Imaginárny výlet do Izraela

Dňa 25. októbra 2018 sa v priestoroch Oddelenia výkonu väzby a výkonu trestu Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov zrealizovala prednáška na tému Imaginárny výlet do Izraela. Prednášku zabezpečil pastor z Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice kpt. Mgr. Stanislav Depta, ktorý krajinu stredného východu navštívil v roku 2015. Väznené osoby boli prostredníctvom pútavého rozprávania pozvaného hosťa prenesení do židovskej zeme, kde sa oboznamovali s krajinou ako takou, jej históriou a v neposlednom rade jej kultúrou. Adresnosť prednášky bola zvýraznená prezentáciou, kde mohli väznené osoby aj formou bohatého obrazového materiálu reálne vidieť krásy Izraela. Vyvrcholením celej aktivity bola diskusia, počas ktorej kpt. Depta svojimi poznatkami zo zájazdu dokázal zúčastneným bez akýchkoľvek problémov odpovedať na kladené otázky. Záver sa niesol vo forme poďakovania nášmu kolegovi za hodnotný a prínosný „výlet“, ktorý väzneným osobám určite priniesol nezabudnuteľné zážitky.


Fotogaléria