Hodnotiace zhromaždenie v ústave Banská Bystrica-Kráľová

V priestoroch Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová sa dňa 2. marca 2018 v dopoludňajších hodinách uskutočnilo zhromaždenie príslušníkov a zamestnancov za účelom vyhodnotenia činnosti ústavu za rok 2017, ktorého sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Ing. Milan Ivan. Po oboznámení sa s programom zhromaždenia za rečnícky pult vystúpil riaditeľ ústavu plk. Mgr. Rastislav Kostoláni, ktorý poďakoval generálnemu riaditeľovi za účasť, privítal zúčastnených a následne prostredníctvom prezentácie vyhodnotil činnosť jednotlivých organizačných zložiek ústavu za uplynulý kalendárny rok. Zároveň zúčastneným predstavil úlohy a výzvy, ktorých sa budú musieť v nadchádzajúcom období zhostiť.

Následne so svojím príspevkom vystúpil generálny riaditeľ zboru, ktorý v úvode odovzdal prítomným pozdrav od podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky doc. JUDr. Lucie Žitňanskej, PhD. V celkovom hodnotení zhodnotil rok 2017 ako úspešný. Pozornosť venoval najmä prebiehajúcim a plánovaným investičným akciám smerujúcim k celkovej modernizácii väzenstva na Slovensku, ale aj snahám a konkrétnym činnostiam smerujúcim k stabilizácii a zlepšeniu podmienok výkonu služby príslušníkov a pracovných podmienok zamestnancov zboru. V činnosti ústavu vyzdvihol už tradične dobré výsledky v oblasti zaobchádzania, záujmovej a vzdelávacej činnosti pre odsúdených, ale aj činnosť vedenia ústavu v personálnej oblasti. Do ďalšieho obdobia dal do pozornosti najmä oblasť zaraďovania odsúdených od práce, ako jeden z najdôležitejších nástrojov na ich resocializáciu a úspešné zaradenie sa do spoločnosti. Spomenul tiež pripravované legislatívne zmeny (zákon č. 73/1998 Z. z.), prebiehajúce investičné projekty, ako napr. rekonštrukciu v ústavoch Bratislava a Dubnica, rekonštrukciu stravovania v Leopoldove, rekonštrukcie administratívnych budov, ale aj plánované významné investičné projekty (Rimavská Sobota, Hronovce), ktoré v oblasti personálnej výpomoci zaťažia najmä najbližšie ústavy v Banskej Bystrici, Košiciach a Želiezovciach. V oblasti zámerov uviedol, že pozornosť vedenia zboru sa upriamuje aj na stravovanie odsúdených, kde by bolo potrebné zanalyzovať, či je nutné aj naďalej pripravovať súčasný vysoký počet pripravovaných druhov stravy, na vzdelávanie príslušníkov a na projekt Šanca na návrat. V závere poďakoval zúčastneným za aktívny prístup a odvedenú prácu a poprial veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov do ďalšieho obdobia.


Fotogaléria