Hodnotiace zhromaždenie v Trenčíne

Dňa 1. marca 2018 sa v kultúrnej miestnosti Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín konalo hodnotiace zhromaždenie príslušníkov a zamestnancov zboru, ktorého cieľom bolo vyhodnotiť rok 2017 z pohľadu nemocnice. Zhromaždenia sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Ing. Milan Ivan. Zástupca riaditeľa pplk. Ing. Ján Vražda privítal všetkých prítomných a následne ich oboznámil s programom. Riaditeľ nemocnice plk. Ing. Miloš Drgo vo svojom vystúpení za využitia prezentačnej techniky komplexne vyhodnotil rok 2017 z pohľadu jednotlivých organizačných zložiek. V závere poďakoval všetkým príslušníkom a zamestnancom za prácu v minulom roku a poprial veľa zdravia a pracovnej pohody v roku 2018.

Následne vystúpil so svojím príspevkom generálny riaditeľ zboru, ktorý v úvode tlmočil pozdrav od podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky doc. JUDr. Lucie Žitňanskej, PhD. Vo vystúpení zhodnotil úlohu nemocnice v systéme zboru. Kladne hodnotil činnosť nemocnice pri získavaní nového povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zbore, čím sa zjednotila ambulantná a ústavná starostlivosť v zbore pod nemocnicu. Rovnako kladne zhodnotil prínos Liečebno-rehabilitačného strediska zboru v Omšení pod vedením vedúcej mjr. Ing. Márie Fraňovej. Následne informoval o aktuálnom stave plánovanej výstavby nového väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote-Sabovej formou PPP a postupe rekonštrukčných prác v niektorých ústavoch. Nevyhol sa ani vykonaným opatreniam smerujúcim k stabilizácii personálu a vyjadril zámer aj do budúcna pokračovať v ďalších krokoch, ktoré by atraktivitu práce v zbore, a tým aj stabilitu personálu, zvýšili. V závere poďakoval všetkým za ich doterajšiu prácu a poprial veľa zdravia, pracovných aj osobných úspechov v nasledujúcom období.


Fotogaléria