Školský rok 2017/2018 a odovzdávanie dokladov o vzdelaní v ústave Košice-Šaca

Výchovno-vzdelávací proces a vzdelávacie aktivity pre odsúdených sú v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca zabezpečované v spolupráci so Strednou odbornou školou Košice-Šaca.

V priestoroch ústavu je zriadené elokované pracovisko školy, v ktorom počas školského roka 2017/2018 študovalo v trojročnom externom učebnom odbore Mechanik opravár – stroje a zariadenia 34 odsúdených a v dvojročnom dennom učebnom odbore Strojárska výroba 14 odsúdených.

V mesiacoch január a február 2018 dostali jedenásti študenti možnosť absolvovať päťtýždňový intenzívny kurz zvárania v ochrannej atmosfére CO2 odtavujúcou sa elektródou. Kurz prebiehal v priestoroch Zváračskej školy SOŠ Košice-Šaca. Praktická zručnosť zvárania a teoretické vedomosti odsúdených boli preverené počas záverečných skúšok dňa 15. februára 2018. Všetci účastníci kurzu ich úspešne zvládli a získali zváračský preukaz platný v celej Európskej únii.

Devätnásť odsúdených, ktorí úspešne ukončili posledný ročník denného a externého učebného odboru, sa v dňoch 20. a 21. júna 2018 zúčastnili záverečných skúšok. Skúšky pozostávali z teoretickej (test a ústna odpoveď) a praktickej časti, kde mali za úlohu vyhotoviť výrobok podľa technického výkresu. Pod odborným dohľadom skúšobnej komisie zloženej z Ing. Gabriely Petríkovej, predsedníčky, Igora Platka, koordinátora vzdelávania, Ing. Petra Husa, Ing. Jána Juhása, triednych učiteľov, Dušana Halušku a Štefana Porubského, majstrov odborného výcviku, úspešne zložili záverečnú skúšku všetci študenti a zavŕšili tak svoje štúdium.

Záučné listy, výučné listy, vysvedčenia a zváračské preukazy boli študentom slávnostne odovzdané dňa 3. júla 2018 z rúk Ing. Jozefa Šablatúru, riaditeľa školy, pplk. Ing. Jána Lukáča, riaditeľa ústavu Košice-Šaca, Igora Platka, koordinátora vzdelávania a npor. ThLic. Radovana Sekana, pedagóga povereného zabezpečovaním vzdelávacích aktivít. Obaja riaditelia vyjadrili nádej, že získané vzdelanie bude odsúdeným po prepustení na slobodu dobrým odrazovým mostíkom. V závere Ing. Lukáč úprimne poďakoval za dlhoročnú spoluprácu Ing. Šablatúrovi, ktorý odchádza do dôchodku a odovzdal mu dar, jeho vlastný portrét.

Všetci absolventi štúdia sú pozitívnym príkladom pre ostatných odsúdených. Dokázali, že dlhý čas vo výkone trestu môže byť prínosným a dá sa využiť zodpovedne a zmysluplne.


Fotogaléria