Hodnotiace zhromaždenie v ústave Banská Bystrica

Dňa 2. marca 2018 sa v priestoroch Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica v popoludňajších hodinách uskutočnilo zhromaždenie príslušníkov a zamestnancov za účelom vyhodnotenia činnosti ústavu za rok 2017, ktorého sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Ing. Milan Ivan. Po oboznámení sa s programom zhromaždenia vystúpil riaditeľ ústavu plk. JUDr. Jozef Vajs, ktorý privítal generálneho riaditeľa zboru, prítomných a následne vyhodnotil činnosť jednotlivých organizačných zložiek ústavu za uplynulý kalendárny rok. Vo svojom príhovore sa zameral najmä na zriadenie oddielu doživotných trestov v ústave, vybavovanie sťažností obvinených a odsúdených, zdravotnícku starostlivosť poskytovanú obvineným a odsúdeným a príslušníkom a zamestnancom ústavu a zložité personálne zabezpečenie činnosti ústavu. V závere hodnotenia poďakoval zúčastneným za svedomité plnenie služobných a pracovných úloh a zároveň predstavil úlohy, ktorých plnenie ústav čaká v roku 2018.

Následne vystúpil so svojím hodnotiacim príhovorom pán generálny riaditeľ zboru, ktorý v úvode tlmočil prítomným pozdrav od podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky doc. JUDr. Lucie Žitňanskej, PhD. Vo svojom vystúpení vo všeobecnosti zhodnotil plnenie úloh ústavu vo vzťahu k zboru. Pozornosť venoval najmä prebiehajúcim a plánovaným investičným akciám zboru: výstavbe nového väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote-Sabovej formou verejno-súkromného partnerstva, detenčného ústavu v Hronovciach a postupu rekonštrukčných prác v niektorých ústavoch zboru. Uvedené investičné akcie môžu do budúcnosti v oblasti personálnej výpomoci zaťažiť aj tunajší ústav. Upozornil tiež na vykonané opatrenia smerujúce k stabilizácii a zlepšeniu podmienok výkonu služby príslušníkov a pracovných podmienok zamestnancov zboru a tiež do budúcnosti prisľúbil pokračovať v prijímaní opatrení, ktoré by zatraktívnili prácu v zbore a prispeli k zvýšeniu stability personálu, spomenul tiež pripravované legislatívne zmeny týkajúce sa zákona č. 73/1998 Z. z. V závere poďakoval všetkým zúčastneným za ich doterajšiu odvedenú prácu a poprial im do nasledujúceho obdobia veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov. 


Fotogaléria