Slávnostné odovzdanie ústavu Bratislava

Dňa 9. októbra 2018 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie stavby po ukončení rekonštrukcie Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava. Budova Justičného paláca v Bratislave slúži aj na väzenské účely už od roku 1936. Kým vtedy bola kapacita tristo osôb, po dokončení poslednej rekonštrukcie sa zvýšila na dvojnásobok. Priestory, kde si odsúdení odpykávali svoj trest a obvinení boli väzobne stíhaní, prešli poslednou veľkou rekonštrukciou a zmenou v 70. a 80. rokoch minulého storočia a rokmi sa na nich podpísal zub času. Zlý technický stav, zastarané technológie, nedostatočné priestorové podmienky,  to boli hlavné dôvody, prečo bolo nutné pristúpiť k rozsiahlej rekonštrukcii. V roku 2007 bolo z Chorvátskej ulice  presťahované Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže a uvoľnené priestory sa po stavebných úpravách využili na zriadenie Otvoreného oddelenia pre odsúdených súdom zaradených v minimálnom stupni stráženia. Objekt, ktorý je v nepretržitej prevádzke viac ako 80 rokov nutne potreboval rozsiahlu opravu – od výmeny všetkých inžinierskych sietí, cez zateplenie, až po zlepšenie priestorových podmienok pre obvinených a odsúdených. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže malo v pláne začať s rekonštrukciou už v roku 2005 a 2006, avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov boli realizované iba čiastkové stavebné úpravy, ktoré boli nevyhnutné pre vytvorenie tzv. otvoreného oddelenia. 9. marec 2015 bol dňom, kedy sa v Justičnom paláci začala prestavba väznice na jednu z najmodernejších na Slovensku. Gen. Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ zboru: „Som veľmi rád, že  v súvislosti s postupným znižovaním investičného dlhu väzenstva a jeho modernizáciou v posledných rokoch sa vďaka podpore a spolupráci predstaviteľov Ministerstva spravodlivosti SR, ale aj zástupcov Ministerstva financií SR úspešne podarilo zrealizovať dlhodobý zámer súvisiaci s komplexnou rekonštrukciou bratislavského ústavu. Na jeho základe tu dnes stojí najmodernejšie väzenské zariadenie na Slovensku, spĺňajúce najprísnejšie kritériá nielen bezpečnosti a ochrany, ale aj odporúčania a štandardy Rady Európy v oblasti zaobchádzania s väznenými osobami.“.  Stavebne upravená bola aj administratívno-prevádzková budova ústavu, v ktorej je zdravotné stredisko, priestory pre orgány činné v trestnom konaní a právnych zástupcov, pre prijímanie osôb do výkonu väzby a výkonu trestu, návštevné miestnosti, garáže, jedáleň, vonkajšie ihriská  a dvory. Gábor Gál, minister spravodlivosti SR: „Teší ma, že po ústave Dubnica nad Váhom mám dnes možnosť slávnostne otvoriť v poradí už druhé, tentokrát komplexne zrekonštruované väzenské zariadenie. Aj táto príležitosť je dôkazom a potvrdením dlhodobého zámeru ministerstva postupne zlepšovať ubytovacie a hygienické podmienky väznených osôb, ako aj podmienky výkonu služby a práce personálu.“  


Fotogaléria