Európsky týždeň boja proti drogám

„Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa z túžby, ktorá súvisí so spôsobom života jednotlivca. Náklonnosť k tomuto nebezpečiu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku.“

Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka je už po dvadsiaty raz od roku 1998 vyhlásený za Európsky týždeň boja proti drogám. V tomto čase prebiehajú hlavne v školách a vzdelávacích inštitúciách aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom. Realizujú sa rôzne prednášky, besedy, kvízy, workshopy. V ich priestoroch sa vystavujú svojpomocne zhotovené prevenčné panely a informačné nástenky s touto témou.

Súkromná základná škola v Sabinove oslovila Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov v rámci tohto projektu o spoluprácu v oblasti protidrogovej prevencie. Následne sa dňa 7. novembra 2018 uskutočnilo netradičné stretnutie žiakov šiesteho až deviateho ročníka základnej školy s vybraným odsúdeným z neďalekého oddelenia výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove. Odsúdený podal v rámci prednášky s protidrogovou prevenciou žiakom svoje osobné svedectvo a negatívne skúsenosti s drogami a aj s tým spojenými dôsledkami – strata slobody vo výkone trestu odňatia slobody. Cieľom stretnutia nebolo sa na žiakov zamerať len v teoretickej rovine, ale na reálnych životných príbehoch poukázať na negatíva užívania návykových látok počnúc cigaretami, cez alkohol, až po užívanie tvrdých drog.


Fotogaléria