Protidrogová osveta sprostredkovaná neziskovou organizáciou Trojlístok

Dňa 3. júla 2018 sa v otvorenom oddelení ÚVV a ÚVTOS Prešov konala prednáška spojená s besedou na tému Prevencia pred rozvojom, prehlbovaním a opakovaním sociálno-patologického správania z dôvodu rôznych foriem závislostí. Lektori z neziskovej organizácie Trojlístok Mgr. Kristína Poláková a Mgr. Matúš Adamkovič zo svojej pestrej psychologickej praxe predviedli erudovanú a zrozumiteľnú prednášku, v ktorej vysvetlili spôsoby vytvárania, užívania a prehlbovania najrôznejších foriem závislostí. Poukázali na následky, ktoré spôsobuje závislosť na biologickej, psychologickej a sociálnej rovine, pričom za najúspešnejší spôsob liečby či prevencie pred závislosťou je práve ten, ktorý pôsobí na všetky tri zložky jedinca súčasne. Následne vyvolali diskusiu, ktorá viedla poslucháčov k zamysleniu a prehodnoteniu ich vzťahu k akejkoľvek forme závislosti, možných spôsobov jej vytvárania, upevňovania a preberania stále dôležitejšej pozície v hodnotovom rebríčku závislého človeka. Na záver nám len zostáva poďakovať neziskovej organizácii Trojlístok, že si našla priestor, čas a v prednáške spojenej s diskusiou zvolila vhodnú formu, ktorou odsúdených oslovila.


Fotogaléria