Porada nadriadených a kolégium ministra

V dňoch 11. a 12. júna 2018 sa v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení konala Celoslovenská porada nadriadených zboru a Kolégium ministra spravodlivosti Slovenskej republiky pre väzenstvo za účasti ministra spravodlivosti Gábora Gála a generálnej tajomníčky služobného úradu ministerstva Ing. Sylvii Beňovej.  Predmetom porady bolo riešenie aktuálnych otázok v oblasti služobnej prípravy a výcviku, ekonomického a logistického zabezpečenia zboru, ako aj problematika zaobchádzania s väznenými osobami. Hlavnými témami kolégia bola príprava a realizácia projektov v zbore, zabezpečenie investičných stavieb v zbore v roku 2018 a opatrenia zamerané na zvýšenie účinnosti postupov v oblasti prijímania a personálnej práce v zbore. Minister spravodlivosti vo svojom vystúpení opätovne deklaroval plnú podporu príslušníkom zboru a zamestnancom zboru pri plnení náročných úloh v nastávajúcom období.     


Fotogaléria