; at the head of the Corps there is Director General who is nominated to the function and recalled from the function by the Minister of Justice. Director General responds for his activity to the minister.
At the head of a prison there is a Governor who is appointed to the function and recalled from the function by the Director General. Governor responds for his activity to the Director General.
Minister of Justice established for the Corps a sign and vested the Corps a flag.
 
 

The Corps within its scope

 1. ensures the pre-trial detention and prison sentence execution
 2. ensures protection and guarding of the Corps objects designed for the execution of pre-trial detention and prison sentence as well as other prison objects; searches for detainees and prisoners in case of their escape from pre-trial detention or prison sentence
 3. ensures penitentiary care of prisoners in the execution of prison sentence  
 4. ensures activities focused on occupation of detainees and prisoners
 5. ensures protection of order and security in judicial objects and undisturbed legal proceeding
 6. ensures protection of public order near the Corps objects and judicial objects when it is inevitable for reaching the purpose of pre-trial detention, prison sentence and undisturbed legal proceeding
 7. ensures detainment of a prisoner in a judicial object and his delivery to the execution of prison sentence  
 8. handles complaints that relate the procedure of the Corps bodies  
 9. ensures and carries out escorts of detainees in pre-trail detention execution and prisoners in prison sentence execution on the territory of the Slovak Republic
 10. carries out witness protection program during the execution of pre-trial detention and prison sentence  
 11. ensures health care for prison officers, prison employees, detainees in the execution of pre-trial detention, prisoners in the execution of prison sentence and other persons
 12. acts in the specified extent as the criminal proceedings authority  
 13. cooperates with public authorities, municipalities, armed forces, armed corps, other legal and natural persons when fulfilling its tasks
 14. cooperates with prison services of other states  
 15. keeps files and statistics necessary for fulfilling the Corps tasks  
 16. fulfils other tasks in the prevention sphere