Právna osveta v ústave Banská Bystrica

Na základe dohody o spolupráci medzi Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (PrF UMB) a Ústavom na výkon väzby a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica realizujú študenti 4. ročníka fakulty pod vedením pani prodekanky PrF UMB v ústave prednášky, zamerané na rozvoj osobnosti, vedomosti, zručnosti a tvorivosti v človeku v súlade s poslaním PrF UMB a úlohami a pôsobnosťou Zboru väzenskej a justičnej stráže a podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, študijných poriadkov a interných predpisov zboru, realizáciou vzdelávacieho programu „Právna klinika pre komunity (street law) I. a II.“ pod gesciou Ústavu klinického vzdelávania pri PrF UMB v Banskej Bystrici zameraného na vzdelávanie v oblasti práva aj pre odsúdených nachádzajúcich sa vo výkone trestu odňatia slobody. Prednášky sú naplánované v prvej etape na každý pondelok od 1. októbra 2018 do 3. decembra 2018 a v druhej etape v období február 2019 – máj 2019. V súčasnosti už boli realizované prednášky na tému „Právny systém“ a „Odvetvia práva“. Stretnutia v trvaní 90 minút sa konali za účasti 12 odsúdených zaradených v strednom stupni stráženia. 


Fotogaléria