Celoslovenská porada zástupcov riaditeľov ústavov pre ekonomické veci, zástupcov riaditeľov ústavov

V dňoch 24. a 25. októbra 2018 sa v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení konala Celoslovenská porada zástupcov riaditeľov ústavov pre ekonomické veci, zástupcov riaditeľov ústavov.

Poradu otvoril a viedol námestník generálneho riaditeľa pre ekonomické veci plk. Ing. Jozef Lančarič za účasti riaditeľa odboru logistiky a riaditeľky odboru ekonomiky. Na poradu boli tiež prizvaní riaditeľ odboru zamestnávania, výroby a odbytu, riaditeľ odboru verejného obstarávania a riadenia projektov a zástupcovia z odboru personálnych a sociálnych činností a odboru informačno-komunikačných technológií. Cieľom porady bolo riešenie aktuálnych otázok ekonomického zabezpečenia zboru a aktuálny stav riešenia projektov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. V druhý deň porady sa zúčastnil aj generálny riaditeľ zboru gen. Ing. Milan Ivan, ktorý vyjadril spokojnosť so stále sa zlepšujúcimi výsledkami hospodárenia zboru a zvýšením celkovej efektívnosti činnosti zboru vo viacerých oblastiach.


Fotogaléria