Environmentálna aktivita s odsúdenými z ústavu Dubnica nad Váhom

Dňa 14. septembra 2018 v čase od 08.00 do 13.00 hod. bolo zrealizované opustenie ústavu s vybranými odsúdenými z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom zamerané na environmentálnu problematiku – čistenie životného prostredia v okolí rybníkov pod Prejtou. Akcia sa konala v priestoroch prístupovej cesty smerom k rybníkom pod Prejtou a v priestoroch brehov Vážskeho kanála a rieky Váh.

V rámci opustenia ústavu sa odsúdení najskôr podieľali na zbieraní odpadkov v oblasti prístupovej cesty smerom k uvedeným rybníkom, ako aj na vyzbieraní odpadkov v oblasti brehov rieky Váh. Po naplnení vriec odpadom, ktorý pozostával prevažne z vyhodených plastov, odsúdení vrecia sústredili na určené miesta, ľahko prístupné technickým službám mesta. Cieľom bolo, aby si aj vybraný okruh odsúdených uvedomil význam minimalizácie produkovania odpadu i správne nakladanie so vzniknutým odpadom. Následne boli odsúdeným vysvetlené základné princípy triedenia odpadov, súčasné trendy a možnosti, ako produkovať čo najmenej odpadu a aj možnosti a potreba triedenia odpadov v podmienkach výkonu trestu, nakoľko v ústave separovanie odpadu už dlhšiu dobu prebieha.

Vzhľadom na to, že skupina odsúdených sa pri svojej praktickej činnosti zameranej na zber odpadu dostala na most vážskeho kanála, bolo príhodné venovať priestor aj osvete a informáciám o vzniku vážskej kaskády, priebehu jej toku, vysvetlení jej významu z hľadiska prevencie záplav, produkcie elektrickej energie či športového využitia. Na základe pripravených otázok mali odsúdení možnosť vyjadriť svoje doterajšie vedomosti a poznatky o systéme priehrad a vodných elektrární vážskej kaskády, pravostranných i ľavostranných prítokoch Váhu, aj športovom využití rieky najmä v oblasti miest a vybudovaných priehrad. Následne bola diskusia doplnená relevantnými informáciami o budovaní a význame vážskej kaskády.

Od vážskeho kanála sa skupina postupne presunula k starému korytu rieky Váh, kde mala možnosť pozorovať jeho ešte stále bohatú ichtyofaunu. Počas opustenia ústavu sa skupine podarilo vidieť viacero druhov rýb charakteristických pre rieku Váh, ale najmä početné húfy Beličky obyčajnej, Mreny severnej, Nosáľa sťahovavého a Jalca hlavatého. Pri pozorovaní boli odsúdeným podané niektoré zaujímavé informácie o týchto druhoch rýb, doplnené latinským názvoslovím, potravnými zvykmi rýb či konkrétnymi príkladmi a významom potravinového reťazca v prírode. Odsúdení mali opäť možnosť vyjadriť sa k danej problematike a doplniť ju svojimi poznatkami a vedomosťami.

Počas prestávky bolo odsúdeným umožnené občerstviť sa opečenými špekáčikmi, slaninou a chlebom, čo bolo zaslúženou odmenou po predošlej, dobre vykonanej práci.

Odsúdení si počas opustenia ústavu jednoznačne uvedomili, že v našom okolí sa nachádza množstvo nezmyselne vyhodeného odpadu, nadobudli teoretické vedomosti týkajúce sa významu triedenia a znižovania množstva odpadu, ale aj informácie o vážskej kaskáde a ichtyofaune v rieke Váh.

Opustenie ústavu jednoznačne splnilo svoj cieľ, nakoľko sa odsúdení sami podieľali na zveľadení životného priestoru a pobyt v prírode určite pozitívne prispel k rozvoju ich environmentálneho cítenia.


Fotogaléria