Hodnotiace zhromaždenie v ústave Žilina

Dňa 23. februára 2018 sa v odpoludňajších hodinách v prenajatých priestoroch Strednej zdravotníckej školy uskutočnilo hodnotiace zhromaždenie príslušníkov a zamestnancov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Žilina za účelom vyhodnotenia činnosti ústavu za rok 2017. V úvode osobitne privítali generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Ing. Milana Ivana. Po oboznámení sa s programom zhromaždenia sa slova ujal riaditeľ ústavu plk. PaedDr. Pavol Kuba, ktorý prezentoval činnosti a plnenie zásadných úloh jednotlivými organizačnými zložkami ústavu za uplynulý kalendárny rok.

Následne so svojím príspevkom vystúpil generálny riaditeľ zboru, ktorý v úvode odovzdal prítomným pozdrav od podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky doc. JUDr. Lucie Žitňanskej, PhD. Pozornosť venoval činnosti justičnej stráže a racionalizácii jej výkonu z hľadiska pôsobnosti jednotlivých ústavov či reálnym úvahám o celkovej rekonštrukcii, modernizácii a rozšírení ústavu. Nevyhol sa celozborovej problematike spočívajúcej v personálnom oslabení jednotlivých väzenských zariadení s dôrazom na snahu stabilizovať situáciu v tejto oblasti. Spomenul tiež pripravované legislatívne zmeny (zákon č. 73/1998 Z. z.), plánované významné investičné projekty (Rimavská Sobota, Hronovce) a projekty spojené s elektronizáciou. V závere poďakoval zúčastneným za vykonanú prácu a poprial veľa úspechov do ďalšieho obdobia.


Fotogaléria