Otvorenie školského roka v ústave Sučany

Dňa 5. septembra 2018 sa v ÚVTOS pre mladistvých Sučany uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019. Za prítomnosti zástupcov škôl školský rok otvoril a prítomných privítal vedúci oddelenia výkonu trestu, ktorý vyzdvihol význam získania vzdelania, ktoré odsúdení využijú po výkone trestu a všetkým študentom a pedagógom poprial úspešný školský rok 2018/2019.

ÚVTOS pre mladistvých Sučany na základe podpísaných dohôd aj v tomto školskom roku bude spolupracovať so základnými a strednými školami v Žilinskom samosprávnom kraji, a to so Základnou školou SNP v Sučanoch, Špeciálnou základnou školou Martin, Odborným učilišťom Martin, Spojenou školou Martin a Strednou odbornou školou sv. Jozefa Robotníka v Žiline, pričom so školou sv. Jozefa Robotníka ide už o desaťročnú spoluprácu. Ide o saleziánsku odbornú školu, v ktorej sa žiaci nielen odborne, ale aj duchovne pripravujú na život v spoločnosti, pričom výchova a vzdelávanie prebieha podľa don Boscovho preventívneho systému. Od školského roku 2008/2009 bolo počas desiatich rokov do vyučovacieho procesu zapojených 84 odsúdených, z ktorých 26 ukončilo štúdium získaním výučného listu v odbore maliar a murár a šesť študentov ešte pokračuje v štúdiu aj po prepustení z výkonu trestu. SOŠ sv. J. Robotníka v Žiline sa za tých desať rokov úspešne darí nielen v edukačnej oblasti, ale aj v pospenitenciárnej starostlivosti, pričom škola napomáha svojim žiakom v efektívnom využívaní nadobudnutých vedomostí v procese zaraďovania na trhu práce.


Fotogaléria